SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.Pozývame vás aj na vzdelávaciu akciu, ktorú organizuje Sekcia klinickej logopédie SSO SLS:

 3. Klinicko-logopedické dni 16.-17.5.2024, Spišská Nová Ves

Počet účastníkov 100-120

Anotácia: Odborné podujatie nadväzuje na tradíciu konferencií Klinicko-logopedické dni. Cieľom plánovanej vzdelávacej akcie je pripraviť pre účastníkov tematické bloky s teoretickými poznatkami, diagnostickými a terapeutickými postupmi a príkladovými kazuistikami z vybraných oblastí klinickej logopédie.

 4. Diagnostika a terapia porúch hlasu v ambulancii klinickej logopédie 17.-18.10.2024, Klinika ORL a CHHaK LFUK a UN Bratislava

Počet účastníkov 25 PhDr. Žofia Frajková, PhD.

Anotácia: Cieľom kurzu je spracovať súčasné postupy diagnostiky porúch hlasu, špecificky u detí a u dospelých. Po absolvovaní kurzu bude mať absolvent teoretické vedomosti o princípoch diagnostiky porúch hlasu a o možnostiach využitia aktuálnych terapeutických metód v klinicko-logopedickej praxi.

  5. Vzdelávacia akcia v zahraničí