Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Sekcia klinickej logopédie

Ako si založiť ambulanciu klinickej logopédie

AKO SI ZALOŽIŤ AMBULANCIU KLINICKEJ LOGOPÉDIE

Akonáhle logopéd v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia úspešne zloží špecializačnú skúšku z klinickej logopédie a obháji špecializačnú prácu, stane sa KLINICKÝM LOGOPÉDOM a môže začať poskytovať zdravotnú starostlivosť v odbore klinická logopédia bez SUPERVÍZORA, t.j. samostatne prevádzkovať zdravotnícke zariadenie na základe vydania povolenia.

POVOLENIE NA PREVÁDZKOVANIE ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

Základná právna úprava vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je obsiahnutá najmä v druhej časti zákona č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch.......

Povolenie vydáva príslušný samosprávny kraj ( podľa miesta prevádzkovateľa ambulancie). Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva

VYDANIE LICENCIE- Jednou z podmienok na vydanie povolenia je vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania. Licenciu vydáva komora, ak žiadateľ spĺňa tieto podmienky: má spôsobilosť na právne úkony, je zdravotne spôsobilý, je odborne spôsobilý, je bezúhonný, je zapísaný v registri zdravotníckych pracovníkov, ktorý vedie príslušná komora, je dôveryhodný. Komora vydáva licenciu na základe žiadosti o vydanie licencie.

               Žiadosť o vydanie licencie musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve
 • Miesto trvalého pobytu, ak je miesto trvalého pobytu mimo územia SR, aj miesto prechodného pobytu na území SR
 • Registračné číslo v registri zdravotníckych pracovníkov
 • Údaj o odbornej spôsobilosti( ukončené päťročné pregraduálne štúdium logopédie)
 • Údaj o špecializačnom odbore , v ktorom sa bude poskytovať zdrav. starostlivosť
 • Údaj o doterajšej odbornej praxi
 • Notársky overené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti a o doterajšej praxi
 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti
 • Doklad o bezúhonnosti

Komora je povinná o žiadosti rozhodnúť do 30 dní odo dňa doručenia . Proti rozhodnutiu komory môže zdravotnícky pracovník podať odvolanie na ministerstvo zdravotníctva. Licencia sa vydáva na dobu neurčitú a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu

       VYDANIE POVOLENIA :Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ( fyzická osoba, ak má licenciu typu B) alebo právnicka osoba( ak má licenciu typu C, t.j. licencia na výkon činnosti odborného zástupcu) musí mať vo vlastníctve alebo v nájme priestory, v ktorých bude zdravotnú starostlivosť poskytovať a ktoré spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany verejného zdravia podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho novelizácie zákona č. 204/2014 Z.z. 

Okrem toho musí byť žiadateľ o povolenie dôveryhodný a bezúhonný. Tlačivo žiadosti o vydanie povolenia je na každej webstránke samosprávneho kraja.

Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve, ak je žiadateľom fyzická osoba
 • Obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, meno a priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnicka osoba
 • Meno a priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, registračné číslo a označenie komory odborného zástupcu, ak je žiadateľom právnicka osoba
 • Miesto trvalého pobytu( u právnickej osoby odborného zástupcu) , ak je miesto trvalého pobytu mimo územia SR, aj miesto prechodného pobytu na území SR
 • Druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie
 • Miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia
 • Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania, ak ide o fyzickú osobu( licencia typu B), alebo ak ide o právnicku osobu, licencia na výkon odborného zástupcu( licencia typu C)
 • Doklad o založení právnickej osoby, ak ide o právnicku osobu, ktorá je zapísaná do obchodného registra, aj výpis z obchodného registra
 • Doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať      
 • Kladný posudok príslušného úradu verejného zdravotníctva na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky
 • Čestné vyhlásenie , že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov uvedenia nepravdivých údajov, resp. z dôvodu neodstránenia nedostatkov v lehote určenej o dočasnom pozastavení povolenia a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé

Samosprávny kraj rozhodne do 30 dní o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti. Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú fyzickú alebo právnicku osobu. Za vydanie povolenia sa uhrádza správny poplatok vo výške 66 Eur, ak je žiadateľom fyzická osoba a vo výške 165,50 Eur, ak je žiadateľom právnicka osoba . Výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia uverejňuje ministerstvo zdravotníctva vo Vestníku ministerstva zdravotníctva .

Samosprávny kraj je POVINNÝ zrušiť povolenie ( ak fyzická osoba mení formu prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia- zmena licencie typu B na licenciu typu C, vytvorenie s.r.o.)

 • NA ZÁKLADE ŽIADOSTI O ZRUŠENIE POVOLENIA, ktorú podáva držiteľ povolenia
 • Ak prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia
 • Ak získal povolenia na základe nepravdivých údajov
 • Ak neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia
 • Ak   nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia alebo v tejto lehote nepreukázal orgánu príslušnému na vydanie povolenia splnenie personálneho alebo materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia
 • Ak určil náhradného odborného zástupcu v rozpore s týmto zákonom alebo v oznámení o určení náhradného odborného zástupcu uviedol nepravdivé údaje

Samosprávny kraj MÔŽE zrušiť povolenie :

 • Ak držiteľ povolenia nedodržal pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobitné predpisy( zákon o zdrav. starostlivosti a zákon o rozsahu)
 • Ak neprevádzkuje zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenia materiálno-technické vybavenie
 • Ak pri poskytovaní zdrav. starostlivosti nedodržal osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú zdrav. starostlivosť ( t.j. ak postupoval v rozpore s §44 zákona č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdrav. star.)

Samosprávny kraj rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia do 30 dní odo dňa začatia konania. Držiteľ povolenia sa môže odvolať na ministerstvo zdravotníctva. Smrťou držiteľa povolenia , resp. zánikom právnickej osoby, povolenie zaniká .

ZARADENIE DO SIETE POSKYTOVATEĽOV

Po získaní povolenia sa žiadateľ stáva poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore klinická logopédia . Následne sa obracia na zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete

KÓD LEKÁRA A KÓD POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Do 90 dní od získania povolenia je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu poskytovateľa. Za nesplnenie tejto povinnosti samosprávny kraj môže udeliť poskytovateľovi pokutu vo výške do 663 Eur.

URČENIE ORDINAČNÝCH ( AMBULANTNÝCH) HODÍN

Po získaní kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore klinická logopédia je klinický logopéd povinný písomne požiadať o schválenie ordinačných (ambulantných ) hodín príslušný samosprávny kraj. Rozsah ordinačných hodín je na jedného poskytovateľa 8 hodín denne mimo obedňajšej prestávky a štyridsať hodín týždenne.

V žiadosti uvedie:

 • Meno a priezvisko , u právnických osôb obchodné meno držiteľa povolenia
 • Miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia
 • Druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie
 • Návrh ordinačných ( ambulantných) hodín

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný schválené ordinačné( ambulantné) hodiny umiestniť na viditeľnom mieste v zdravotníckom zariadení a tiež ich aj dodržiavať. Dozor nad ich dodržiavaním vykonáva príslušný samosprávny kraj. Ak ich poskytovateľ nedodržiava, môže mu samosprávny kraj v súlade s ustanovením §82 ods.1.,písm. a, uložiť pokutu až do výšky 663 Eur

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP