Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Pokyny pre organizátora

 

Postup pri udeľovaní kreditov pre podujatie sústavného vzdelávania

1.Viceprezident preveruje súlad výšky kreditov za jednorazovú vzdelávaciu aktivitu prideľovanú organizátorom s vyhláškou MZ SR c. 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade nesúladu organizátorovi odporučí, ako ma výšku prideľovaných kreditov upraviť.

2.Hlavný organizátor zašle na adresu SKIZP vyplnené tlačivo: „Prihláška podujatia kontinuálneho vzdelávania“. Prihlášku je potrebné poslať najmenej 1 mesiac pred plánovaným konaním podujatia. Podrobný program s časovým rozvrhom podujatia je možné zaslať neskôr, ak sa organizátor dohodne so SKIZP. Potvrdzovanie kreditov je možné získať až po zaslaní podrobného programu.

3.Prihláška obsahuje:

a)Názov, dátum a miesto konania vzdelávacieho podujatia

b)Meno, adresu a kontaktné údaje hlavného organizátora (garanta)

c)Meno alebo názov garanta podujatia (ak je odlišný od hlavného organizátora)

d)Meno osobného garanta, ktorý sa osobne zúčastní na aktivite a jej hodnotení

e)Cieľ vzdelávania (uviesť aký okruh vedomostí a v ktorej špecializácii)

f)Odhad počtu účastníkov

g)Odhad počtu kreditov

h)Úroveň podujatia (miestna, krajská, celoslovenská....)

i)Spôsob kontroly účasti (vyznačiť). V súčasnosti sa najčastejšie vykonáva prostredníctvom prezenčných listín. Pri viacdňových podujatiach sa listiny vydávajú na každý deň zvlášť.

j)Miesto uloženia dokumentácie a hodnotenia podujatia účastníkmi.

k)Súčasťou prihlášky jepriložený podrobný program s uvedením mien prednášateľov, názvov, dĺžky prednášok a predpokladanej dĺžky diskusie (viď. pozvánka vzor), súhlas určeného supervízora alebo odborného garanta vzdelávacej aktivity,

l)Na potvrdenie realizovanej vzdelávacej aktivity organizátor vydáva účastníkovi potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní (certifikát) v ktorom uvedie organizátora, prípadne spoluorganizátora, miesto a dátum, názov vzdelávacej aktivity, charakter vzdelávacej aktivity a počet kreditov, meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa aktivity zúčastnil, jeho dátum narodenia alebo registračné číslo z registra komory a podpis osoby oprávnenej na vydanie potvrdenia.

4.Po ukončení podujatia odošle organizátor do 1 mesiaca na adresu SKIZP:

a)Výsledné hodnotenie dotazníkov spokojnosti v tabuľke.

b)Kópie prezenčných listín.

c)Hodnotiacu správu supervízora alebo odborného garanta o úrovni a prínose vzdelávacej aktivity pre prax.

Dôležité upozornenia

1.Pozvánka nesmie obsahovať reklamu na lieky.

2.V názvoch prednášok nesmie byť uvedený firemný názov lieku.

3.Sponzor nesmie figurovať ako hlavný organizátor.

4.Na pozvánke je firma (bez loga) uvedená ako sponzor podujatia, resp. vzdelávací garant (viď. vzor pozvánky).

5.Pozvánka musí obsahovať okrem iného mená prednášateľov, názvy prednášok a časový rozpis jednotlivých prednášok a diskusií.

6.Satelitným sympóziám firiem na kongresoch sa kredity neprideľujú.

7.Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie (§42 ods.2 zákona č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zásady prideľovania kreditov

1.Prideľovanie kreditov pre aktivitu sústavného vzdelávania sa riadi prílohami č. 1 vyhlášky MZSR 366/2005 Z.z.

2.Pri viacdňových vzdelávacích podujatiach sa kredity udeľujú podľa zdokumentovanej skutočnej účasti na podujatí v predmetný deň.

Hodnotenie podujatí

Vzdelávacie podujatia sa hodnotí:

a)dotazníkom spokojnosti s podujatím (hodnotenie akcie a kvality prednášateľov účastníkmi)

b)hodnotenie supervízorom (ak bol delegovaný cez SKIZP).

Garant vzdelávacích aktivít

1.Každá vzdelávacia aktivita musí mať odborného garanta. Pre jednu aktivitu môže byť aj viac garantov.

2.Garant zodpovedá za primeranú odbornú úroveň podujatia.

3.Garantom môže byť člen, alebo odborný zamestnanec:

a)SZÚ a jej pracoviska

b)lekárskej fakulty a jej pracovísk

c)odbornej spoločnosti, SLS, SLK, SKIZP, ich experti pre danú odbornú problematiku

d)orgánu, ktorý plní funkciu akreditačného orgánu pre sústavné vzdelávanie ZP pre Slovensko – člen akreditačnej komisie MZ SR, pre danú odbornú problematiku .

4.Organizátor podujatia je povinný písomne požiadať garanta o súhlas s plánovanou aktivitou a o jej odbornú garanciu. Súčasťou žiadosti je:

a)názov podujatia

b)termín

c)miesto konania

d)prednášatelia

e)názov prednášok

f)pre akú odbornosť je akcia určená (napr. logopéd, laboratórna medicína a pod.)

g)meno alebo názov garanta aktivity

h)meno osobného garanta, ktorý sa osobne zúčastní na aktivite a jej hodnotení

5.Organizátorom podujatia môže byť aj jej garant. Žiadosť o garanciu sa v takomto prípade nevyžaduje, ale garant musí splniť všetky ostatné povinnosti uložené touto smernicou organizátorovi.

6.Ak je organizátorov viac, vždy musí byť jeden z nich stanovený ako hlavný organizátor, ktorý zodpovedá za organizáciu podujatia. Ak nedôjde k dohode o hlavnom organizátorovi medzi organizátormi, hlavného organizátora stanoví odborný garant aktivity.

7.Garant akcie vráti žiadosť o garanciu organizátorovi na doplnenie žiadosti, ak žiadosť nemá všetky náležitosti.

8.Všetky zmeny ku ktorým by malo dôjsť po schválení aktivity garantom musí garant písomne odsúhlasiť.

9.Ak žiadosť po formálnej aj odbornej stránke spĺňa všetky požadované náležitosti, garant aktivitu schváli.

10.Súčasťou vyjadrenia o schválení žiadosti je určenie osoby zodpovednej za kontrolu vzdelávacej aktivity a jej ohodnotenie. SKIZP má určené osoby, ako garantov vzdelávacích aktivít – člen prezídia pre vzdelávanie v odboroch SVLZ a člen prezídie pre vzdelávanie ambulantných zložiek

11.Aby sa aktivita mohla uskutočniť vyžaduje sa predchádzajúci písomný súhlas garanta.

12.Rada komory môže určiť aj iného garanta ako je uvedené v odseku. 3 tohto paragrafu.

Organizátor vzdelávacej aktivity

1.Organizátorom vzdelávacej aktivity /ďalej len organizátor/ môže byť každý, kto aktivitu zorganizuje za podmienok stanovených touto smernicou.

2.Organizátor vzdelávacej aktivity /ďalej len organizátor/ zodpovedá za organizačnú stránku vzdelávacej aktivity.

3.Ak organizátorom nie je garant akcie, organizátor musí zabezpečiť garanta vzdelávacej aktivity.

4.Organizátor môže písomne požiadať o zaradenie akcie do kalendára podujatí SKIZP. Žiadosť musí obsahovať:

a)všetky náležitosti uvedené v čl. VI §7 ods. 4

b)súhlas garanta akcie

c)prehlásenie organizátora, že dodrží všetky podmienky uvedené v žiadosti

d)prehlásenie organizátora, že dodrží ostatné podmienky, určené touto smernicou organizátorovi.

5.Člen prezídia SKIZP pre vzdelávanie po posúdení žiadosti túto schváli a zaradí do kalendára podujatí, ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, inak ju vráti organizátorovi s odôvodnením neschválenia.

6.Prezídium komoryo posúdení žiadosti vypracuje záznam a poverí organizátora organizovaním podujatia s upozornením na dodržanie povinností organizátora.

7.Povinnosti organizátora okrem uvedeného sú:

a)zabezpečiť tlač pozvánky s uvedením údajov uvedených v čl. VI ods. 4, označené logom garanta a logom komory,

b)Zabezpečiť distribúciu pozvánok,

c)Zabezpečiť rozmnoženie a vyplnenie dotazníkov spokojnosti, ktorých vzor bude umiestený na stránke SKIZP

d)Do mesiaca od ukončenia akcie predložiť garantovi a vždy Prezídiu SKIZP zoznam účastníkov overený osobným garantom.

e)Do 10 dní od ukončenia akcie predložiť garantovi vytlačené Potvrdenia o účasti s uvedením mena a priezviska pracovníka a jeho registračného čísla v SKIZP na overenie platnosti potvrdení. Overenie platnosti sa realizuje pečiatkou a podpisom povereného pracovníka.

f)Overené Potvrdenia o účasti rozošle organizátor účastníkom podujatia do 14 dní od overenia.

g)Do mesiaca od ukončenia akcie predložiť vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti, vrátane samotných dotazníkov garantovi a na sekretariát SKIZP.

h)Vopred zaplatiť Poplatok za udeľovanie kreditov pre akcie sústavného vzdelávania, stanovený Radou komory.

8.V prípade nesplnenia podmienok uvedených vyššie alebo v prípade zistenia iných závažných nedostatkov /napr. nesprávne údaje na Potvrdeniach, prezenčných listinách a pod./ má garant právo odmietnuť predložené Potvrdenia overiť a má právo zároveň spoluprácu s organizátorom prerušiť. Zaplatený poplatok za spoluprácu sa v takomto prípade nevracia.

9.Komora neuzná za organizátora a nezaradí do kalendára aktivít organizátora, ktorý viac ako jeden krát porušil povinnosť uvedenú v tejto smernici a to najmenej po dobu dvoch rokov.

10.Ak komora zvolila postup podľa ods. 8 a 9, vyhlási uvedeného organizátora za nedôveryhodného a môže o tom informovať ostatných garantov uvedených v čl. IV ods. 3.

Kontrola priebehu vzdelávacej aktivity

1.Prezídium komory na každú vzdelávaciu aktivitu môže určiť osobu zodpovednú za jej kontrolu /supervízora/.

2.Supervízor nemusí byť osobitne určený, ak organizátorom aktivity je zároveň jej garant.

3.Povinnosti supervízora sú:

a) Osobne sa zúčastniť celej odbornej aktivity.

b) Skontrolovať správnosť údajov na prezenčnej listine a svojim podpisom túto skutočnosť potvrdiť.

c)Zhodnotiť úroveň prednášok a js pre prax (nevyej prínohovuje, vyhovuje, dobrá, výborná).

d) Do 1 mesiaca od ukončenia aktivity podať o nej správu Prezídiu SKIZP.

4.Supervízor hodnotí aktivitu podľa nasledovných kritérií:

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP