SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

1.) V prílohe č. 1 oddiel 1 časť I. ambulancie všeobecnej zdravotnej starostlivosti a časť II. ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti – všade tam, kde je povinným  minimálnym personálnym vybavením ambulancie lekár a sestra žiadame, aby povinným minimálnym personálnym vybavením v ambulancie v oddiely 1, časti I a časti II. bolo uvedené:

 1. a)Lekár

alebo

 1. b)Lekár, sestra alebo zdravotnícky asistent

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:

Lekár zodpovedá za všetky činnosti ambulancie a aj všetky môže sám vykonávať. Čo zverí sestre je na jeho rozhodnutí. Ak si zamestná zdravotníckeho asistenta, zverí mu kompetencie v rozsahu jeho odbornej spôsobilosti. Je potrebné zdôrazniť, že ide o minimálne personálne vybavenie ambulancií. Vo výnose upravené personálne vybavenie je optimálne. Pri malých obvodoch, resp. v niektorých odľahlých oblastiach sa niekedy ťažko hľadajú sestry, alebo je obvod tak malý, že lekár má sotva na zaplatenie réžie a vlastných nákladov, alebo je obvod zložený prevažne s prestarnutého obyvateľstva a väčšiu časť ordinačných hodín lekár strávi návštevnou službou u imobilných pacientov. Sestra, ako povinné vybavenie iba upozorňuje pacientov, že lekár sa vráti, resp. po telefóne upozorní lekára, že má v čakárni pacientov. Na takúto činnosť sestra nepotrebuje vysokoškolské vzdelanie.

Naviac, v čase dovoleniek, aj keď sa lekári snažia mať dovolenku spolu so sestrou, občas sa to nepodarí, lekár potom musí platiť náhradu mzdy sestre a ešte aj zastupujúcej sestre. Podobne je tomu tak aj v čase krátkej choroby, atď.. VÚC minimálne vybavenie kontrolujú a keď lekár v čase dovolenky nemá sestru v ambulancii, lebo napríklad z dôvodu tehotenstva navštevuje svojich lekárov, alebo si práve čerpá dovolenku, lekár nemôže sám ambulovať. Z konkrétneho príkladu, kedy lekár ambuloval so zdravotníckou asistentkou s úplným stredným odborným vzdelaním zo strednej zdravotníckej školy vyplýva, že dostal pokutu a zdravotnícku asistentku skoro vyhodili z ambulancie. Pritom prácu, ktorú jej lekár zveril vykonávala pod jeho dohľadom a bolo všetko v najlepšom poriadku. Lekár má zodpovedať za to svoje pracovisko a za pacienta a má sa mu v takýchto prípadoch umožniť ambulovať aj bez sestry, ak si v tom čase robí odbery sám (a to v konkrétnom popísanom prípade robil) a podáva injekcie, tak na administratívnu prácu a iné činnosti mu stačila asistentka. Najlepšie by bolo, keby minimálnym personálnym  vybavením ambulancie bol len lekár.

Zároveň poznamenávame, že pre lepšie odlíšenie, čo je minimálne a čo je optimálne vybavenie, by malo MZ SR prijať aj úpravu o optimálnom personálnom a materiálno-technickom vybavení zdravotníckych zariadení.

2.) K prílohe č. 2 minimálne požiadavky na vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti – sa v oddiely 2 pod tabuľkou č. 21 v bode 15. „Na sledovanie, analýzu a prevenciu nozokomiálnych nákaz ústavné zariadenie zamestnáva epidemiológa.“ na konci pripájajú slová alebo verejného zdravotníka“.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:

Riešenie nedostatku hygienikov – epidemiológov novou generáciou absolventov II. stupňa univerzitného vysokoškolského štúdia v odbore verejné zdravotníctvo v ústavných zdravotníckych zariadeniach je nevyhnutné.

K prílohe č. 2 minimálne požiadavky na vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti – sa v oddiely 2 pod tabuľkou č. 21 za bod 15. v znení „Na sledovanie, analýzu a prevenciu nozokomiálnych nákaz ústavné zariadenie zamestnáva epidemiológaalebo verejného zdravotníka.“ sa pripája nový bod 16., ktorý znie „Na sledovanie, analýzu, prevenciu a elimináciu syndrómu vyhorenia a iných záťažových psychologických faktorov práce a pracovného prostredia u zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavnom zariadení ústavné zariadenie zamestnáva pracovného psychológa.“

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:

Skúsenosť z praxe poukazuje na potrebu poskytovania odbornej psychologickej starostlivosti nielen pre pacientov alebo klientov zdravotníckeho zariadenia, ale i pre zdravotnícky personál pracujúci v ústavných zariadeniach.  Práve tento z dôvodu zvyšovania záťaže, nárokov na udržanie profesionality pri poddimenzovanom stave personálu, zvyšujúcom sa technickom a administratívnom zaťažení, nedostatočnom financovaní a  častej medializácii sa stáva zdravotnícky personál skupinou, ktorá je ohrozená dôsledkami pôsobenia najmä vyššie vymenovaných stresorov. Informácie poukazujú na to, že v slovenskom zdravotníctve, najlepšie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti je urgentne potrebné vytvoriť pracovné miesta, ktoré sa  budú v ďalšom období systematicky venovať predchádzaniu a eliminácii syndrómu vyhorenia u zdravotníckeho personálu. Táto preventívna činnosť je z hľadiska obsahu štúdia náplňou práce psychológov so špecializáciou pracovná a organizačná psychológia. Vzniknutá infraštruktúra pracovných psychológov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti môže byť neskôr potenciálom aj na zabezpečenie systematickej prevencie a liečby syndrómu vyhorenia a iných záťažových psychologických faktorov práce a pracovného prostredia aj pre zdravotnícky personál v segmente ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Takúto podporu kapacitne nemôžu zabezpečovať klinickí psychológovia poskytujúci zdravotnú starostlivosť pacientom. Vytvorenie  pracovných  miest pre pracovných psychológov napr. pri personálnych oddeleniach nemocnice umožní systematické riešenie podpory zdravotníckemu personálu formou individuálnej starostlivosti i možnosti riešenia systémových preventívnych  krokov z pohľadu organizačnej psychológie. Uvedené riešenie podporí i iniciatívu Európskej únie, ktorá kladie veľký dôraz na prevenciu a podporujúce činnosti psychológov v rámci aktuálnych projektov implementovaných na regionálnych úrovniach (napr. Strategický rámec EÚ pre zdravie a bezpečnosť pri práci 2014 – 2020).

3.) K Prílohe č. 1 oddiel 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ odsek 2. Základné funkčné priestory....

- v písm. a) vypustiť slová na konci vety „pre dvoch laborantov, na ďalšieho laboranta sa plocha zvyšuje o 5 m2,“

- v písm. b) vypustiť slová „rozmermi najmenej 4 m2,“

- v písm. c) vypustiť slová „s rozmermi najmenej 6 m2“,

- písm. d) vypustiť celé.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Pri dnes bežne používaných prístrojoch na realizáciu laboratórnych vyšetrení je v súčasnosti bezpredmetné v minimálnom vybavení používať prepočet minimálnej rozlohy priestoru v závislosti od počtu prítomných laborantov. Podobne určovanie minimálnych rozmerov pre dennú miestnosť pre personál a miestnosť na príjem materiálu v takej podobe ako je platná dnes je momentálne už prekonané.

4.) K Prílohe č. 1 oddiel 4 IV časť „Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

Žiadame zosúladiť názvy laboratórií s názvami príslušných špecializačných odborov. Aj povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vydávajú príslušné orgány štátnej správy na základe odbornej spôsobilosti pre výkon špecializovaných zdravotníckych činnosti odborného zástupcu.

V prípade Lekárskej genetiky ide o jedno laboratórium a členenie na jednotlivé úseky nie je minimálnym vybavením.

Takže

písm. A. Lekárska genetika – laboratórium lekárskej genetiky bod 1. znie:

„1. Personálne zabezpečenie tvoria:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v genetike alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike “

V právnych predpisoch nemôže figurovať názov laboratória, ktorého špecializované činnosti nie sú v súlade s typmi zdravotníckych zariadení a získanou špecializovanou odbornou spôsobilosťou odborného zástupcu.

