Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Sekcia klinickej logopédie

Postgraduálne štúdium

S právoplatnosťou od 19.5.2017 vydalo MZSR osvedčenie o akreditácii Lekárskej fakulte SZU pre špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní logopéd v špecializačnom odbore klinická logopédia.

 • Postgraduálne štúdium logopédov a klinických logopédov pracujúcich v rezorte zdravotníctva je odlišné ako v iných rezortoch nášho hospodárstva.  Uskutočňuje sa  na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity, na  Katedre klinickej logopédie.
 • Postgraduálne vzdelávanie v odbore klinická logopédia sa riadi podľa Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho novelizácií: 720/2004 Z. z., 351/2005 Z. z.538/2005 Z. z., 282/2006 Z. z., 527/2006 Z. z., 673/2006 Z. z., 18/2007 Z. z., 272/2007 Z. z., 330/2007 Z. z., 464/2007 Z. z., 653/2007 Z. z., 206/2008 Z. z., 284/2008 Z. z., 447/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 560/2008 Z. z., 192/2009 Z. z., 214/2009 Z. z., 8/2010 Z. z., 133/2010 Z. z., 34/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 390/2011 Z. z., 362/2011 Z. z., 512/2011 Z. z.,  185/2012 Z. z., 313/2012 Z. z., 324/2012 Z. z., 41/2013 Z. z.153/2013 Z. z., 204/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 365/2013 Z. z., 153/2013 Z. z.).

  Okrem toho sa riadi aj podľa Nariadenia vlády   SR č.296/2010 Z.z. a jeho novelizácie -111/2013 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

  AKO SA STAŤ KLINICKÝM LOGOPÉDOM ?

  1. A.Príprava pre výkon práce v zdravotníctve ( trvanie 1 rok)

  Absolvent/ka päťročného štúdia logopédie na PdF UK V Bratislave musí najprv nastúpiť do zdravotníckeho zariadenia ( ústavného alebo ambulantného, štátneho alebo neštátneho) ako logopéd pod supervíziou klinického logopéda. Aby mohol pracovať v rezorte zdravotníctva, musí absolvovať prípravu na výkon práce v zdravotníctve .

  Do tejto prípravy ho nahlási jeho zamestnávateľ alebo sám ( viď formulár žiadosti). SZU potvrdí prijatie tejto prihlášky odoslaním osvedčenia o zaradení daného frekventanta do prípravy pre výkon práce v zdravotníctve ku dňu....Presne od uvedeného dátumu začína plynúť zákonom stanovená lehota 6 mesiacov( pri plnom pracovnom úväzku) alebo 12 mesiacov( pri polovičnom pracovnom úväzku). V priebehu zákonom stanovenej lehoty je povinný zúčastniť sa týždenného kurzu prípravy pre výkon práce v zdravotníctve, ktorý organizuje SZU.

  Počas  zákonom uvedenej lehoty prípravy na výkon práce v zdravotníctve- nebude prijatý na žiadne kurzy, poriadané SZU alebo SKIZP( ktoré sú určené len pre klinických logopédov alebo logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia)

  Po ukončení polročnej( pri plnom pracovnom úväzku na klinickologopedickom pracovisku) alebo ročnej (pri polovičnom pracovnom úväzku na klinickologopedickom pracovisku) prípravy pre výkon práce v zdravotníctve  

  je pozvaný na osobný pohovor na výkon práce v zdravotníctve za účasti skúšobnej komisie, po absolvovaní ktorého je zaradený do poradovníka frekventantov špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia, čakajúcich na absolvovanie školiaceho miesta

Formulár žiadosti na prípravu pre výkon práce v zdravotníctve

Prihláška na ODBORNÝ POHOVOR

Prihláška do špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia 

Následne je frekventant je povinný sa zaregistrovať v SKIZP – Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov

B.Špecializačná príprava v odbore klinická logopédia( trvanie 3-5 rokov)

Frekventant špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia je povinný v priebehu 3-piatich rokov absolvovať ( podľa roku zaradenia do špecializačného štúdiu) absolvovať:

1.Stáž v Ambulancii klinickej logopédie v rozsahu 1 mesiaca u určených lektorov.

2. V rámci každého akademického roka je frekventant povinný absolvovať vzdelávaciu aktivitu usporiadanej Katedrou klinickej logopédie LF SZU k téme, ktorú si vybral k vypracovaniu k záverečnej špecializačnej práci po schválení školiteľom a vedúcim pedagogického útvaru (viď tlačivo na web stránke LF SZUwww.szu.sk , sekcia Postgraduálne vzdelávanie)

3.Absolvovanie stáže na neurologickom oddelení alebo klinike v rozsahu 2 mesiacov

4.Absolvovanie stáže na oddelení plastickej chirurgiej v rozsahu 2 mesiacov

5.Absolvovanie stáže na oddelení alebo klinike  otorinolaryngológie v rozsahu 2 mesiacov

6.Odovzdanie schválenej a vypracovanej špecializačnej práce vedúcemu pedagogického útvaru

Klinicko-logopedická prax musí byť kontinuálna, teda bez dlhodobých prerušení, ochorení resp. dlhodobých materských  a rodičovkých dovoleniek. V období nástupu na špecializačné miesto - stáž musí byť frekventant v aktívnom pracovnom pomere (kvôli odvodom do SP a ZP) v prípade nástupufrekventanta špecializačného štúdia na MD sa špecializačné štúdium preruší a znovu obnoví po nástupe do zamestnania. V prípade neobhájenia špecializačnej skúšky je opravný termín stanovený najskôr o 1 kalendárny rok (vždy v období jesenného alebo jarného termínu špecializačnej skúšky)

 • Jednotlivé druhy vzdelávacích aktivít v rámci špecializačného štúdia pre logopédov v rezorte zdravotníctva ako aj kontinuálneho vzdelávania klinických logopédov pracujúcich v rezorte zdravotníctva, nájdete na

                       https://mstudent.szu.sk/maisportal/dalsieVzdelavanie.mais

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP