Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Vzdelávacie akcie

1.   Komunikačné zručnosti špecialistu: verbálna a verbálna komunikácia komunikácia a spätná väzba

2.   Riešenie konfliktových situácii na pracovisku a širšom spoločenskom prostredí

3.   Zvládanie agresivity a hnevu v bežnom a profesionálnom živote

4.   Budovanie vzťahu špecialista – pacient

5.   Schopnosť zvládať stresové situácie negatívnych a pozitívnych stresov

6.   Rozvoj kreativity a sebavedomia

7.   Potreba rozvoja pamäti v staršom veku

8.   Terapeutická pomoc pacientom so špecifickými potrebami

9.   Profesionálna etika a práva pacientov na Slovensku

10. Včasná diagnostika, terapia porúch vývinu a správania

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP