SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.Pripomienky SKIZP k návrhu vyhlášky MZ SR

o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania1

 1. V § 2 ods. 7 písm. a) návrhu vyhlášky SKIZP žiada za slovami „lekár a zubný lekár“, vložiť slová „klinický fyzik, laboratórny diagnostik, psychológ, logopéd a liečebný pedagóg“.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že historicky ide o iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním minimálne II. stupňa, ktorí sú častokrát vo vedúcich alebo riadiacich pozíciách (medicínske laboratóriá, laboratóriá úradov verejného zdravotníctva, odbory podpory zdravia a podobne) s vysokou mierou samostatnosti a zodpovednosti nielen voči konkrétnemu pacientovi ale aj tímu kolegov na porovnateľnej úrovni s lekármi, je potrebné zabezpečiť ich sústavné vzdelávanie minimálne na rovnakej požadovanej úrovni 90 kreditov v hodnotenom 5 ročnom období, ako majú lekári. Pripomíname, že vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci prírodovedného zamerania už vyše 40 rokov suplujú nedostatok lekárov pre medicínske laboratóriá, odborne ich garantujú, rovnako ako odborne garantujú aj špecializačné vzdelávanie pokračovateľov na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Detto psychológovia, klinickí logopédi a liečební pedagógovia. Je dehonestujúce dávať ich potrebu sústavného vzdelávania na úroveň masérov alebo technikov s maturitným vzdelaním. Historicky sa vždy vzdelávali na vysokokvalifikovanej kvalitatívnej úrovni porovnateľnej s lekármi a toto je vzhľadom na očakávané výzvy (starnutie obyvateľstva pri súčasnom starnutí lekárov a sestier) potrebné zachovať.

2. V § 2 ods. 7 písm. c) návrhu vyhlášky SKIZP žiada vypustiť slová „klinický fyzik, laboratórny diagnostik, psychológ, logopéd a liečebný pedagóg“.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vzhľadom na navrhovaný bod 1.

3. V § 2 ods. 7 na konci pod písm. e) sa pripája odsek patriaci ku všetkým písmenám ustanovenia v znení „a ak zdravotnícky pracovník preukázal výkon zdravotníckej praxe najmenej 4 roky v priebehu hodnotiaceho obdobia.“

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Hodnotenie „splnil“ by sa malo vyhotovovať a má zmysel iba vtedy, ak zdravotnícki pracovník vykonáva odbornú zdravotnícku prax. Prax by sa však nehodnotila kreditmi ako doposiaľ, ale aj tak by bola významná pre započítanie akýchkoľvek iných kreditov. Uvedené je zároveň v súlade s pedagogickými zásadami, na základe ktorých sa jednotlivec naučí a zapamätá si najviac na základe výsledkov vlastnej činnosti.

4. V § 2 ods. 15 na konci sa pripájajú slová a veta „avšak iba v prípade, že funkciu odborného garanta vykonával ako čestnú funkciu bez nároku na finančnú odmenu a osobne sa zúčastnil celej jednorazovej vzdelávacej aktivity. Obdobne sa postupuje aj pri započítavaní kreditov za vykonávanie funkcie odborného garanta pri akreditovaných programoch sústavného vzdelávania. U lekára sa takéto odborné garantovanie alebo členstvo vo vedeckom alebo programovom výbore tiež započíta iba v prípade, že ide o vzdelávanie lekárov v odbore, na ktorý je odborne kvalifikovaný, okrem jednorazovej vzdelávacej aktivity interdisciplinárneho charakteru, ktorej sa vzhľadom na jej interdisciplinárny charakter okrem lekárov prirodzene zúčastňujú aj iné zdravotnícke povolania spravidla s vysokoškolským vzdelaním najmenej II. stupňa, kde sa lekárovi odborné garantovanie alebo členstvo vo vedeckom výbore alebo programovom výbore započíta vždy, ak je zároveň splnená podmienka, že primárne ide o odborné garantovanie alebo členstvo vo vedeckom alebo programovo výbore v odbore na ktorý je odborne kvalifikovaný.“

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Odborné garantovanie jednorazových vzdelávacích aktivít a podobne sa v poslednom období stalo predmetom obchodovania. Keďže je neetické vnucovať nejakému organizátorovi odborného garanta, ktorého nepotrebuje, lebo má vlastného a častokrát kvalifikovanejšieho ako je navrhovaný za úplatu navrhujeme napraviť tento neetický právny stav tak, aby nárok na započítanie kreditov mal iba taký odborný garant, ktorý funkciu odborného garanta vykonáva ako čestnú funkciu bez nároku na finančnú odmenu, prijal ju ako vyjadrenie skutočného všeobecného uznania jeho odborného kreditu príslušnou odbornou komunitou, prevažnou mierou sa podieľal na tvorbe odborného programu a osobne sa zúčastnil celej jednorazovej vzdelávacej aktivity,  v súlade s pravidlami odborného garantovania, ktoré boli zaužívané ešte v nie tak dávnom predchádzajúcom období.

5. V § 2 ods. 16 slová za slovom „inovácie“ znejú „a iné regulačné rámce, ktoré prispievajú k bezpečnému a efektívnemu výkonu zdravotníckeho povolania. Zdravotnícky pracovník nepreukazuje komore vzdelávacie aktivity zamerané na sústavný profesionálny rozvoj absolvované počas špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy, pretože, pretože ich preukazuje príslušnej vzdelávacej ustanovizni, v ktorej absolvuje dotknuté špecializačné štúdium alebo certifikačnú prípravu.“

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Zosúladenie s odsekom 15 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2013/55/ES, ktorá pripúšťa kontinuálny profesijný rozvoj (CPD) aj v iných regulačných rámcoch, pod čím sa rozumie aj štatistika, manažment a podobne, ďalej tiež doslovné prevzatie textu smernice, podľa ktorého EK považuje za kvalitné iba to, čo je bezpečné a efektívne! Odôvodnenie k druhej vete: Legislatívno-technická úprava, upresnenie subjektu, ktorému sa aktivity zamerané na profesionálny rozvoj preukazujú.

6. V § 3: Doterajší odsek označiť ako odsek 1 a pripojiť ďalší odsek 2 v znení: "Na účely § 2 ods. 7 možno v prípade pochybností u organizátora vzdelávacej aktivity sústavného vzdelávania overovať údaje o sústavnom vzdelávaní oznámené zdravotníckym pracovníkom, najmä podrobný obsah vzdelávacej aktivity a jej cieľa."

Pripomienka je obyčajná.

Odôvodnenie: Zachovanie kontinuity doterajšieho § 4 ods. 4 touto vyhláškou zrušovanej vyhlášky č. 366/2005 Z. z. - umožnenie overenia skutočností.

7. V prílohy vyhlášky v bode 1. za slovami „inovačný kurz a tréning“ vložiť slová „odborná stáž na akreditovanomx) pracovisku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo ochrany a podpory zdraviay)“. Kredity za odbornú stáž na akreditovanom pracovisku smú predstavovať najviac 20 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa § 2 ods. 7.“

Poznámky pod čiarou k odkazom x) a y) znejú:

„x) §§ 40 a 42 zákona č. 578/2004 Z. z.

y) § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 355/2007 Z. z.“

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Rešpektovanie Bloomovej taxonómie vzdelávacích výstupov a S. Shapiro pyramídy učenia, podľa ktorých sa osoba najviac naučí a zapamätá si hlavne na základe výsledkov vlastnej praktickej činnosti. Žiadame doplniť kredity za absolvovanie stáží.

8. V prílohe vyhlášky sa vypúšťajú body 8. a 9. o AD testoch.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Zosúladenie s európskym štandardom EACCME ako aj v medzinárodnom kontexte. AD test nie je hodnotený samostatne, ale tvorí súčasť príslušného študijného programu alebo jednorazovej vzdelávacej aktivity.

9. Opakovane žiadame urýchlenú novelu zákona č. 578/2004 Z. z. v častiach týkajúcich sa vzdelávania ako aj nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v súvislosti s požiadavkami, ktoré SKIZP už niekoľko rokov avizuje ako nevyhnutne potrebné pre zlepšenie postavenia, započítania praxe atď. v oblasti týkajúcej sa iných zdravotníckych pracovníkov.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Riešenie urgentných problémov praxe.

 

Pripomienky /školský zákon/
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Pripomienky ver. minimálna sieť
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytov
PRIPOMIENKY k 578/2004
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu zmeny zákona č. 578/2004 Z. z. a ďalších zákonov1 1. V článku I (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 11 odsek 2 sa vypúšťa písm. f) a za do
PRIPOMIENKY k - Akčné plány NOP SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov K materiálu LP/2018/892 Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky 1. K Predkladacej správe a úvodným prvým dvom neočíslovaným str
PRIPOMIENKY o kritériách a spôsobe hodnotenia SVZ
Pripomienky SKIZP k návrhu vyhlášky MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania1  1. V § 2 ods. 7 písm. a) návrhu vyhlášky SKIZP žiada za slovami „lekár a zubný lekár“, vložiť slov
Pripomienky  k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotne starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o&n
Pripomienky SKIZP k návrhu Opatrenia MZ SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1
Pripomienky SKIZP k 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti
  Pripomienky SKIZP k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších pre
Pripomienky SKIZP k LP/2017/823 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Na strane 3, v bode 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon c. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
Vznesené pripomienky k 576/2004 a 578/2004
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zm