Žiadame zlúčiť personálne a materiálno-technické vybavenie laboratórií lekárskej genetiky do jedného typu laboratória podľa vyššie požadovaných pravidiel

Žiadame vypustiť písmená A.

písm. A. Lekárska genetika – Cytogenetické laboratórium bod 1. znie:

„1. Personálne zabezpečenie tvoria:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická biochémia alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v genetike alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike

písm. A. Lekárska genetika - Laboratórium molekulovej diagnostiky bod 1. znie:

„1. Personálne zabezpečenie tvoria:

laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické v klinickej imunológii a alergológii“

písm. A. Lekárska genetika - Laboratórium dedičných metabolických chorôb bod 1. znie:

„1. Personálne zabezpečenie tvoria:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika alebo lekár so i v špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike“

Žiadame doplniť

písm. B. Klinická imunológia a alergológia bod 1. znie:                                                                 

„1. Personálne zabezpečenie tvoria:

laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii“

písm. B. Klinická imunológia a alergológia sa v bode 2 písm. c) vypúšťa bod „5. nefrometer alebo turbidimeter.“

písm. F. Klinická biochémia bod 1.znie:

„ Personálne zabezpečenie tvoria:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická biochémia alebo laboratórna medicína alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii

písm. G. Klinická mikrobiológia bod 1. znie:

„ Personálne zabezpečenie tvoria:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 1“

písm. I. Patologická anatómia bod 1. znie:

„ Personálne zabezpečenie tvoria:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológia súdnom lekárstve alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve“

písm. J. Hematológia - Laboratórna časť - bod 1. znie:

„Personálne zabezpečenie tvoria:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii

písm. K. Transfúzna služba bod 1. znie:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii“

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie k celej pripomienke č. 4:

Vo všetkých pripomienkovaných písmenách A. až K., ktoré sa zaoberajú sa laboratóriami spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek navrhuje SKIZP z minimálneho personálneho vybavenia vypustiť laborantov (bez ohľadu na to, či ide o vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaných laborantov) a ponechať alternatívne buď lekára s príslušnou špecializáciou alebo laboratórneho diagnostika s príslušnou špecializáciou. Vzhľadom na aktuálnu úroveň vzdelávania laborantov jednoznačne konštatujeme, že jedine lekár alebo laboratórny diagnostik s príslušnou špecializáciou je schopný posúdiť a prevziať zodpovednosť za laboratórny výsledok v širších súvislostiach a laborant je pri nich v minimálnom personálnom a materiálno-technickom vybavení nadbytočný.

K Prílohe č. 1 oddiel 4 IV časť „Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek za písm. K sa vkladá nové písmeno L laboratórium laboratórnej medicíny.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Laboratória laboratórnej medicíny existujú a je potrebné ich zadefinovať v právnychpredpisoch

5.) písm. M Rádioterapia bod 1. písm. b) znie:

ODDIEL 4

SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY

 

 1. Tento oddiel ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie týchto zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

 

m) Upraviť názov rádioterapia za radiačná onkológia

Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva

Doplniť:

n) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická fyzika.

Odôvodnenie: V EU (včítane ČR) sú pracoviská klinickej fyziky zavedené už niekoľko rokov. Ich pracovníci majú na starosti QA (zabezpečenie kvality) na pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny.

D. RÁDIOLÓGIA

 1. 1.Personálne zabezpečenie tvoria
  1. a)

 

 1. b)Upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzikapracoviska klinickej fyziky,

Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom rádiológie)

 

 1. c)Upraviť: na rádiologický technik 2,                                                                                 Odôvodnenie: rádiologický asistent sa nepoužíva, správny názov je rádiologický technik

E. NUKLEÁRNA MEDICÍNA

 1. 1.Personálne zabezpečenie tvoria

e)upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky.

Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom nukleárnej medicíny)                                            

 

 1. 2.Materiálno - technické vybavenie tvoria

 

c/ základné prístrojové vybavenie pracoviska nukleárnej medicíny, ktoré tvoria

Upraviť:

 1. 1.rádiochemický digestor, podtlakový hermetický box alebo laminárny box; minimálne vybavenie ochrannými zariadeniami na prácu s rádioaktívnymi látkami zohľadňuje maximálnu aktivitu spracúvanú na pracovisku a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom 17) ,
 2. 2.mikropipety na prácu s rádioaktívnymi látkami,
 3. 3.ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a tieniace pracovné prostriedky a pomôcky,
 4. 4.základné vybavenie pre chemické laboratóriá,

 

Odôvodnenie: ostatné pôvodné zložky sú vo vybavení oddelenia klinickej fyziky (základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav, meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu, automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, kalibračné rádioaktívne žiariče)

Upraviť názov:

M. RADIAČNÁ ONKOLÓGIA

Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva

 

 1. Personálne zabezpečenie tvoria

 

b) Upraviť na: fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky.

Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom                                                                                                   radiačnej onkológie)

Vypustiť odsek: Ak pracovisko....

         Odôvodnenie: Odsek sa nachádza v časti Klinická fyzika

 

 1. Materiálno - technické vybavenie tvoria
 1. a)základné funkčné priestory pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria

Upraviť:

 1. 1.ožarovňa pre externú rádioterapiu

-          ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2,

-          ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 24 m2,

 1. 2.riadiaca miestnosť (obsluhovňa) s rozmermi najmenej 6 m2,
 2. 3.prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2,
 3. 4.denná miestnosť pre zamestnancov s rozmermi najmenej 6 m2,
 4. 5.pracovňa pre lekárov s rozmermi najmenej 10 m2,
 5. 6.príručný sklad s rozmermi najmenej 4 m2,
 6. 7.čakáreň pre pacientov,
 7. 8.vyšetrovňa počítačovej tomografie - CT alebo voľný prístup a

                 on - line prepojenie na CT pre potreby externej rádioterapie,

Odôvodnenie: Pôvodné body 4 a 7 sa nachádzajú v časti klinická fyzika

 

 1. b)ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie, ktoré tvoria ....
 2. c)základné prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria
  1. 1.kobaltový ožarovač alebo lineárny urýchľovač,
  2. 2.röntgenový simulátor, ak sa používa lineárny urýchľovač,

       Odôvodnenie: Pôvodné body 2,4 - 10 sa nachádzajú v časti klinická                                                           .                              fyzika(plánovací systém pre externú rádioterapiu, kontúrovací systém na zakreslenie ožarovaných štruktúr, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, ak sa používa lineárny urýchľovač, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení, dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia, vyrezávač blokov)

 

 1. d)upraviť: ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie vzhľadom na rozsah vykonávanej rádioterapie, ktoré tvoria
  1. 1.ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom,
  2. 2.skiaskopický diagnostický rtg. prístroj (C-rameno) pre potreby brachyterapie,
  3. 3.mnoholamelový kolimátor (MLC),
  4. 4.elektronické zobrazenie poľa (EPID),
  5. 5.verifikačný systém,
  6. 6.röntgenový terapeutický prístroj.

       Odôvodnenie: Pôvodné body 2,3 a8 sa nachádzajú v časti klinická fyzika           .                               (plánovací systém pre brachyterapiu, základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, randofantom)

 

Doplniť: (celú časť)

XY. KLINICKÁ FYZIKA

A. ÚSEK TERAPEUTICKÝ (pre potreby radiačnej onkológie)

 1. 1.Personálne zabezpečenie tvoria :

a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu,

b.) fyzik na prevádzku QA a QC ožarovacích zariadení       - 1 na 3 rádiologické zariadenia,

      (napríklad: lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj),

c.) ďalší fyzik na plánovanie ožarovacích plánov pacientov - 1 na 300 nových pacientov liečených za rok,

d.) ak pracovisko zabezpečuje ožarovanie metódou – brachyterapia, zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika –   1 na zmenu.

 

 

 1. 2.Materiálno-technické vybavenie tvoria
  1. a.základné funkčné priestorové vybavenie tvoria:

 

 1. 1)pre plánovanie rádioterapiejednou plánovacou stanicou miestnosť s rozmermi najmenej 12 m2 a pre každú ďalšiu plánovaciu stanicu 4 m2,
 2. 2)pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
 3. 3)denná miestnosť pre zamestnancov,
 4. 4)príručný skladrozmermi najmenej 6 m2,
 5. 5)miestnosť na výrobu individuálnych ožarovacích pomôcok 10 m2.

 

 1. b.základné prístrojové vybavenie úseku tvoria:

 

 1. 1)pre externú rádioterapiu plánovací systém,
 2. 2)základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu,
 3. 3)automatický vodný fantóm,
 4. 4)vybavenie pre relatívnu dozimetriu,
 5. 5)základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality (QAQC) ožarovacích zariadení,
 6. 6)dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia.
 7. 7)pre brachyterapiu plánovací systém,
 8. 8)základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu,
 9. 9)randofantóm alebo iný tkanivo-ekvivalentný fantóm.

B. ÚSEK OTVORENÝCH ŽIARIČOV (pre potreby NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY)

 1. 1.

a.)     fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu,

b.)     fyzik na prevádzku QA a QC vyšetrovacích zariadení – 1 na 3 zariadenia,

(napríklad: Gamma kamera, SPECT kamera, PET, SPECT/CT, PET/CT, v prípade kombinovaných zariadení sa každé počíta jednotlivo – PET/CT = 2 zariadenia),

c.)     ak pracovisko zabezpečuje terapiu alebo diagnostiku otvorenými žiaričmi zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou 1 na 1000 vyšetrovaných pacientov za rok.

 

 

 1. 2.Materiálno-technické vybavenie tvoria
  1. a.základné funkčné priestorové vybavenie tvoria:

 

 1. 1)pre plánovanie terapie miestnosť s rozmermi najmenej 10 m2,
 2. 2)pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
 3. 3)denná miestnosť pre zamestnancov,
 4. 4)príručný skladrozmermi najmenej 6 m2.

 

 b.základné prístrojové vybavenie úseku tvoria:

 

 1. 1)
  1. 2)dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu,
  2. 3)automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA,
  3. 4)kalibračné rádioaktívne žiariče,
  4. 5)základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav,
  5. 6)fantóm pre hodnotenie geometrických rozmerovkvality obrazu s možnosťou použitia otvorených žiaričov,
   1. 7)kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku,
   2. 8)automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek).

 

 

C. ÚSEK ZOBRAZOVACÍCH METÓD (pre potreby RÁDIOLÓGIE)

 1. 1.Personálne zabezpečenie tvoria :

 

a.)     fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1,

b.)    fyzik na prevádzku QA a QC zobrazovacích zariadení – 1 na 10 zariadení,

(napríklad: počítačová tomografia CT, MR, rtg. zariadenia pre skiaskopiu a skiagrafiu, sonografické zariadenia, vyvolávacie automaty alebo zariadenia na spracovanie snímok),

c.)     fyzik pre stanovovanie radiačnej záťaže pacientov 1- na 20 000 vyšetrení za rok.

 

 1. 2.Materiálno-technické vybavenie tvoria:
  1. a.základné funkčné priestorové vybavenie tvoria:

 

 1. 1)pre hodnotenie radiačnej záťaže pacientov miestnosť s rozmermi najmenej 8 m2,
 2. 2)pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
 3. 3)denná miestnosť pre zamestnancov,
 4. 4)príručný skladrozmermi najmenej 6 m2.

 

 

 1. b.základné prístrojové vybavenie úseku tvoria:

 

 1. 1)merací prístroj pre stanovenie veľkosti kermypríkonu kermy rtg. zariadení,
 2. 2)meracie prístroje pre stanovenie HVL,
 3. 3)meracie zariadenie pre stanovenie DPL,
 4. 4)fantómy pre kontrolu kvality obrazu na rtg., CT, MRI a USG zariadeniach.
 5. 5)CTDI fantóm pre stanovenie radiačnej záťaže CT zariadení.

 

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ SPOLOČNÉ USTANOVENIA K MINIMÁLNYM POŽIADAVKÁM NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ

Upraviť:

Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia radiačnej onkológie Základné priestorové vybavenia oddelenia radiačnej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach. Ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie tvoria

Upraviť:

 1. a)ožarovňa pre megavoltovú rádioterapiu
  1. 3.ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2,
  2. 4.ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 25 m2,
  3. b)riadiaca miestnosť pre megavoltovú terapiu s rozmermi najmenej 10 m2,
  4. c)prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2,
  5. d)pracovňa radiačných onkológov s rozmermi najmenej 12 m2,
  6. e)príručný sklad s rozmermi najmenej 10 m2,
  7. f)čakáreň pre pacientov s rozmermi najmenej 30 m2,
  8. g)vyšetrovňa počítačovej tomografie s on-line prepojením pre plánovací systém (v rámci ústavného zariadenia),
  9. h)miestnosť pre röntgenový simulátor s rozmermi najmenej 24 m2,
  10. i)riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre simulátor s rozmermi najmenej 10 m2,
  11. j)ožarovňa pre brachyterapiu s rozmermi najmenej 12 m2,
  12. k)operačno - aplikačná miestnosť pre brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým Rtg prístrojom (v rámci ústavného zariadenia) s rozmermi najmenej 20 m2,
  13. l)ožarovňa s terapeutickým rtg prístrojom s rozmermi najmenej 20 m2,
  14. m)riadiaca miestnosť pre rtg terapiu s rozmermi najmenej 10 m2,
  15. n)modeláreň s rozmermi najmenej 10 m2.

Odôvodnenie: Pôvodné body d ,e sa nachádzajú v časti klinická fyzika (dve miestnosti pre plánovanie rádioterapie s rozmermi jednej miestnosti najmenej 12 m2,pracovňa klinických fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2)

Ďalšie personálne zabezpečenie prístrojového traktu tvoria

Upraviť: a, klinický fyzik so špecializáciou v odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky   2,

           Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom                                                                                                 .         radiačnej onkológie)

Ďalšie vybavenie tvoria na brachyterapii

upraviť:

 1. a)afterloadingový systém,
 2. b)rtg C rameno, stropný rtg diagnostický prístroj alebo dostupnosť CT prístroja.

Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (plánovací systém, kontúrovacia stanica, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, vybavenie pre in - vivo dozimetriu a používané špeciálne techniky (TLD, polovodiče, 2D donzimetre, mikrokomory pre IMRT a stereotaxiu), vyrezávačka blokov a kompenzačných filtrov, plánovací systém pre externú rádioterapiu 3D).

37. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia nukleárnej medicíny.

Upraviť:

Ďalšie vybavenie tvoria v diagnostickej časti

 1. a)jednokanalová scintilačná súprava,
 2. b)dvojkanálová scintilačná súprava,
 3. c)merač aplikovanej dávky rádiofarmaka,
 4. d)viacúčelový ochranný tieniaci box na prípravu rádiofarmák,
 5. e)planárna scintilačná kamera s možnosťou celotelového zobrazenia,
 6. f)SPECT kamera (jednofotonová emisná počítačová tomografia),
 7. g)sieťový počítač pre napojenie všetkých zobrazovacích kamier s možnosťou fúzie multimodalitných obrazov,

Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (kompletné dozimetrické prístrojové vybavenie, kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek).

5. písm. M Rádioterapia bod 1. písm. b) znie:

ODDIEL 4

SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY

 2. Tento oddiel ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie týchto zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

 

m) Upraviť názov rádioterapia za radiačná onkológia

Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva

Doplniť:

n) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická fyzika.

Odôvodnenie: V EU (včítane ČR) sú pracoviská klinickej fyziky zavedené už niekoľko rokov. Ich pracovníci majú na starosti QA (zabezpečenie kvality) na pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny.

D. RÁDIOLÓGIA

 1. 2.Personálne zabezpečenie tvoria
  1. d)

 

 1. e)Upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzikapracoviska klinickej fyziky,

Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom rádiológie)

 

 1. f)Upraviť: na rádiologický technik 2,                                                                                 Odôvodnenie: rádiologický asistent sa nepoužíva, správny názov je rádiologický technik

E. NUKLEÁRNA MEDICÍNA

 1. 3.Personálne zabezpečenie tvoria

e)upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky.

Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom nukleárnej medicíny)                                            

 

 1. 4.Materiálno - technické vybavenie tvoria

  c/ základné prístrojové vybavenie pracoviska nukleárnej medicíny, ktoré tvoria

Upraviť:

 1. 5.rádiochemický digestor, podtlakový hermetický box alebo laminárny box; minimálne vybavenie ochrannými zariadeniami na prácu s rádioaktívnymi látkami zohľadňuje maximálnu aktivitu spracúvanú na pracovisku a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom 17) ,
 2. 6.mikropipety na prácu s rádioaktívnymi látkami,
 3. 7.ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a tieniace pracovné prostriedky a pomôcky,
 4. 8.základné vybavenie pre chemické laboratóriá,

 

Odôvodnenie: ostatné pôvodné zložky sú vo vybavení oddelenia klinickej fyziky (základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav, meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu, automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, kalibračné rádioaktívne žiariče)

Upraviť názov:

M. RADIAČNÁ ONKOLÓGIA

Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva

 

 1. Personálne zabezpečenie tvoria

 

b) Upraviť na: fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky.

Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom                                                                                                   radiačnej onkológie)

Vypustiť odsek: Ak pracovisko....

