Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Vydanie licencie

K vydaniu licencie zdravotníckemu pracovníkovi SKIZP je podľa zákona 578/2004 Z.z. potrebné:

- Vyplniť tlačivo: žiadosť o vydanie licencie

- Priložiť potrebné doklady, nie staršie ako 3 mesiace (uvedené aj na žiadosti):

na žiadosti je napísané, že aj overené diplomy, ale len ak ZP nadobudol iné, ako dal pri registrácii

  1.  potvrdenie od zamestnávateľa /aktuálne k žiadosti/
  2. doklad o zdravotnej spôsobilosti (lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti – viď vzor )
  3. doklad o bezúhonnosti, ktorým je opis z registra trestov
  4. doklad o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu (čestné vyhlásenie - podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 653/2007 Z.z. úradne overené - viď vzor)
  5. doklad o zaplatení poplatku za vydanie licencie

Vyplnené tlačivá a doklady sa doručujú poštou alebo prinesú osobne v úradných hodinách na sekretariát

SKIZP, Drieňová 27, 821 01 Bratislava 

Ak podaná žiadosť je neúplná, vyzve pracovník sekretariátu žiadateľa (telefonicky alebo e-mailom) na doplnenie žiadosti a upozorní ho, že 30-dňová lehota na vydanie licencie začína plynúť dňom doručenia úplnej žiadosti na sekretariát SKIZP.

Po prijatí úplnej žiadosti, alebo po doplnení neúplnej žiadosti pracovník sekretariátu SKIZP vyznačí na úplnej žiadosti dátum prevzatia a žiadosť predloží na schválenie najbližšiemu zasadnutiu Prezídia SKIZP tak, aby bola žiadosť schválená najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia úplnej žiadosti na sekretariáte.

Pracovník sekretariátu komory súčasne pripraví doklad o vydaní licencie tak, aby mohla byť licencia podpísaná prezidentom komory bezprostredne po jej schválení prezídiom SKIZP.

Po podpísaní bezodkladne zasiela licenciu žiadateľovi.

ZMENY V LICENCII

Ak ZP vznikne zmena priezviska, bydliska, alebo bude robiť odb. zástupcu pre iné laboratórium, musí požiadať o zmenu v licencii oznámením zmeny. Komora urobí zmenu Oznámením, ktoré je súčastou licencie. Za vyhotovenie oznámenie sa platí 5 €.


ROZŠÍRENIE LICENCIE

Ak zdravotnícky pracovník žiada o vydanie iného typu licencie (L1A, L1B, L1C), ako mu už bol vydaný, ale v tom istom odbore, priloží k žiadosti o vydanie licencie (ide o jednotné tlačivo) už iba aktuálny výpis z registra trestov, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (nie starší ako 3 mesiace), čestné vyhlásenie a doklad o zaplatení poplatku (podľa typu licencie).


Ak žiada o rozšírenie licencie o inú odbornosť, prikladá okrem vyššie uvedených dokladov aj doklad o odbornej spôsobilosti (atestačný diplom, certifikát).


Žiadosť sa podáva rovnako ako pri vydaní licencie.

Poplatky za rozšírenie licencie - podľa typu licencie, o ktorú  žiada.

POPLATKY SPOJENÉ S VYDANÍM LICENCIE

L1A - 66,39 € /2000,-Sk/, VS – registračné číslo, ŠS - 111

L1B - 33,19 € /1000,-Sk/, VS – registračné číslo, ŠS - 222

L1C - 66,39 € /2000,-Sk/, VS – registračné číslo, ŠS – 333

vydanie duplikátu rozhodnutia o vydaní licencii schválené snemom SKIZP – február 2009

           člen komory 25 % z poplatku za licenciu

           nečlen komory 50 % z poplatku za licenciu 

Číslo účtu: SK85 0200 0000 0022 2725 9358

VS = variabilný symbol


DOČASTNÉ POZASTAVENIE/ZRUŠENIE LICENCIE

POPLATOK

- za dočastné pozastavenie na vlastnú žiadosť 5 €

- zrušenie na vlastnú žiadosť - 10 € 

Na dočastné pozastavenie /zrušenie licencie je potrebné vypísať tlačivo žiadosť /viď dole/.

Pri odchode do dôchodku sa licencia zruší na základe žiadosti o zrušenie registrácie a licencie, treba napísať žiadosť  a vetu" v prípade kladného rozhodnutia sa vzdávam odvolania proti rozhodnutiu o vydaní licencie a žiadam o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia." Do žiadosti treba uviesť číslo licencie. Poplatok sa neplatí.

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP