SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov

k návrhu zmeny zákona č. 578/2004 Z. z. a ďalších zákonov1

1. V článku I (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 11 odsek 2 sa vypúšťa písm. f) a za doterajšie písmeno k) sa vkladajú písmená l) až o), ktoré znejú: „l) medicínske laboratórium, m) zariadenie zobrazovacích metód, n) fyzioterapeutické zariadenie, o) zariadenie klinickej fyziky.“

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v konkrétnych pripomienkach vyhotovených k návrhom novelizácie zákona o poskytovateľoch, ktoré boli v tom čase v medzirezortnom pripomienkovom konaní - konkrétne dňa 3. januára 2014, opakovane v pripomienkach z 20. júla 2015, ďalej z 20. augusta 2015 a naposledy z 20. mája 2017 žiadala zrušiť pojem „zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ (ďalej len „SVLZ“) ako už dávno odborne prekonaný pojem a nahradiť ho aktuálnymi eurokompatibilnými názvami ako napríklad „medicínske laboratórium“, „zariadenie klinickej fyziky“ atď., ktoré by lepšie vystihovali podstatu a zároveň umožňovali ľahšie medzinárodné porovnania.

Označenie „zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ je málo konkrétne. Okrem toho, že už je niekoľko rokov (najmenej 10-15) odborne prekonané, vyjadruje skôr označenie organizačného útvaru nemocnice alebo súboru rôznych druhov zdravotníckych zariadení, ktoré v súčasnosti môžu byť prevádzkované aj ako samostatné a súkromné. Názov SVLZ preto dnes už nevyhovuje a nevystihuje ani ich procesné zameranie.

V tomto pojme aj v nadväzujúcej podzákonnej norme o určujúcich znakoch zdravotníckych zariadení je navyše slabo vyjadrená existencia medicínskych laboratórií ako samostatných zdravotníckych zariadení. Za účasti hlavných odborníkov a zástupcov komôr bolo v minulosti cca v roku 2012 realizované na MZ SR stretnutie (asi 4 x), kde sa tento problém otvoril a zástupcovia laboratórnych odborov aj zobrazovacích odborov sa dohodli na názve „medicínske laboratóriá“ a bolo zo strany MZ SR prisľúbené zámer legislatívnej úpravy medicínskych laboratórií zrealizovať. Doposiaľ sa tak nestalo.

Postavenie a úlohy, ktoré zabezpečujú medicínske laboratóriá sú paralelou lekárenskej starostlivosti (žiadanka o vyhotovenie laboratórnej analýzy = recept na vydanie lieku) – vyšetrenia indikujú skoro všetky lekárske odbornosti a za indikácie zodpovedá indikujúci lekár.

Na stretnutiach na MZ SR bolo tiež konštatované, že pracoviská rádioterapie, fyzioterapie ako liečebné zložky do spoločného súhrnného názvu SVLZ určite nepatria, keďže de facto nie sú spoločné; sú to špecializované pracoviská, kde sa na indikácii vyšetrení nemôžu podieľať všetky medicínske odbory, ale iba niektoré. Špecializované ambulancie, resp. oddelenia nemocníc indikujú liečebné postupy. Funkčná diagnostika je typická pre ústavné zariadenie a ide skôr o organizačný útvar, ako o medicínsku špecializáciu napriek tomu, že vo vzdelávacom systéme takáto špecializácia existuje. Centrálna sterilizácia je rovnako organizačný útvar nemocnice a nejde o vyšetrovaciu a liečebnú zložku. Explicitné vyjadrenie medicínskych laboratórií v zákone ako aj následná úprava ostatných zdravotníckych zariadení dosiaľ zahrnutých v tomto pojme ako to Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v tejto pripomienke už niekoľko rokov navrhuje by sprehľadnila reálnu sústavu zdravotníckych zariadení a uľahčila komorám a samosprávnym krajom vydávanie licencií a povolení. 

2. V článku I (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f) a za písm. g) sa vkladajú nové písmená j) až m), ktoré znejú: „j) medicínske laboratórium, k) zariadenie zobrazovacích metód, l) zariadenie fyzioterapie, m) zariadenie klinickej fyziky.“

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na podanú pripomienku k § 11 ods. 2 písm. f).

3. V článku I (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 102aj (Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 17. mája 2019) sa za navrhovaný odsek 8 pripája ďalší odsek 9, ktorý znie: „(9) Povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek upresní podľa nového znenia § 7 a § 11 tohto zákona orgán príslušný na vydanie povolenia v spolupráci s príslušnou stavovskou organizáciou. Orgán príslušný na vydanie povolenia upresnenie vydá písomným oznámením, ktoré sa pripojí k vydanému povoleniu. Oznámenie sa pripojí k vydanému povoleniu až po tom, čo príslušná stavovská organizácia vydá oznámenie o zmene licencie k príslušnej licencii odborného zástupcu. Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov sa považuje za príslušnú stavovskú organizáciu k identifikovaniu činností medicínskych laboratórií, zariadení klinickej fyziky a zariadenia zobrazovacích metód. Slovenská komora fyzioterapeutov sa považuje za príslušnú stavovskú organizáciu k identifikovaniu zariadenia fyzioterapie, Slovenská lekárska komora sa považuje za príslušnú stavovskú organizáciu k identifikovaniu činností zariadenia zobrazovacích metód a  k identifikovaniu činností medicínskych laboratórií. Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská lekárska komora a Slovenská komora fyzioterapeutov vydajú oznámenia o zmene licencií podľa tohto ustanovenia najneskôr do 1. mája 2019.“

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: V nadväznosti na úpravu v § 7 a § 11, v ktorých sa ruší obsolentný pojem spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky a nahrádza sa novými adekvátnymi pojmami sa upravujú prechodné ustanovenia umožňujúce druhovú identifikáciu konkrétnych samostatných zdravotníckych zariadení.

4. V článku V. (zák. č. 581/2004 Z. z.) v § 8 za navrhovaný odsek 17 pripojiť odsek 18 v znení: „(18) Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie medicínskeho laboratória, zariadenia zobrazovacích metód, zariadenia klinickej fyziky, zariadenia fyzioperapie, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti úhradu za zdravotné výkony vykonané na základe indikácie lekára.“

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Doterajšia právna úprava umožňuje zdravotným poisťovniam neuhradiť zdravotné výkony vykonané medicínskymi laboratóriami tzv. nad rámec stanoveného limitu, pritom medicínske laboratóriá pracujúce analogicky ako lekárne – t.j. na základe indikácie lekára - nemajú žiadnu legálnu možnosť rozsah indikovaných laboratórnych vyšetrení ovplyvniť resp. indikovaný výkon nevykonať. Požadujeme preto, aby aj medicínskym laboratóriám bola zabezpečená plná úhrada výkonov ako je zabezpečená pri lekárňach.

Pripomienky /školský zákon/
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Pripomienky ver. minimálna sieť
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytov
PRIPOMIENKY k 578/2004
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu zmeny zákona č. 578/2004 Z. z. a ďalších zákonov1 1. V článku I (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 11 odsek 2 sa vypúšťa písm. f) a za do
PRIPOMIENKY k - Akčné plány NOP SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov K materiálu LP/2018/892 Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky 1. K Predkladacej správe a úvodným prvým dvom neočíslovaným str
PRIPOMIENKY o kritériách a spôsobe hodnotenia SVZ
Pripomienky SKIZP k návrhu vyhlášky MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania1  1. V § 2 ods. 7 písm. a) návrhu vyhlášky SKIZP žiada za slovami „lekár a zubný lekár“, vložiť slov
Pripomienky  k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotne starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o&n
Pripomienky SKIZP k návrhu Opatrenia MZ SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1
Pripomienky SKIZP k 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti
  Pripomienky SKIZP k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších pre
Pripomienky SKIZP k LP/2017/823 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Na strane 3, v bode 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon c. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
Vznesené pripomienky k 576/2004 a 578/2004
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zm