Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Sekcia klinickej logopédie

Povinnosti klinického logopéda

PREHĽAD POVINNOSTÍ POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE KLINICKÁ LOGOPÉDIA:

1.Pri poskytovaní starostlivosti dodržiavať zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a zákon č. 577/2004 Z.z. (TU na stiahnutie) o rozsahu. Zákon umožňuje uložiť poskytovateľovi, ktorý by neposkytoval starostlivosť v súlade s uvedenými predpismi, pokutu až do výšky 16 596 Eur alebo dočasné pozastavenie povolenie pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a licencie na výkon zdravotníckeho povolania

2. Umiestniť na viditeľnom mieste zoznam poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti   a ordinačné hodiny, schválené a potvrdené samosprávnym krajom. O schválených a potvrdených ordinačných hodinách je poskytovateľ povinný bezodkladne informovať aj úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou a zdravotné poisťovne, s ktorými uzavretú zmluvu o poskytovaní zdrav. starostlivosti. Za nesplnenie povinností, okrem ordinančných hodín, môže samosprávny kraj uložiť pokutu až do výšky 663 Eur. Za nesplnenie povinností, týkajúcich sa ordinačných hodín, môže uložiť samosprávny kraj pokutu až do výšky 3319 Eur

3. Vydať osobe doklad o výške úhrady. Ide o úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť za každý výkon, ktorý nie je hradený z verejného zdravotného poistenia. Pri hotovostnej platbe je to pokladničný doklad, podľa zákona č. 289/2008 Z.z. (TU na stiahnutie) o používaní elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnou registračnou pokladnicou a pri bezhotovostnom prevode je to faktúra. Za porušenie uvedeného zákona môže uložiť samosprávny kraj pokutu až do 16 596 Eur

4. Umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje a ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia ale aj zoznam zdravotných výkonov, ktoré sa neuhrádzajú z verejného zdravotného poistenia. Za nesplnenie povinnosti môže samosprávny kraj uložiť pokutu až do výšky 3 319 Eur.

5. Zverejňovať na svojom webovom sídle informácie o možnostiach ošetrenia , dostupnosti, kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a o cenách zdravotných výkonov, ktoré poskytuje. Za nesplnenie povinnosti môže samosprávny kraj uložiť pokutu až do výšky 3 319 Eur.

6. Informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku o rozsahu a podmienkach ním poskytovanej starostlivosti. A tiež o tom, či má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní starostlivosti s poisťovňou, v ktorej je táto osoba verejne zdravotne poistená. Za porušenie povinnosti samosprávny kraj môže uložiť pokutu do 663 Eur

7. Viesť zdravotnú dokumentáciu podľa § 19 až §21 zákona č. 576/2004 Z.z., v oblasti obsahu, rozsahu ,formy a spôsobu jej vedenia, zápisu do nej a spôsob a náležitosti opravy tohto zápisu. Spracúvať , poskytovať a sprístupňovať údaje z dokumentácie podľa §24 zákona č.576/2004 Z.z. Zabezpečiť a uchovávať dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy. Za porušenie v niektorom z uvedených § môže samosprávny kraj uložiť pokutu až do výšky 9 958 Eur

8. Prevádzkovať zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne   a materiálno-technické vybavenie podľa Výnosu MZ SR č.09812/2008-OL z 10.septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (TU na stiahnutie)

9. Uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu. Ide o škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť. Nesplnenie je sankciované pokutou do 663 Eur

10. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný sa sústavne vzdelávať. Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov podľa §42 ods. 3 zákona . č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdrav star....zabezpečujú odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti   a komora, v ktorej je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti registrovaný alebo je jej členom. Vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka, ktorý je ako príloha č. 4 súčasťou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (TU na stiahnutie),. Za porušenie tejto povinnosti môže komora uložiť pokutu až do výšky 663 Eur

11. Oznámiť komore údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov a riadne a včas platiť poplatok za vedenie registra. Za porušenie tejto povinnosti môže komora uložiť pokutu až do výšky 663 Eur

12. Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania podľa § 11 ods. 9 písm.g) zákona č. 576/2004 Z. z.o zdravotnej starostlivosti  a podľa § 80 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Povinnosti mlčanlivosti ho môže zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydávanie povolenia a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi odborníkmi, poskytujúcimi starostlivosť ani informovaním zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ani informovaním členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im priznáva zákon o poskytovateľoch

13. Podrobiť sa na výzvu samosprávneho kraja opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti. Posúdenie vykoná poskytovateľ špecializovanej zdravotnej starostlivosti , ktorého určí samosprávny kraj. Porušenie povinnosti podrobiť sa opakovanému posúdeniu odbornej spôsobilosti do troch mesiacov od doručenia výzvy na opakované posúdenie je sankciované pokutou do 663 Eur

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP