SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

SKIZP registruje a združuje iných zdravotníckych pracovníkov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa po nástupe do zamestnania v zdravotníckom zariadení  

(logopéd, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik)

 

POSTUP PRI REGISTRÁCII

K zápisu do Registra zdravotníckych pracovníkov SKIZP je podľa zákona 578/2004 Z.z. potrebné:

 1. vyplniť tlačivá: Oznámenie o zapísanie do registra a Údaje pre registráciu
 2. priložiť potrebné doklady (podľa § 63 ods. 2 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.):
  1. občiansky preukaz (kópia OP z oboch strán) alebo kópia iného dokladu na preukázanie totožnosti, občianstva a trvalého resp. prechodného pobytu zdravotníckeho pracovníka
  2. potvrdenie od zamestnávateľa o výkone zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu alebo potvrdenie o inom spôsobe výkonu zdravotníckeho povolania
  3. kópiu dokladu o zaplatení registračného poplatku
  4. ak je zdravotnícky pracovník zaradený do ďalšieho vzdelávania, potvrdenie vzdelávacej inštitúcie a poskytovateľa (v rozsahu údajov podľa § 63 ods. 2 písm. f) zákona 578/2004 Z.z.)
  5. OSVEDČENÉ KÓPIE (podľa § 63 ods. 3 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.) dokladov o odbornej spôsobilosti (VŠ diplom, diplom o špecializácii, certifikáty), ak ide o cudzinca, dokladom je osvedčená kópia dokladu o uznaní vzdelania (v prípade osobnej registrácie je možné doklady osvedčiť na sekretariáte za poplatok)

Vyplnené tlačivá a doklady sa zasielajú poštou, alebo prinesú osobne v úradných hodinách na sekretariát SKIZP, Drieňová 27, 821 01 Bratislava

 

POPLATKY SPOJENÉ S REGISTRÁCIOU

REGISTRAČNÝ - 13,00 € 

ZA VEDENIE REGISTRA (platí sa spolu s registračným poplatkom) 15,- € 

"POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA  PLATÍ ZP PO ZAREGISTROVANÍ KAŽDÝ ROK VŽDY DO 31. JANUÁRA"

POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA NA MD A RD JE 5.- eur, platí sa vždy do 31.januára

VS: datum narodenia -  vo forme ddmmrrrr

ŠS: 444

poplatok za osvedčenie dokladov (platba na sekretariáte) 3,30 € 

poplatok za vydanie duplikátu potvrdenia o registrácii (schválené snemom SKIZP – február 2009)

 • člen komory 6,64 € 
 • nečlen 13,27 € 

poplatok za vydanie duplikátu Rozhodnutia SVZ

         

 • člen komory 6,64 € 
 • nečlen 13,27 € 

Číslo účtu: SK85 0200 0000 0022 2725 9358

VS = variabilný symbol


DOKUMENTY K REGISTRÁCII

 

Oznámenie o zapísanie do registra SKIZP  >>> oznámenie.doc

 

Údaje pre registráciu >>> údaje pre registráciu.doc

 

 Dokument k členstvu

 Evidenčný list člena >>> ELČ na stiahnutie

 

Dokument k zmene v registri

(zmena mena, bydliska, zamestnávateľa, mailu, MD)

Oznámenie o vykonaní zmeny >>> oznamenie o vykonaní zmeny.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPLATOK ZA VYDANIE POTVRDENIA o záznamoch v registri  5.- eur.

Komora vydáva potvrdenie o registrácii/resp. neregistrácii, na základe žiadosti.  Poplatok  treba zaplatiť na účet komory a do poznámky napísať priezvisko žiadateľa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTUP PRI ZRUŠENÍ REGISTRÁCIE

Ak zdravotnícky pracovník prestane vykonávať zdravotnícke povolanie, musí to čo najskôr oznámiť na sekretariát komory písomnou formou. Žiadosť o zrušenie registrácie musí obsahovať dátum  a dôvod ukončenia výkonu zdravotníckeho povolania /starobný dôchodok/ a taktiež vetu že "v prípade kladného rozhodnutia sa vzdávam odvolania proti rozhodnutiu a žiadam o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia".

Pri strate zamestnania sa dá registrácia na neurčitý čas prerušiť /stačí napísať žiadosť o prerušenie od kedy a poslať mailom/