SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Podľa zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme môže každý zdravotnícky pracovník požiadať o vydanie elektronického preukazu, ktorý bude používať na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v národnom informačnom systéme.

Viac informácií nájdete na webeNCZI: www.nczisk.sk

Tlačová správa
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov dôrazne protestuje proti uverejnenému zneniu Vyhlášky MZ SR č. 295/2020 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 27. 10. 2020 zmenila vyhláška MZ SR o rozsahu praxe v niektorých
Koronavírus SARS-CoV-2
Koronavírus SARS-CoV-2   Pri prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia je potrebné dodržať jednotlivé „Opatrenia“ vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) pri ohrození verejného zdra
INZERCIA
Predám zabehnutú /12 rokov praxe/ liečebnopedagogickú ambulanciu, v Banskej Bystrici,  zazmluvnenú u všetkých zdravotných poisťovní. Informácie na t.č. 0918918962 alebo e-mail: mikula15@post.sk
PRO SKIZP -  Združenie na podporu činnosti SKIZP - info o  2%
Vážené kolegyne a kolegovia, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov  v ktorej ste počas výkonu svojho zdravotníckeho povolania povinne registrovaní sa obracia na Vás s prosbou o podporu jej činnosti
Ďalšie vzdelávanie + akreditácie odborov
Rozšírené vzdelávanie Kolégium rektora SZU – ďalšie 6.2.2017: 1.ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov rieši :          zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej s
Lekársky posudok o zdravotnej starostlivosti
Zákon 578/2004 § 32 (5) Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti dotroch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.(6) Zdravotn
Upozornenie
licencia na činnosť odborného zástupcu - bližšie info>>>
POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA NA ROK 2021
Važení zdravotnícki pracovníci, (registrovaní zo zákona, platiaci len vedenie registra) žiadame Vás, aby ste do 31. januára 2021 zaplatili na účet komory SK85 0200 0000 0022 2725 9358, 15.- euro za vedenie registra na rok 2021. Ako variabi
KONTROLA KREDITOV
UPOZORNENIE: Momentálne kontrola kreditov prebieha elektronicky alebo poštou. Tabuľky posielate na sekretariat@skizp.sk alebo SKIZP, Drieňová 27, 821 01 Bratislava Kontrola kreditov sústavného vzdelávania aj naďalej prebieha cez regionálne
Vážení zdravotnícki pracovníci
v záujme skvalitnenia činnosti a presnejšieho určenia priorít činnosti Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov na najbližšie obdobie si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorý umožní presn