Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Sekcia klinickej logopédie

SEKCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE

kl-logopedia.jpgKLINICKÁ LOGOPÉDIA - podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z.z. je:  neinvazívny špecializovaný odbor zaoberajúci sa pacientmi s narušenou komunikačnou schopnosťou z aspektu etiopatogenézy, prevencie, diagnostiky, terapie, prognózy a frekvencie výskytu v rámci komplexnej starostlivosti. Vychádzajúc z výnimočného významu komunikácie pre človeka je jej miesto v humánnom zdravotníckom systéme nepopierateľné. Je to interdisciplinárny odbor, ktorý  úzko spolupracuje so súvzťažnými špecializačnými odbormi: neurológiou, otorinolaryngológiou, foniatriou, pediatriou, plastickou chirurgiou, psychiatriou, geriatriou, fyziatriou a rehabilitáciou, anesteziológiou, stomatológiou, klinickou psychológiou a ďalšími špecializačnými odbormi. 

Ako špecializačný odbor, pôsobiaci v rezorte zdravotníctva sa zaoberá v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti diagnostikou a terapiou narušenej komunikačnej schopnosti pacientov, ktorá sa v rámci Medzinárodnej klasifikácie chorôb člení na diagnózy: vývinová bezrečnosť (narušený vývin reči), získaná orgánová bezrečnosť( afázia), získaná psychogénna bezrečnosť(mutizmus,elektívny mutizmus), narušenie zvuku reči( fufňavosť), narušenie plynulosti reči(zajakavosť, brblavosť), narušenie článkovania reči( dyslália, dyzartria), poruchy hlasu( dysfónia, afónia), symptomatické poruchy reči( narušená komunikačná schopnosť ako sprievodný  príznak pri iných dominujúcich ochoreniach, postihnutiach), narušenie grafickej stránky reči(dysgrafia, dyslexia, dyskalkúlia, agrafia, alexia, akalkúlia).

 V súčasnosti sa v odbore klinická logopédia  v rámci poskytovania  komplexnej  zdravotnej starostlivosti tvorí nový špecializačný odbor dysfagiológia, ktorý sa zaoberá etiopatogenézou, prevenciou, diagnostikou, terapiou, prognózou a frekvenciou výskytu dysfágie( porucha príjmu a/ alebo transportu potravy z úst do žalúdka)

Etickú a odbornú spôsobilosť na získanie licencie  v odbore klinická logopédia  posudzuje stavovská organizácia- SKIZP. Organizačne a metodicky vedie tento odbor Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre klinickú logopédiu. Hlavného odborníka pre klinickú logopédiu vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky. Hlavný odborník pre klinickú logopédiu úzko spolupracuje so SKIZP a Sekciou klinickej logopédie SSO SLS .

LOGOPÉD - absolvent magisterského štúdia v odbore logopédia (na Slovensku sa študuje na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave) ( zdravotnícke povolanie logopéd podľa § 3 čl. I. zákona č. 578/2004 Z. z.). Po nástupe do štátneho, neštátneho alebo súkromného zdravotníckeho zariadenia (ambulantného alebo ústavného) sa stáva zdravotníckym pracovníkom po absolvovaní "Prípravy na výkon práce v zdravotníctve", ktorú vykonáva na Katedre klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave. Podľa Nariadenia vlády SR 111/2013 sa príprava na výkon práce v zdravotníctve v zdravotníckych povolaniach podľa odseku 1 písm. b) nevyžaduje, ak nadobudnutiu vzdelania podľa odseku 1 písm. b) predchádzalo nadobudnutie vzdelania podľa odseku 1 písm. a). Príprava pre výkon práce v zdravotníctve je nevyhnutným prekurzorom pre špecializačné štúdium. Špecializačné štúdium v odbore klinická logopédia prebieha tiež na Katedre klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave. Je v súlade s Nariadením vlády 111/2013 a Výnosom MZ SR 12422/2010 - OL. Trvá minimálne 3 roky a nadväzuje na získanie Osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve. Súčasťou štúdia je účasť na školiacich miestach "Neurológia" - 2 mesiace, "Foniatria, Otorinolaryngológia" - 2 mesiace, "Plastická chirurgia" - 2 mesiace a príprava na vybranom klinicko-logopedickom pracovisku v rosahu 1 mesiac. Okrem splnenia podmienok praktickej časti štúdia je frekventant povinný absolvovať 1 mesiac vo vzdelávacej ustanovizni/vzdelávacích ustanovizniach. Špecializačné štúdium v odbore klinická logopédia sa ukončuje špecializačnou skúškou, ktorá má teoretickú a praktickú časť a jej súčasťou je aj obhajoba písomnej práce ku špecializačnej skúške. Každý absolvent musí plniť požiadavky na stanovený rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností a skúseností (Výnos MZ SR 12422/2010 OL).

Logopéd pracuje v zdravotníckom zariadení len pod vedením odborného garanta, ktorým je klinický logopéd.

KLINICKÝ LOGOPÉD – logopéd, ktorý ukončil špecializačné štúdium špeciaizačnou skúškou v odbore klinická logopédia. Je to samostatný zdravotnícky pracovník (v ambulantnom alebo ústavnom zdravotnom zariadení). Pri svojej práci sa riadi legislatívnymi normami, upravujúcimi činnosť rezortu zdravotníctva a Chartou práv pacientov.

     Povolanie LOGOPÉD sa vyskytuje aj v rezorte školstva v CŠPP alebo CPPaP ako ŠKOLSKÝ LOGOPÉD. Dané zariadenia musia byť zaradené do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím Ministerstva školstva. V školách môžu pracovať ako zamestnanci spomínaných zariadení (CŠPP alebo CPPaP).

Prienik poskytovania logopedickej intervencie KLINICKÉHOŠKOLSKÉHO LOGOPÉDA je starostlivosť o osoby s dysláliou, vývinovou dysfáziou, zajakavosťou, brblavosťou, OVR, narušeným vývinom reči – symptomatickými poruchami reči, mutizmom

LEN KLINICKÝ LOGOPÉD POSKYTUJE LOGOPEDICKÚ INTERVENCIU PACIENTOMS PALATOLÁLIOU, PORUCHAMI HLASU, FUFŇAVOSŤOU, AFÁZIOU, DEMENCIOU, PORUCHAMI PREHĹTANIA, DYZARTRIOU U DOSPELÝCH

Ťažiskom  práce  ŠKOLSKÉHO LOGOPÉDA sú  osoby s poruchami učenia, špecifickými poruchami učenia, IVP spojené s integráciou detí do MŠ a ZŠ, úzka kooperácia hlavne so školami a škôlkami, posudzovanie školskej zrelosti

Spracovali:

PaedDr. Bunová Barbora, PhD. ( viceprezidentka SKIZP) 

PhDr. Štenclová Ľubomíra, PhD. ( vedúca Katedry klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave) 

 Klinická logopédia

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP