SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z. Bratislava sprístupnilo webovú stránku Biblioterapia.sk https://www.biblioterapia.sk/, ktorá je výsledkom jednoročného tvorivého úsilia medzinárodného kolektívu autorov v rámci projektu Erasmus+ „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu“, kľúčová akcia KA210 – Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.


Webová stránka, ktorá prináša približne 100 príspevkov vo forme učebných textov v slovenskom, českom, anglickom a maďarskom jazyku, 126 minút audionahrávok (kurz a audionahrávky diel) a jedno demonštračné video z terapeuticko-výchovnej práce s deťmi školského veku s konkrétnym literárnym textom, je ako interaktívna učebná pomôcka určená pre samoštúdium profesionálov pôsobiacich praxi a študentom pomáhajúcich profesií. PRO SKIZP, o. z. týmto podporilo odborné samoštúdium liečebných pedagógov a klinických logopédov združených v SKIZP.


Odborníci sa na stránke dozvedia viac o význame literárneho umenia ako súčasti terapeutickej výchovy a vzdelávania, ochrany a zdravia, zdravotnej starostlivosti, o jednotlivých druhoch biblioterapie, možnostiach štúdia biblioterapie na Slovensku a v zahraničí, ako aj o konkrétnych odporúčaniach pre výkon biblioterapie.


Učebné texty majú charakter odborných a vedeckých článkov, odborných recenzií literárnych diel, kazuistík, odporúčaných a overených postupov, metodík a námetov na terapeutické výchovno-vzdelávacie programy. Stránka prináša aj zoznam odporúčanej odbornej a vedeckej literatúry k biblioterapii. Vďaka projektu bol overený prototyp stránky, ktorý sa ďalej bude postupne obohacovať

 
https://www.biblioterapia.sk/wp-content/uploads/BiblioterapiaSK5.pdf.