SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP. 

Pripomienky SKIZP k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

 

1.V § 2 ods. 3 sa na konci pripája druhá veta, ktorá znie: „Minimálny normatív inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uvedenýPrílohe č. 3 pre samostatné ambulancie zdravotnej starostlivosti sa

 

a) u klinických logopédov zvyšuje vždy1,00 pracovného miesta klinického logopéda pre každý región, kde bol výskumne potvrdený zvýšený výskyt porúch prehĺtania a vývinových rečových porúch alebo porúch reči, vzniknutých na základe úrazu, náhlej cievnej mozgovej príhody alebo  iného poškodenia mozgu oproti obdobiu predchádzajúcich 5 rokov sledovaného obdobia najmenej o 10 %, ak priemerná čakacia doba na prijatie pacienta u klinického logopédia v danom regióne je viac ako 3 mesiace,

 

b) liečebných pedagógov zvyšuje vždy o 1,00 pracovného miesta liečebného pedagóga pre každý región, kde bol výskumne potvrdený zvýšený výskyt

 

b1) vývinových porúch psycho-motorického vývoja detí oproti obdobiu predchádzajúcich 5 rokov sledovaného obdobia najmenej o 10 %,

 

b2) telesne, mentálne alebo psychicky postihnutých detí alebo zvýšený výskyt detí nachádzajúcich sa v potenciálne zdravie ohrozujúcom rodinnom prostredí (psychiatricky chorí rodičia, nezamestnaní rodičia alebo inak sociálne vylúčení rodičia) oproti obdobiu predchádzajúcich 5 rokov sledovaného obdobia najmenej o 10 %,

 

b3) pacientov vyžadujúcich dlhodobú zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť oproti obdobiu predchádzajúcich 5 rokov sledovaného obdobia najmenej o 10 %

 

b4) seniorov vo vyššom veku, u ktorých sa prejavujú kognitívne poruchy, aj rôzne formy nastupujúcej alebo rozvinutej demencie najmenej o 5 %

 

c)verejných zdravotníkov zvyšuje vždy o 1,00 pracovného miesta verejného zdravotníka pre každý región, kde

 

c1) úmrtnosť a chorobnosť obyvateľstva v sledovaných diagnózach chronických neinfekčných ochorení v období posledných 5 rokov stagnuje alebo vykázala vzostup o 5 % a viac alebo daný prirodzený región vykazuje v úmrtnosti a chorobnosti významne horšie ukazovatele ako je dostupný zistený priemer členských štátov EÚ,

 

c2) údaje o priemernom veku dožitia obyvateľstva v dobrom zdraví daného regiónu poukazujú na významne horšie ukazovatele (viac ako 5 %) ako je dostupný zistený priemer členských štátov EÚ a zároveň zistený benchmark s ostatnými samosprávnymi krajmi poukazuje na viac ako 5 % rozdiel ukazovateľov v neprospech daného regiónu,

 

c3) modus vekovej štruktúry obyvateľstva na danom území vykazuje vyššiu hodnotu ako 60 rokov veku,

 

c4) priemerný vek lekárov pracujúcich na území daného regiónu presahuje 55 rokov alebo

 

c5) čakacie doby na ošetrenie na špecializovanú lekársku a nelekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť v danom regióne presahujú 3 mesiace.

 

Doplnenie minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa písm. a) až c) sa určí podľa regionálnych potrieb v spolupráci s príslušným samosprávnym krajom a miestnou územnou samosprávnou.

 

2. V Prílohe č. 3 v Tabuľke č. 1 sa minimálny normatív inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre samostatné ambulancie zdravotnej starostlivosti v riadku pre

 

a) klinickú logopédiu zvyšuje zo 118, 5 pracovného miesta klinického logopéda pre celú Slovenskú republiku na 155 pracovného miesta klinického logopéda pre celú Slovenskú republiku,

b) liečebnú pedagogiku zvyšuje8,00 pracovného miesta liečebného pedagóga pre celú Slovenskú republiku na 80 pracovných miest liečebných pedagógov pre celú Slovenskú republiky, t. j. 10 na jeden samosprávny kraj.

 

Odôvodnenie: Včasná kvalifikovaná starostlivosť o osoby nachádzajúce sa v riziku. Posilnenie rozvoja dlhodobej starostlivosti a prevencie vzniku chronických neinfekčných ochorení. Starostlivosť o seniorov: Výskyt demencie v populácii nad 60 rokov je 5%, pričom každých desať rokov pribúdajúceho veku sa toto percento zdvojnásobuje. Liečební pedagógovia poskytujú odbornú starostlivosť vo forme nefarmakologických terapií v ambulanciách, v denných stacionároch a špecializovaných sociálnych zariadeniach. Pre populáciu zdravých seniorov poskytujú preventívne programy kognitívnej zdatnosti ako prevenciu demencie. Participujú na včasnej diagnostike kognitívnych porúch. Liečebno-pedagogická starostlivosť zahŕňa aj podporu a poradenstvo pre rodinných príslušníkov a príbuzných seniorov s demenciou, ktorí žijú s postihnutým seniorov v jednej domácnosti. Na Slovensku je aktuálne 60 tisíc ľudí s demenciou, domácu starostlivosť im poskytuje 120 – 160 tisíc rodinných príslušníkov.

 

3. V prílohe č. 3 v Tabuľke č. 2 sa minimálny normatív inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na konci dopĺňa o nový riadok, ktorý znie:

 

„Verejné zdravotníctvo 300 pracovných miest verejných zdravotníkov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa (magisterské) pre celé územie Slovenskej republiky.“

 

Odôvodnenie: Rozvoj zdravotníckej osvety, preventívnych programov (deti v materských, základných, stredných školách, vysokoškoláci, zamestnanci, seniori), podpora prevencie uskutočňovanej nefarmakologickými intervenciami na elimináciu vzniku chronických neinfekčných ochorení na miestnej a regionálnej úrovni. Lokálne a regionálne epidemiologické štúdie.

 

4. Za § 10 sa vkladá nový § 10a, ktorý znie:

 

 „§ 10a

 

 (1)   Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo  poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý zabezpečuje prevoz biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie, môže byť súčasťou minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti iba pod podmienkou, že modus času, ktorý potrebuje na prevoz biologickej vzorky z miesta jej odberu do miesta prvého spracovania v medicínskom laboratóriu nepresiahne 60 minút.

 

 (2)   Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý zabezpečuje prevoz biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie, ktorý ku dňu účinnosti nespĺňa požiadavku uvedenú v odseku 1 prispôsobí svoje pracovné procesy na jej splnenie najneskôr do 31. júna 2018, inak od 1. júla 2018 prestáva byť súčasťou verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

Odôvodnenie: Ochrana pacienta pred výsledkami analýz takých biologických vzoriek, ktoré boli znehodnotené dlhým prevozom a teda nemali by byť vôbec hodnotené. Ochrana pacienta pred jeho neadekvátnym liečením na základe výsledkov analýz dlhým prevozom znehodnotených biologických vzoriek. Zabezpečene kvality predanalytickej fázy laboratórnej diagnostik. Znižovanie rizika pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti z hľadiska relevantnosti výsledkov diagnostického vyšetrenia. Šetrenie finančných prostriedkov zdravotných poisťovní vynakladaných ako na analýzy biologických vzoriek v medicínskych laboratóriách, tak aj prostriedkov na ďalšiu diagnostiku a liečenie pacientov.

 

5. V zákone o zdravotných poisťovniach žiadame doplniť, že zdravotne poisťovne sú povinné reagovať na regionálne potreby týkajúce sa zdravia obyvateľstva a zmluvy uzatvárať aj nad rámec minimálnej siete v záujme optimalizovať, ak sa VÚC a obce a mestá vyjadria, že je to pre dané územie potrebné.

 

6. Zároveň navrhujeme, aby MZ SR vykonalo potrebné kroky pre vydanie nariadenia vládyoptimálnej sieti.

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Pripomienky /školský zákon/
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Pripomienky ver. minimálna sieť
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytov
PRIPOMIENKY k 578/2004
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu zmeny zákona č. 578/2004 Z. z. a ďalších zákonov1 1. V článku I (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 11 odsek 2 sa vypúšťa písm. f) a za do
PRIPOMIENKY k - Akčné plány NOP SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov K materiálu LP/2018/892 Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky 1. K Predkladacej správe a úvodným prvým dvom neočíslovaným str
PRIPOMIENKY o kritériách a spôsobe hodnotenia SVZ
Pripomienky SKIZP k návrhu vyhlášky MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania1  1. V § 2 ods. 7 písm. a) návrhu vyhlášky SKIZP žiada za slovami „lekár a zubný lekár“, vložiť slov
Pripomienky  k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotne starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o&n
Pripomienky SKIZP k návrhu Opatrenia MZ SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1
Pripomienky SKIZP k 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti
  Pripomienky SKIZP k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších pre
Pripomienky SKIZP k LP/2017/823 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Na strane 3, v bode 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon c. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
Vznesené pripomienky k 576/2004 a 578/2004
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zm