SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Vážení klinickí logopédi a logopédi v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia (v ústavných zariadeniach) a ako zamestnanci v neštátnych Ambulanciách klinickej logopédie.

     Máte možnosť požiadať MZ o refundáciu finančných nákladov na vzdelávacie akcie nad 250 Eur.

Ako postupovať pri vypisovaní žiadosti o refundáciu a vzor žiadosti:

SEKCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE

KLINICKÁ LOGOPÉDIA - podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z.z. je:  neinvazívny špecializovaný odbor zaoberajúci sa pacientmi s narušenou komunikačnou schopnosťou z aspektu etiopatogenézy, prevencie, diagnostiky, terapie, prognózy a frekvencie výskytu v rámci komplexnej starostlivosti. Vychádzajúc z výnimočného významu komunikácie pre človeka je jej miesto v humánnom zdravotníckom systéme nepopierateľné. Je to interdisciplinárny odbor, ktorý  úzko spolupracuje so súvzťažnými špecializačnými odbormi: neurológiou, otorinolaryngológiou, foniatriou, pediatriou, plastickou chirurgiou, psychiatriou, geriatriou, fyziatriou a rehabilitáciou, anesteziológiou, stomatológiou, klinickou psychológiou a ďalšími špecializačnými odbormi. 

Ako špecializačný odbor, pôsobiaci v rezorte zdravotníctva sa zaoberá v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti diagnostikou a terapiou narušenej komunikačnej schopnosti pacientov, ktorá sa v rámci Medzinárodnej klasifikácie chorôb člení na diagnózy: vývinová bezrečnosť (narušený vývin reči), získaná orgánová bezrečnosť( afázia), získaná psychogénna bezrečnosť(mutizmus,elektívny mutizmus), narušenie zvuku reči( fufňavosť), narušenie plynulosti reči(zajakavosť, brblavosť), narušenie článkovania reči( dyslália, dyzartria), poruchy hlasu( dysfónia, afónia), symptomatické poruchy reči( narušená komunikačná schopnosť ako sprievodný  príznak pri iných dominujúcich ochoreniach, postihnutiach), narušenie grafickej stránky reči(dysgrafia, dyslexia, dyskalkúlia, agrafia, alexia, akalkúlia).

Čítať celý článok...