Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     
skizpSlovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje a združuje zdravotnícke povolania – klinický logopéd, liečebný pedagóg, laboratórny diagnostik, klinický fyzik. 
Sú to zdravotnícki pracovníci, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na iných, nie lekárskych, fakultách slovenských i zahraničných univerzít a pôsobia v systéme slovenského zdravotníctva už desiatky rokov.  Všetky tieto povolania majú svoje významné postavenie v zdravotníckych systémoch v Európe a vo svete, iba na Slovensku sa práve týmto povolaniam nedostáva patričného uznania. Ich vzdelanie je docenené skôr v zahraničí ako na Slovensku.
Zdravotníctvo už dávno prestalo byť výhradne  len o lekároch a sestrách, ale je to multidisciplinárny systém založený na úzkej spolupráci rôznych odborov, rôznych povolaní a rôznych úrovní vzdelania, ktorého cieľom je poskytovanie správnej, kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti v prospech pacienta.  
Historicky sa na Slovensku pre skupinu zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na iných, nie lekárskych fakultách našich i zahraničných univerzít zaužívali rôzne názvy. V poslednom čase to bola kategória „iný zdravotnícky pracovník“.  Pod týmto názvom boli označovaní absolventi prírodovedeckých, matematicko-fyzikálnych, pedagogických, filozofických a technických fakúlt, pôsobiaci v zdravotníctve. Pod týmto názvom -  kategóriou -  boli pre laboratórne činnosti špecifikovaní biológovia, chemici a genetici. Tento názov však nevystihuje vykonávajúce zdravotnícke povolanie. Zdravotnícky pracovník – klinický logopéd, liečebný pedagóg, klinický fyzik, laboratórny diagnostik je schopný diagnostický proces, ktorý zavádza, vykonáva, kontroluje a validuje aj plne garantovať. 
Nepochopenie úlohy a pôsobenia jednotlivých povolaní v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti vedie k zbytočným sporom a nedorozumeniam, a tiež ku tvorbe legislatívnych predpisov, ktoré sú často ťažko vykonateľné v praxi. Takto urobené chyby, ukotvené ešte aj v legislatívnych predpisoch sú potom veľkou prekážkou v procese budovania moderných, kvalitných a efektívnych zdravotníckych systémov.
O kvalite zdravotníckeho pracovníka nerozhoduje jeho pregraduálne vzdelanie ale zdravotnícka odbornosť (znalosti a zručnosti), etika a morálka, ktorá vedie k správnemu, kvalitnému a bezpečnému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.
 
 • Spolupráca s komorami

  SPOLUPRÁCA S KOMORAMI

  Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov spolupracuje so zdravotníckymi komorami, predovšetkým so Slovenskou lekárskou komorou tak v oblasti  pripomienkovania zdravotníckych zákonov ako aj iných zmien. Viac  o spolupráci na http://www.lekom.sk/index.php?ID=3349

 • Aktuálne dokumenty SKIZP

 • Vnútorné dokumenty SKIZP

  Na zobrazenie obsahu zadajte prosím heslo

 • REGIONÁLNE CENTRÁ

  • Regionálne centrum Banská Bystrica - Ing. Andrea PALKOVÁ

  (Banská Bystrica, Brezno, Rim. Sobota,  Veľký Krtíš, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom)

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


  • Regionálne centrum Bratislava - Mgr. Veronika HALAŠOVÁ

  (Bratislava, Senec, Pezinok, Galanta, Dunajská Streda)

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


  • Regionálne centrum Komárno - Ing. Elena MLČUCHOVÁ

  (Komárno, Nové Zámky, Štúrovo)

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


  • Regionálne centrum Košice - RNDr. Andrea TÓTHOVÁ, MPH

  (Košice, Košice okolie, Gelnica, Moldava n/Bodvou)

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


  • Regionálne centrum Martin - RNDr. Andrea KOLÁROVÁ, PhD.

  (Martin, Žilina, Dubnica n/Váhom, Čadca, Turč. Teplice)

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


  • Regionálne centrum Nitra - Ing. Anton KRKOŠEK

  (Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Šaľa)

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


  • Regionálne centrum Prešov-Zemplín - Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ

  (Trebišov, Michalovce, Humenné, Snina, Vranov n/Topľou)

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


  • Regionálne centrum Ružomberok - RNDr. Ivana TURZOVÁ

  (Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Liptovský Mikuláš)

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


  • Regionálne centrum Spiš - RNDr. Martina GÁNOVSKÁ

  (Poprad, Spišská Nová ves, Kežmarok, Rožňava, Stará Ľubovňa, Levoča)

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


  • Regionálne centrum Trenčin - RNDr. Darina KOZÁKOVÁ, PhD.

  (Trenčín, Považská Bystrica, Piešťany, Topoľčany, Partizánske, Prievidza, Bánovce n/Bebravou)

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


  • Regionálne centrum Záhorie - PaedDr. Barbora BUNOVÁ, PhD.

  (Skalica, Senica, Myjava, Malacky, Trnava)

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • Registrácia člena SKIZP

  register skizpSKIZP registruje a združuje iných zdravotníckych pracovníkov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa po nástupe do zamestnania v zdravotníckom zariadení  

  (logopéd, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik)

  POSTUP PRI REGISTRÁCII

  K zápisu do Registra zdravotníckych pracovníkov SKIZP je podľa zákona 578/2004 Z.z. potrebné:

  1. vyplniť tlačivá: Oznámenie o zapísanie do registra a Údaje pre registráciu
  2. priložiť potrebné doklady (podľa § 63 ods. 2 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.):
   1. občiansky preukaz (kópia OP z oboch strán) alebo kópia iného dokladu na preukázanie totožnosti, občianstva a trvalého resp. prechodného pobytu zdravotníckeho pracovníka
   2. potvrdenie od zamestnávateľa o výkone zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu alebo potvrdenie o inom spôsobe výkonu zdravotníckeho povolania
   3. kópiu dokladu o zaplatení registračného poplatku /13 eur/, poplatku za vedenie registra /85 eur/  resp. členské /65 eur/
   4. OSVEDČENÉ KÓPIE (podľa § 63 ods. 3 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.) dokladov o odbornej spôsobilosti (VŠ diplom, diplom o špecializácii, certifikáty), ak ide o cudzinca, dokladom je osvedčená kópia dokladu o uznaní vzdelania (v prípade osobnej registrácie je možné doklady osvedčiť na sekretariáte za poplatok 5 eur)

  Vyplnené tlačivá a doklady sa zasielajú poštou, alebo prinesú osobne v úradných hodinách na sekretariát SKIZP, Drieňová 27, 821 01 Bratislava

  POPLATKY SPOJENÉ S REGISTRÁCIOU

  REGISTRAČNÝ - 13,00 € 

  ZA VEDENIE REGISTRA (platí sa spolu s registračným poplatkom) 85,- € 

  ČLENSKÉ - 65.- /v tom je aj za vedenie registra/

  "POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA  PLATÍ ZP PO ZAREGISTROVANÍ KAŽDÝ ROK VŽDY DO 31. JANUÁRA"

  POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA NA MD A RD JE 15.- eur - registrovaný nečlen a 10.- člen, platí sa vždy do 31.januára

  VS: registračné číslo a do poznámky priezvisko

  poplatok za osvedčenie dokladov (platba na sekretariáte) 5.- € 

  poplatok za vydanie duplikátu potvrdenia o registrácii,  Rozhodnutia SVZ a Rozhodnutia o vydaní licencie registrovaný nečlen  15.- € (schválené snemom SKIZP – 2ť.novembra 2023)

  Číslo účtu: SK85 0200 0000 0022 2725 9358

  VS :registračné číslo a do poznámky priezvisko


  DOKUMENTY K REGISTRÁCII

  •  Oznámenie o zapísanie do registra SKIZP
  •  Údaje pre registráciu

   Dokument k členstvu

  •  Evidenčný list člena

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dokument k zmene v registri

  (zmena mena, bydliska, zamestnávateľa, mailu, MD)

  • Oznámenie o vykonaní zmeny

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  POPLATOK za KONTROLU KREDITOV je 1x za 5 ročné obdobie 80.- eur

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  POPLATOK ZA VYDANIE POTVRDENIA o záznamoch v registri  15.- eur.

  Komora vydáva potvrdenie o registrácii/resp. neregistrácii, na základe žiadosti.  Poplatok  treba zaplatiť na účet komory a do poznámky napísať priezvisko žiadateľa.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  POSTUP PRI ZRUŠENÍ REGISTRÁCIE

  Ak zdravotnícky pracovník prestane vykonávať zdravotnícke povolanie, musí to čo najskôr oznámiť na sekretariát komory písomnou formou. Žiadosť o zrušenie registrácie musí obsahovať dátum  a dôvod ukončenia výkonu zdravotníckeho povolania /starobný dôchodok/ a taktiež vetu že "v prípade kladného rozhodnutia sa vzdávam odvolania proti rozhodnutiu a žiadam o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia".

  Pri strate zamestnania sa dá registrácia na neurčitý čas prerušiť /stačí napísať žiadosť o prerušenie od kedy a poslať mailom/

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP