Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Obsah štúdia

4.1 Stručná história študijného odboru Liečebná pedagogika

Študijný odbor Liečebná pedagogika bol zriadený na Inštitúte pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku (IŠLP) pri Filozofickej fakulte UK v Bratislave v škol. roku 1967/68. Gestorovala ho novoutvorená Katedra liečebnej pedagogiky. Išlo o jednoodborové univerzitné štúdium s dvoma smermi. Absolventi končili s diplomom: Učiteľstvo pre deti a mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť: liečebná pedagogika: terapeuticko – výchovný smer (alebo učiteľský smer, ktorý bol však otvorený len prvé dva roky).

V r. 1990 bol študijný odbor Liečebná pedagogika rehabilitovaný a znovu otvorený, tentoraz pri PdF UK v Bratislave. V r. 1996 bol akreditovaný v zmysle § 1 bod 3/a § 23 zákona č. 172/90 Zb. o vysokých školách a čl. 27 odst. 2 písm. a/ Štatútu UK.

Absolventi končia s diplomom: Liečebná pedagogika. Ďalšia akreditácia prebehla v r. 2005 – bol akreditovaný Bc. program, pretože KLP ešte nemala profesora v odbore.

Do jedného ročníka bolo prijímaných okolo 30 - 36 študentov, z ktorých najmenej dve tretiny štúdium aj ukončili.

4.2  Obsah štúdia liečebnej pedagogiky

 

a) Bakalársky študijný program odboru Liečebná pedagogika obsahuje nosné témy:

 • základy humánnych vied – základy filozoficko-metodologické, biologicko-medicínske,  (štúdium pedagogiky, psychológie, sociológie a soc. práva; Odporúča sa, aby tieto predmety tvorili aspoň 2/3 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia)
 • základy liečebnej pedagogiky - dejiny, diagnostika, didaktika, cvičenia a programy;
 • Odporúča sa, aby tieto predmety tvorili aspoň 1/6 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia, 1/3 v 2. roku štúdia.
 • aplikovanie liečebnej pedagogiky - vekové a problémové okruhy, základy terapeutických disciplín, výskumný projekt; Odporúča sa, aby tieto predmety tvorili aspoň 1/6 ECTS kreditov študijného programu v 2. roku štúdia a 1/3 v 3. roku štúdia.
 • praktická príprava - exkurzia, prax, sociálnopsychologický výcvik, praktikum; Odporúča sa, aby tieto predmety tvorili 1/12 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia a 1/12 v 2. roku a 1/6 v 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupňa):

 • poruchy vývinu a správania, psychiatria, psychoterapia,
 • základy špeciálnej pedagogiky, logopédia
 • systémy pomoci osobám so zdravotným postihnutím, včasná starostlivosť, bazálna stimulácia, senzorická integrácia,
 • psychosociálna rehabilitácia, liečebnopedagogická gerontológia komunitná rehabilitácia
 • práca v tíme, práca so skupinou

b) Nosné témy jadra znalostí (2. stupeň, Mgr.)

 • Dieťa v ohrození, v problémovej situácii, s poruchou, s ochorením - systémy a možnosti pomoci (psychiatria, klinická psychológia, patopsychológia, rehabilitácia, rozvíjajúce programy,  liečebno-výchovné poradenstvo, poruchy vývinu, špecifické poruchy vývinu, rodinná terapia, psychoterapia u detí, klinická psychológia). Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/3 ECTS kreditov v 1. roku štúdia.
 • Mládež, dospelí a starí ľudia v situácii ohrozenia integrity a zdravia, s poruchami, ochoreniami, v krízovej situácii – systémy a možnosti pomoci (psychiatria a psychopatológia, rehabilitácia – komunitná, psychosociálna, psychoterapia, rodinná terapia, krízová intervencia,gerontológia,nápravná pedagogika). Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/3 ECTS kreditov v 2. roku štúdia.
 • Koncipovanie terapeuticko výchovnej a poradenskej pomoci (v rámci arteterapie, biblioterapie, dramatoterapie, ergoterapie, muzikoterapie, terapie pohybom, terapie hrou, poradenstva, mobilných a komunitných služieb, ďalej liečebnopedagogické praktikum, supervízne vedenie pri projekte diplomovej práce)

  Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili 1/3 ECTS kreditov v 1. aj 2. roku  štúdia.

 

Doplňujúce vedomosti a zručnosti

 • Poruchy komunikácie (logopédia, neurologické poruchy reči, augmentatívna komunikácia)
 • Metodológia pedagogického výskumu
 • Sociálna práca a sociálne právo
 • Práca v tíme, riešenie konfliktov a záťažových situácií

 c) Nosné témy jadra znalostí (3. stupeň)

 • teoretický fundament liečebnej pedagogiky v medziodborovom a medzinárodnom kontexte;
 • metodologický aparát;
 • špecializačné predmety štúdia (z liečebnej pedagogiky, z príbuzných alebo z hraničných, napríklad medicínskych odborov);
 • jazyková príprava (ak je potrebná).

4.3 Ukončenie štúdia

Štúdium Bc. programu je po dosiahnutí 180 kreditov ukončené obhajobou bakalárskej práce a štátnou skúškou z predmetov: Liečebná pedagogika, Bio-psycho-sociálne aspekty bytia človeka, Koncepty terapeutickej pomoci

Štúdium Mgr. programu je po dosiahnutí 120 kreditov ukončené obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou z predmetov: Klinická a školská liečebná pedagogika, Psychoterapia a rodinná terapia a dve z terapeutických disciplín ako sú arteterapia, terapia hrou, biblioterapia, dramatoterapia, psychomotorická terapia, ergoterapia alebo muzikoterapia.

Štúdium PhD. programu je ukončené po získaní 180 kreditov obhajobou doktorandskej práce.

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP