Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Registrácia člena SKIZP

register skizpSKIZP registruje a združuje iných zdravotníckych pracovníkov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa po nástupe do zamestnania v zdravotníckom zariadení  

(logopéd, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik)

POSTUP PRI REGISTRÁCII

K zápisu do Registra zdravotníckych pracovníkov SKIZP je podľa zákona 578/2004 Z.z. potrebné:

 1. vyplniť tlačivá: Oznámenie o zapísanie do registra a Údaje pre registráciu
 2. priložiť potrebné doklady (podľa § 63 ods. 2 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.):
  1. občiansky preukaz (kópia OP z oboch strán) alebo kópia iného dokladu na preukázanie totožnosti, občianstva a trvalého resp. prechodného pobytu zdravotníckeho pracovníka
  2. potvrdenie od zamestnávateľa o výkone zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu alebo potvrdenie o inom spôsobe výkonu zdravotníckeho povolania
  3. kópiu dokladu o zaplatení registračného poplatku /13 eur/, poplatku za vedenie registra /85 eur/  resp. členské /65 eur/
  4. OSVEDČENÉ KÓPIE (podľa § 63 ods. 3 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.) dokladov o odbornej spôsobilosti (VŠ diplom, diplom o špecializácii, certifikáty), ak ide o cudzinca, dokladom je osvedčená kópia dokladu o uznaní vzdelania (v prípade osobnej registrácie je možné doklady osvedčiť na sekretariáte za poplatok 5 eur)

Vyplnené tlačivá a doklady sa zasielajú poštou, alebo prinesú osobne v úradných hodinách na sekretariát SKIZP, Drieňová 27, 821 01 Bratislava

POPLATKY SPOJENÉ S REGISTRÁCIOU

REGISTRAČNÝ - 13,00 € 

ZA VEDENIE REGISTRA (platí sa spolu s registračným poplatkom) 85,- € 

ČLENSKÉ - 65.- /v tom je aj za vedenie registra/

"POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA  PLATÍ ZP PO ZAREGISTROVANÍ KAŽDÝ ROK VŽDY DO 31. JANUÁRA"

POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA NA MD A RD JE 15.- eur - registrovaný nečlen a 10.- člen, platí sa vždy do 31.januára

VS: registračné číslo a do poznámky priezvisko

poplatok za osvedčenie dokladov (platba na sekretariáte) 5.- € 

poplatok za vydanie duplikátu potvrdenia o registrácii,  Rozhodnutia SVZ a Rozhodnutia o vydaní licencie registrovaný nečlen  15.- € (schválené snemom SKIZP – 2ť.novembra 2023)

Číslo účtu: SK85 0200 0000 0022 2725 9358

VS :registračné číslo a do poznámky priezvisko


DOKUMENTY K REGISTRÁCII

 •  Oznámenie o zapísanie do registra SKIZP
 •  Údaje pre registráciu

 Dokument k členstvu

 •  Evidenčný list člena

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument k zmene v registri

(zmena mena, bydliska, zamestnávateľa, mailu, MD)

 • Oznámenie o vykonaní zmeny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPLATOK za KONTROLU KREDITOV je 1x za 5 ročné obdobie 80.- eur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPLATOK ZA VYDANIE POTVRDENIA o záznamoch v registri  15.- eur.

Komora vydáva potvrdenie o registrácii/resp. neregistrácii, na základe žiadosti.  Poplatok  treba zaplatiť na účet komory a do poznámky napísať priezvisko žiadateľa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTUP PRI ZRUŠENÍ REGISTRÁCIE

Ak zdravotnícky pracovník prestane vykonávať zdravotnícke povolanie, musí to čo najskôr oznámiť na sekretariát komory písomnou formou. Žiadosť o zrušenie registrácie musí obsahovať dátum  a dôvod ukončenia výkonu zdravotníckeho povolania /starobný dôchodok/ a taktiež vetu že "v prípade kladného rozhodnutia sa vzdávam odvolania proti rozhodnutiu a žiadam o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia".

Pri strate zamestnania sa dá registrácia na neurčitý čas prerušiť /stačí napísať žiadosť o prerušenie od kedy a poslať mailom/

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP