Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Typy licencií

V zmysle zákona 578/2004 Z.z. vydáva SKIZP 3 typy licencií:

L1A – licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe – o tento typ licencie môže požiadať  zdravotnícky pracovník ak nemá a neplánuje mať svoje vlastné súkromné zdravotnícke zariadenie, ale bude poskytovať zdravotnú starostlivosť u iných poskytovateľov, ktorí už povolenie na prevádzkovanie zariadenia zdravotnej starostlivosti majú. Taktiež môže poskytovať zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako je zdravotnícke zariadenie.  Zdravotnícky pracovník si  z príjmov z činnosti odvádza dane a platí si odvody. Služby fakturuje.


L1B – licencia na výkon zdravotníckeho povolania – vydáva sa zdravotníckym pracovníkom, ktorí chcú poskytovať zdravotnú starostlivosť ako fyzické osoby vo svojom  zdravotníckom zariadení a budú si ďalej vybavovať povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, budú teda NZZ. Povinnosť registrácie na daňovom úrade vzniká až po vydaní povolenia.


L1C – licencia na výkon činnosti odborného zástupcu - je licencia pre zdravotníckeho pracovníka, ktorý si zakladá s.r.o., n.o. alebo nejakú inú právnickú formu. Bude teda poskytovať zdravotnú starostlivosť ako právnická osoba. Táto právnická osoba, aby získala povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti potrebuje práve odborného zástupcu. Odborný zástupca zodpovedá za všetky zdravotnícke úkony vykonané v danej s.r.o., ktorej je odborným zástupcom. Výkon funkcie odborného zástupcu je v tom istom čase viazaný iba na jednu právnickú osobu. Pokiaľ sa zistí, že odborný zástupca je súčasne odborným zástupcom vo viacerých  firmách, hrozí odbornému zástupcovi pokuta do 33 193 EUR.

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP