Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Profil absolventa

5.1 Liečebný pedagóg (Bc.) ovláda kľúčové kompetencie liečebného pedagóga, má odborné a osobnostné  predpoklady pre poskytovanie asistenčných služieb pri inklúzii, v rámci rozvíjajúcich a korekčných cvičení, pri kreatívnych, podporných, reedukačných a psychorehabilitačných formách liečebnopedagogickej práce.

Absolvent získa teoretické znalosti:

 • znalosť biologických, psychologických a sociálnych zákonitosti vývinu a správania človeka od prenatálneho veku po starobu;
 • znalosť spoločenských (sociálnych, kultúrnych, ekonomických, právnych a filozofických) okolností, problémov a konfliktov vo vzťahu k výchove a k starostlivosti o osoby so špeciálnymi potrebami;
 • znalosť okolností, ktoré vyvolávajú a sprevádzajú poruchy vývinu a zdravia, schopnosť porozumieť súvislostiam a preventívne intervenovať;
 • vedomosti o zdrojoch a formách pomoci, schopnosť poskytnúť poradenské informácie, znalosť kompetencií príbuzných odborov.

Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti:

 • schopnosť porozumieť a zohľadniť v liečebnopedagogickej intervencii diagnózy a opatrenia iných odborníkov (lekárov, psychológov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov...);
 • schopnosť zostaviť problémovú anamnézu, získať orientáciu vo výchovnej situácii klienta, aktualizovať korekčné opatrenia a sledovať ich účinnosť;
 • schopnosť plánovať a realizovať liečebnopedagogickú asistenciu prostredníctvom liečebnopedagogických cvičení alebo liečebnovýchovných programov s využívaním prvkov disciplín ako sú arteterapia, biblioterapia, muzikoterapia, ergoterapia, terapia hrou, dramatoterapia, terapia pohybom;
 • schopnosť inštruovať o aktuálnych výchovných opatreniach vo výchovnom, vzdelávacom a sociálnom prostredí klienta;
 • znalosť techník,  materiálov a postupov, ktoré uľahčujú dosiahnuť liečebnovýchovný zámer;
 • schopnosť uplatniť tímový a interdisciplinárny prístup v riešení problému klienta;
 • schopnosť kontrolovať a hodnotiť svoje správanie, postoje, city a starať sa o svoju psychohygienu

5.2 Liečebný pedagóg (Mgr.) – je samostatným odborným pracovníkom v tíme iných vysokoškolsky vzdelaných odborníkov – ovláda potrebnú terminológiu, diagnostické metódy a terapeutické postupy pre prípravu a realizáciu terapeuticko-výchovnej pomoci jednotlivcom alebo v skupine ako aj pre poradenstvo a prácu s rodinou. Má metodologické, osobnostné a odborné predpoklady pre vedecko-výskumnú prácu. Po získaní potrebnej praxe je pripravený metodicky viesť liečebnopedagogických asistentov.

Absolvent získa teoretické znalosti a spôsobilosti:

 • komplexné vedomosti a zručnosti z dvoch (a vedomosti aspoň z ďalších dvoch) terapeutických disciplín ako sú arteterapia, terapia hrou, biblioterapia, terapia pohybom, dramatoterapia, ergoterapia a muzikoterapia;
 • osvojil si ďalšie terapeuticko-výchovné a rehabilitačné postupy (napr. senzorická integrácia, konduktívna terapia, Fieela – program);
 • vedomosti z predmetov a disciplín relevantných oblastiam svojho uplatnenia:

- v klinickej praxi (klinická psychológia, psychoterapia, forenzná psychológia, rodinná terapia)

- v špecializovaných zariadeniach, napr. v špeciálnychtriedach, liečebňach,     oddeleniach, ústavoch – (detská psychoterapia, autizmus, gerontológia a       gerontopsychiatria, logopédia, závislosti od psychoaktívnych látok);

- v rehabilitačných a komunitných centrách (krízová intervencia, penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť, liečebnopedagogická gerontológia, psychosociálna rehabilitácia);

Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň):

 • vykonávať anamnestické vyšetrenie, vývinovú diagnostiku, problémovú a procesuálnu diagnostiku so zámerom získať orientáciu vo výchovno-vzdelávacej situácii a celkovej životnej situácii zmenenej ochorením, postihnutím alebo nepriaznivými okolnosťami, projektovať terapeutickovýchovné a psychorehabilitačné opatrenia a hodnotiť ich prínos,
 • vykonávať diferenciálnodiagnostické vyšetrenie, získavať doplňujúce diagnostické údaje
 • analýzou hry, kresby, pohybu, činnosti, komunikácie a inej kreatívnej tvorby;
 • plánovať, realizovať a hodnotiť liečebnopedagogickú intervenciu prostredníctvom liečeb-nopedagogických cvičení alebo programov s využívaním terapie hrou, arteterapie, biblio-terapie, muzikoterapie, ergoterapie, dramatoterapie, terapie pohybom;
 • vypracovať odborno-znalecký posudok o  prognóze klienta v súvislosti s riešením situácie klienta so špeciálnymi problémami v ťažkých životných okolnostiach;
 • plniť úlohy liečebnopedagogického poradenstva, intervenovať v rodine alebo inom mikroprostredí klienta (napr. v školskej triede, výchovnej skupine, komunite) v rámci výchovnej, terapeutickej a krízovej intervencie;

5.3 Liečebný pedagóg (PhD.) – je schopný tvorivo rozvíjať, hodnotiť a odovzdávať vedecké poznatky vo svojom odbore. Ovláda vedecké metódy výskumu. Je vysoko graduovaným odborníkom vo svojej oblasti, s prehĺbeným vzdelaním vo vybranej oblasti liečebnopedagogickej praxe.

Absolvent odboru Liečebná pedagogika (3. stupeň)

 • vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti liečebnej pedagogiky;
 • sústavným štúdiom prehlbuje svoje vedomosti v tej  oblasti liečebnej pedagogiky, ktorá má vzťah k jeho výskumu;

 Absolvent odboru Liečebná pedagogika (3. stupeň) si osvojí:

 • zásady heuristickej vedeckej práce;
 • aplikovanie etických a spoločenských zásad vedeckej práce;
 • schopnosť slovom i písmom sa vyjadrovať v odbornom cudzom jazyku;
 • schopnosť na požadovanej úrovni prezentovať výsledky svojej vedeckej a odbornej práce (referovať, prednášať, publikovať);
 • predpoklady ďalej rozvíjať svoj odbor, tvoriť koncepty a projekty v aplikovanej liečebnej pedagogike.

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP