SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

30 ROKOV KLINICKEJ LOGOPÉDIE

1993- 2023

 

SEKCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE

KLINICKÁ LOGOPÉDIA - podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z.z. je:  neinvazívny špecializovaný odbor zaoberajúci sa pacientmi s narušenou komunikačnou schopnosťou z aspektu etiopatogenézy, prevencie, diagnostiky, terapie, prognózy a frekvencie výskytu v rámci komplexnej starostlivosti. Vychádzajúc z výnimočného významu komunikácie pre človeka je jej miesto v humánnom zdravotníckom systéme nepopierateľné. Je to interdisciplinárny odbor, ktorý  úzko spolupracuje so súvzťažnými špecializačnými odbormi: neurológiou, otorinolaryngológiou, foniatriou, pediatriou, plastickou chirurgiou, psychiatriou, geriatriou, fyziatriou a rehabilitáciou, anesteziológiou, stomatológiou, klinickou psychológiou a ďalšími špecializačnými odbormi. 

Ako špecializačný odbor, pôsobiaci v rezorte zdravotníctva sa zaoberá v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti diagnostikou a terapiou narušenej komunikačnej schopnosti pacientov, ktorá sa v rámci Medzinárodnej klasifikácie chorôb člení na diagnózy: vývinová bezrečnosť (narušený vývin reči), získaná orgánová bezrečnosť( afázia), získaná psychogénna bezrečnosť(mutizmus,elektívny mutizmus), narušenie zvuku reči( fufňavosť), narušenie plynulosti reči(zajakavosť, brblavosť), narušenie článkovania reči( dyslália, dyzartria), poruchy hlasu( dysfónia, afónia), symptomatické poruchy reči( narušená komunikačná schopnosť ako sprievodný  príznak pri iných dominujúcich ochoreniach, postihnutiach), narušenie grafickej stránky reči(dysgrafia, dyslexia, dyskalkúlia, agrafia, alexia, akalkúlia).

Čítať celý článok...

Katalóg zdravotných  výkonov podľa 776/2004 Z.z

29.03.2016

Katalóg  zdravotných výkonov pre klinickú logopédiu začína od strany 7403 >>> KATALÓG VÝKONOV
NOVÁ KLASIFIKÁCIA A KÓDOVANIE DIAGNÓZ PRE KL

24.08.2013

Nová medzinárodná klasifikácia chorôb >>>
Dokumenty určené pre klinických logopédov - členov SKIZP

22.03.2012

 Vážené kolegyne a kolegovia, členovia SKIZP, Vážené kolegyne, kolegovia, členovia SKIZP,      klinic
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE

27.01.2011

VESTNÍK  2008.pdf 860.28 Kb DOPLNOK vestnik 58-60 2008-doplnok k mat.tech. vybaveniu.pdf 517.80 Kb vestn
MINIMÁLNE ŠTANDARDY

30.11.2010

VESTNÍK MZ z 15.10.2010 >>>
ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA

15.02.2010

VESTNÍK MZ  SR 2009, čiastka  42- 48   Výňatok, týkajúci sa ambulantných špecialistov( medzi ktorých patria aj  Neštá
VESTNÍK - KONCEPCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE

15.02.2010

VestníkMinisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky ___________________________________________________________________________ Čiastka 28 - 42