Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Pokyny pre zdravotníckeho pracovníka

 

Základné ustanovenia

1. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie vedomostí, zručnosti  a spôsobilostí zdravotníckeho pracovníka (ZP) zodpovedajúcich získanej odbornej špôsobilosti v súlade s rozvojom odboru počas výkonu povolania.

2. Sústavné vzdelávanie ZP sa hodnotí v pravidelných päťročných cykloch, počítaných odo dňa registrácie.

3. Ďalšie hodnotenie sa vykoná vždy po uplynutí ďalších piatich rokov odo dňa registrácie.

4. Kritériom hodnotenia ZP v príslušnom zdravotníckom povolaní je dosiahnutie stanoveného minimálneho počtu kreditov za päťročné obdobie.

5. Ak ZP získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, prípadne odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností vo viac ako jednom študijnom odbore, jeho sústavné vzdelávanie sa hodnotí spolu.


Rozsah sústavného vzdelávania – priznávanie kreditov zdravotníckemu pracovníkovi /ZP/

1. Minimálny ustanovený počet kreditov pre kategóriu iný zdravotnícky pracovník je 50 za hodnotené päťročné obdobie.

2. Ak ZP získal počas hodnoteného obdobia viac ako minimálny stanovený počet, možno do nasledujúceho obdobia preniesť najviac 20% z ustanoveného celkového počtu kreditov.

3. Ak si ZP zvyšuje získanú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností na vyšší kvalifikačný stupeň, každý ukončený školský rok  štúdia sa hodnotí pomernou čiastkou 20% z ustanoveného celkového počtu kreditov

4. Ak bol ZP zaradený počas hodnoteného obdobia do špecializačného štúdia, alebo certifikačnej prípravy alebo v hodnotenom období získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných alebo certifikovaných pracovných činností, prizná sa mu za každý rok prípravy 20% z ustanoveného počtu kreditov za jeden rok štúdia - vyhláška MZ SR 74/2019 Z.z.)

5.  Priznávanie kreditov za účasť na akciách sústavného vzdelávania a publikačnú činnosť sa riadi prílohami.


 Kontrola splnenia podmienok sústavného vzdelávania

1. Zdravotnícky pracovník (ZP) predloží poverenému zástupcovi Regionálneho centra komory (RgCK),  ktorej je členom (v prípade registrovaných nečlenov podľa miesta pracoviska), zoznam absolvovaných vzdelávacích aktivít a originály získaných potvrdení o účasti, ktorými preukazuje splnenie podmienok sústavného vzdelávania. Poverený pracovník regionálneho centra potvrdí správnosť predložených potvrdení, resp. certifikátov o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

2. Zoznam sa predkladá najneskôr do dvoch mesiacov od uplynutia päťročnej lehoty od uplynutia od dátumu registrácie ( a každej ďalšej päťročnej lehoty )

3. ZP predloží zoznam  pre RgCK.

4. Účasť na podujatiach je možné preukázať týmito dokladmi:
a) potvrdením o účasti (certifikátom), na ktorom je uvedené bodové alebo kreditné  hodnotenie podujatia, meno a priezvisko ZP, dátum narodenia alebo registračné číslo v SKIZP
b) organizátorom podujatia potvrdená pozvánka alebo program podujatia, z ktorého  je zrejmé, že sa ho zúčastnil príslušný ZP
c) iné písomné potvrdenie o účasti, z ktorého je zrejmé, že sa ho zúčastnil príslušný ZP a obsah vzdelávacej akcie
d) zoznam publikácií s uvedením odkazu.

5. Overenie splnenia podmienok sústavného vzdelávania, vrátane overenia správnosti zoznamu akcií vykoná poverený pracovník Regionálneho centra komory, ktorý každú stranu zoznamu opatrí  podpisom a zoznam postúpi Prezídiu komory. Originály potvrdení o absolvovaní školiacej aktivity vráti ZP.

6. Prezídium Komory vykoná overenie splnenia podmienok do 60 dní od predloženia dokladov ku dňu uplynutia piatich rokov odo dňa registrácie príslušného ZP.

7. Overené výsledky splnenia podmienok sústavného vzdelávania postúpi Prezídium Kontrolnému výboru SKIZP na odsúhlasenie.

8. Prezídium SKIZP na základe odsúhlasených výsledkov overenia splnenia podmienok
a) rozhodne, že ZP si splnil povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka  alebo
b)  nerozhodne, umožní ZP doplniť dôkazy o svojom sústavnom vzdelávaní a rozhodnutie odloží na ďalšie prerokovanie  alebo
c)  rozhodne, že ZP si nesplnil povinnosť sústavného vzdelávania  a je dôvodné podozrenie zo straty odbornej spôsobilosti, podá Rade SKIZP návrh na potvrdenie rozhodnutia. Následne rada SKIZP postupuje podľa príslušnej platnej legislatívy.

9. Ak by ZP pri nesplnení podmienok sústavného vzdelávania  sám požiadal o výmaz z registra a následne požiadal o nový zápis do registra, hľadí sa na takéto konanie ako na konanie, ktoré je v rozpore s etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka a komora to bezodkladne oznámi jeho zamestnávateľovi  

10. Všetky sporné prípady rieši Prezídium v zmysle platnej legislatívy


 Uznávanie kreditov

1.  SKIZP uznáva ZP registrovaným v komore kredity udelené aktivite sústavného vzdelávania SLK, SLS, EACCME v zmysle  vyhlášky 74/2019. Ak vzdelávaciu akciu posúdil z hľadiska pridelenia kreditov niekto iný, SKIZP uzná kredity po predložení programu vzdelávacej aktivity, avšak iba vo výške, ktorá prislúcha podľa vyhlášky.
2.  SKIZP automaticky uzná aj všetky akreditované študijné programy MZ.

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP