Drieňová 27, 826 56 Bratislava +421 918 901 386 sekretariat@skizp.sk
     

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

registruje a združuje zdravotnícke povolania – klinický logopéd, liečebný pedagóg, laboratórny diagnostik, klinický fyzik. 

Sú to zdravotnícki pracovníci, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na iných, nie lekárskych, fakultách slovenských i zahraničných univerzít a pôsobia v systéme slovenského zdravotníctva už desiatky rokov.  Všetky tieto povolania majú svoje významné postavenie v zdravotníckych systémoch v Európe a vo svete, iba na Slovensku sa práve týmto povolaniam nedostáva patričného uznania. Ich vzdelanie je docenené skôr v zahraničí ako na Slovensku.

registruje a združuje zdravotnícke povolania – klinický logopéd, liečebný pedagóg, laboratórny diagnostik, klinický fyzik. 

Klinická logopédia

Klinická logopédia

Image

Laboratórna diagnostika

Image

Klinická fyzika

Image

Liečebná pedagogika

Image

Hygiéna a epidemiológia

Image

REGISTRÁCIA DO SKIZP

Stránkové hodiny

STRÁNKOVÉ A KOMUNIKAČNÉ HODINY

STREDA: 10.00 –17.00

NEZABUDNITE !!!

Ste povinní hlásiť každú zmenu údajov!

(priezvisko, bydlisko, zamestnávateľ, mail, MD)

tlačivo: >>> oznamenie o vykonaní zmeny.doc

 Vážení zdravotnícki pracovníci

nárok na podrobné informácie majú len členovia komory, ktorí platia ročný poplatok 50 eur. Registrovaní zo zákona platiaci poplatok za vedenie registra v sume 15 eur ročne si musia informácie o registrácii, licenciách, zákonoch, kontrole kreditov a pod. zohnať sami. Sekretariát SKIZP  nie je povinný odpovedať na telefonické, e-mailové a listové  dotazy, táto služba patrí členom aj s ďalšími výhodami.

      Ďakujeme za pochopenie SKIZP

ORGÁNY KOMORY

 SKIZP registruje a združuje zdravotníckych pracovníkov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa  (fyzik, laboratórny diagnostik, liečebný pedagóg, logopéd)

ETICKÝ KÓDEX ZP

Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť.

SPOLUPRÁCA S KOMORAMI

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov spolupracuje so zdravotníckymi komorami, predovšetkým so Slovenskou lekárskou komorou tak v oblasti  pripomienkovania zdravotníckych zákonov ako aj iných zmien. Viac  o spolupráci na http://www.lekom.sk/index.php?ID=3349

SÚSTAVNÉ VZDELÁVANIE

KONTROLA KREDITOV

Ministerstvo zdravotníctva podľa § 42 ods. 5 zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, Vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. a ustanovuje § 1.

Bližšie informácie >>>

KURZY A ŠKOLENIA

Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z. Bratislava sprístupnilo webovú stránku Biblioterapia.sk, ktorá je výsledkom jednoročného tvorivého úsilia medzinárodného kolektívu autorov

Bližšie informácie >>>

POKYNY PRE ORGANIZÁTORA

Postup pri udeľovaní kreditov pre podujatie sústavného vzdelávania 1.Viceprezident preveruje súlad výšky kreditov za jednorazovú vzdelávaciu aktivitu prideľovanú organizátorom s vyhláškou MZ SR c. 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie >>>

POKYNY PRE ZP

Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie vedomostí, zručnosti a spôsobilostí zdravotníckeho pracovníka (ZP) zodpovedajúcich získanej odbornej špôsobilosti v súlade s rozvojom odboru počas výkonu povolania.

Bližšie informácie >>>

Najbližšie vzdelávacie aktivity klinickej logopédie SKIZP

27
sep
Dátum 27. september 2024, 08:00
Štvordenný kurz s témou, ktorá je výsostne aktuálna a rezonuje v ambulanciách klinickej logopédie

25
okt
Dátum 25. október 2024, 08:00
Jednodenný kurz s témou, ktorá je súčasťou štandardných diagnostických a terapeutických postupov

POSTUP PRI REGISTRÁCII

K zápisu do Registra zdravotníckych pracovníkov SKIZP je podľa zákona 578/2004 Z.z. potrebné:

REGIONÁLNE CENTRÁ KOMORY

Regionálne centrá SKIZP ...

VYDANIE LICENCIE

K vydaniu licencie zdravotníckemu pracovníkovi SKIZP je podľa zákona 578/2004 Z.z. potrebné:

Image

AKTUÁLNE DOKUMENTY SKIZP

Image

VNÚTORNÉ DOKUMENTY SKIZP

Image

ZOZNAM VYDANÝCH LICENCIÍ

ORGÁNY KOMORY - členovia prezídia

RNDr. Monika Trechová, MPH

RNDr. Monika Trechová, MPH

Prezidentka komory

Dipl. Ing. Michal Farkaš

Dipl. Ing. Michal Farkaš

Čestný prezident

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH

Viceprezidentka komory

PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

Viceprezidentka komory

Kontaktné informácie

Drieňová 27, Bratislava

Sekretariát SKIZP
+421 918 901 386
Emailová adresa

 

O nás


 

Slovenská komora iných zdravotníckych precovníkov

SKIZP