Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Uplatnenie v praxi

7.1 Sieť pracovísk

Liečebný pedagóg sa uplatňuje v existujúcom systéme inštitucionálnej pomoci a starostlivosti o ľudí s poruchami zdravia (somatického, mentálneho, sociálneho) každého veku.

Môže pôsobiť v štátnych i v neštátnych alebo v súkromných zariadeniach pre prevenciu, liečbu, výchovu, nápravnú výchovu, psychosociálnu rehabilitáciu, poradenstvo a sociálnu starostlivosť.

Pracovisko liečebného pedagóga sa zriaďuje v sieti:

a) škôl a školských zariadení na pracoviskách ako sú - materské školy, špeciálne materské školy, základné školy, špeciálne základné školy, detské centrá, špeciálnopedagogické poradne, diagnostické centrá, reedukačné detské domovy, ústavy s liečebnovýchovným režimom, diagnostické centrá pre mládež, reedukačné domovy pre mládež, pedagogicko-psychologické poradne, centrá výchovnej a psychologickej prevencie, centrá voľného času a iné..,

b) zdravotníckych zariadení na pracoviskách ako sú - lôžkové oddelenia pediatrických, psychiatrických, neurologických, onkologických, geriatrických a iných oddelení, odborných liečebných ústavov a špecializovaných zariadení (liečba drogových závislostí, psychosociálna rehabilitácia), ozdravovni, sanatórií a ambulantných zariadení pre včasnú diagnostiku a terapiu, a pod....,

c) sociálnych zariadení ako sú - detské domovy, domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, domovy dôchodcov, denné sanatória, agentúry opatrovateľskej a ošetrovateľskej služby, chránené bývanie, chránené dielne, centrá poradensko-psychologických služieb a pod...,

d) nápravnovýchovných zariadení ako sú nápravno-výchovné ústavy a postpenitenciáme zariadenia,

e) alebo pri neštátnych a súkromných zariadeniach s podobným zameraním.

7.2 Organizácia práce

Liečebný pedagóg je samostatný odborný pracovník. Spravidla pracuje v tíme iných odborníkov podieľajúcich sa na starostlivosti o klienta. Spolupráca spočíva vo výmene informácií a v koordinácii opatrení v prospech klienta.

Liečebný pedagóg je kompetentný posúdiť potrebu liečebnopedagogickej intervencie a určiť jej formu, frekvenciu a trvanie. Pri organizácii pomoci prihliada na režim zariadenia a podmienky pracoviska.

Liečebný pedagóg pracuje s klientom podľa povahy jeho problému a daných možností individuálne, alebo v zámerne zostavenej skupine.

Realizácia liečebnopedagogickej intervencie má špecifické nároky na priestor, čas a materiálové zabezpečenie (herňa, dielňa, relaxačná miestnosť, vhodné hračky, hudobné nástroje a zariadenia, materiály a náradie na ich spracovanie a pod.). Dĺžka práce s klientom závisí od povahy jeho problému (diagnóza) a od jeho individuálnych danosti.

7.3 Organizačné a metodické vedenie

Liečební pedagógovia organizačne podliehajú vedúcemu zariadenia. Náplň práce zodpovedá odbornej príprave liečebného pedagóga.

Metodicky riadia prácu liečebných pedagógov hlavní odborníci pre liečebnú pedagogiku v danom rezorte. Odborne sa o rozvoj profesie zasadzuje PROLP Asociácia liečebných pedagógov, ktorá je združená v medzinárodnej spoločnosti liečebnopedagogických profesijných a odborných zväzov IGhB, ako aj Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP)  a Spoločnosť pre liečebnú a špeciálnu výchovu.

PROLP Asociácia liečebných pedagógov.

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP