Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Etický kódex

Liečebný pedagóg je povinný:

  • rešpektovať a chrániť práva svojich klientov, najmä právo na voľbu, informácie, dobrovoľnosť, úctu a ochranu osobných údajov,
  • dodržiavať všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,
  • vykonávať svoju činnosť zodpovedne a žiť v súlade s platnými zákonmi,
  • pri poskytovaní svojich služieb konať v záujme klienta,
  • zvyšovať svoju odbornosť štúdiom, výcvikmi, výmenou informácií a interdisciplinárnou spoluprácou,
  • dodržiavať zásady psychohygieny a chrániť aj svoje zdravie,
  • zapájať sa aktívne do profesijného života v profesijnej a inej odbornej organizácii,
  • informovať o výsledkoch svojej práce zverejnením na odborných podujatiach a publikovaním,
  • podrobovať sa pravidelnej supervízii.

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP