SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Podľa zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme môže každý zdravotnícky pracovník požiadať o vydanie elektronického preukazu, ktorý bude používať na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v národnom informačnom systéme.

Viac informácií nájdete na webeNCZI: www.nczisk.sk

PRO SKIZP -  Združenie na podporu činnosti SKIZP - info o  2%
Vážené kolegyne a kolegovia, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov  v ktorej ste počas výkonu svojho zdravotníckeho povolania povinne registrovaní sa obracia na Vás s prosbou o podporu jej činnosti
Ďalšie vzdelávanie + akreditácie odborov
Rozšírené vzdelávanie Kolégium rektora SZU – ďalšie 6.2.2017: 1.ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov rieši :          zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej s
Lekársky posudok o zdravotnej starostlivosti
Zákon 578/2004 § 32 (5) Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti dotroch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.(6) Zdravotn
Upozornenie
licencia na činnosť odborného zástupcu - bližšie info>>>
POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA NA ROK 2018
Važení zdravotnícki pracovníci, (registrovaní zo zákona, platiaci len vedenie registra) žiadame Vás, aby ste do 5. februára 2018 zaplatili na účet komory SK85 0200 0000 0022 2725 9358, 15.- euro za vedenie registra na rok 2018. Ako variabi
KONTROLA KREDITOV
Kontrola kreditov sústavného vzdelávania aj naďalej prebieha cez regionálne centrá. Momentálne prebieha kontrola u registrovaných v roku 2007 a 2008 (druhá kontrola) a v roku 2012 a 2013 (prvá kontrola). Kontakty na regionálnych koord
Vážení zdravotnícki pracovníci
v záujme skvalitnenia činnosti a presnejšieho určenia priorít činnosti Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov na najbližšie obdobie si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorý umožní presn
VÁŽENÍ ČLENOVIA
V prípade žiadosti o zrušenie členstva po  dátume 31. marec kalendárneho roka, je člen povinný zaplatiť členský príspevok za rok, v ktorom o zrušenie požiadal. Pokiaľ má člen záväzky voči komore, zostáva dlžníkom komo
UPOZORNENIE!
V priebehu mesiaca máj 2015 sa konala migrácia údajov z pôvodného systému komory SKIZP do nového systému. Je zablokovaný prístup do pôvodného systému pre všetky účty používateľov systému komory SKIZP. Prosíme o trpezlivosť
Rad povinností  tak pre organizátorov a účastníkov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
V súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona č. 333/2014 Z. z. (od 29.11.2014) s účinnosťou od 1.12.2014, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a niekt