         Odôvodnenie: Odsek sa nachádza v časti Klinická fyzika

 

 1. Materiálno - technické vybavenie tvoria
 1. a)základné funkčné priestory pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria

Upraviť:

 1. 1.ožarovňa pre externú rádioterapiu

-          ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2,

-          ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 24 m2,

 1. 2.riadiaca miestnosť (obsluhovňa) s rozmermi najmenej 6 m2,
 2. 3.prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2,
 3. 4.denná miestnosť pre zamestnancov s rozmermi najmenej 6 m2,
 4. 5.pracovňa pre lekárov s rozmermi najmenej 10 m2,
 5. 6.príručný sklad s rozmermi najmenej 4 m2,
 6. 7.čakáreň pre pacientov,
 7. 8.vyšetrovňa počítačovej tomografie - CT alebo voľný prístup a

                 on - line prepojenie na CT pre potreby externej rádioterapie,

Odôvodnenie: Pôvodné body 4 a 7 sa nachádzajú v časti klinická fyzika

 

 1. b)ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie, ktoré tvoria ....
 2. c)základné prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria
  1. 1.kobaltový ožarovač alebo lineárny urýchľovač,
  2. 2.röntgenový simulátor, ak sa používa lineárny urýchľovač,

       Odôvodnenie: Pôvodné body 2,4 - 10 sa nachádzajú v časti klinická                                                           .                               fyzika(plánovací systém pre externú rádioterapiu, kontúrovací systém na zakreslenie ožarovaných štruktúr, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, ak sa používa lineárny urýchľovač, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení, dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia, vyrezávač blokov)

 

 1. d)upraviť: ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie vzhľadom na rozsah vykonávanej rádioterapie, ktoré tvoria
  1. 1.ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom,
  2. 2.skiaskopický diagnostický rtg. prístroj (C-rameno) pre potreby brachyterapie,
  3. 3.mnoholamelový kolimátor (MLC),
  4. 4.elektronické zobrazenie poľa (EPID),
  5. 5.verifikačný systém,
  6. 6.röntgenový terapeutický prístroj.

       Odôvodnenie: Pôvodné body 2,3 a8 sa nachádzajú v časti klinická fyzika           .                              (plánovací systém pre brachyterapiu, základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, randofantom)

Doplniť: (celú časť)

XY. KLINICKÁ FYZIKA

A. ÚSEK TERAPEUTICKÝ (pre potreby radiačnej onkológie)

 1. 1.Personálne zabezpečenie tvoria :

a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu,

b.) fyzik na prevádzku QA a QC ožarovacích zariadení       - 1 na 3 rádiologické zariadenia,

      (napríklad: lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj),

c.) ďalší fyzik na plánovanie ožarovacích plánov pacientov - 1 na 300 nových pacientov liečených za rok,

d.) ak pracovisko zabezpečuje ožarovanie metódou – brachyterapia, zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika –   1 na zmenu.

  1. 3.Materiálno-technické vybavenie tvoria

  1. a.základné funkčné priestorové vybavenie tvoria:

 

 1. 1)pre plánovanie rádioterapiejednou plánovacou stanicou miestnosť s rozmermi najmenej 12 m2 a pre každú ďalšiu plánovaciu stanicu 4 m2,
 2. 2)pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
 3. 3)denná miestnosť pre zamestnancov,
 4. 4)príručný skladrozmermi najmenej 6 m2,
 5. 5)miestnosť na výrobu individuálnych ožarovacích pomôcok 10 m2.

 

 1. b.základné prístrojové vybavenie úseku tvoria:

 

 1. 1)pre externú rádioterapiu plánovací systém,
 2. 2)základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu,
 3. 3)automatický vodný fantóm,
 4. 4)vybavenie pre relatívnu dozimetriu,
 5. 5)základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality (QAQC) ožarovacích zariadení,
 6. 6)dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia.
 7. 7)pre brachyterapiu plánovací systém,
 8. 8)základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu,
 9. 9)randofantóm alebo iný tkanivo-ekvivalentný fantóm.

B. ÚSEK OTVORENÝCH ŽIARIČOV (pre potreby NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY)

 1. 3.

a.)     fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu,

b.)     fyzik na prevádzku QA a QC vyšetrovacích zariadení – 1 na 3 zariadenia,

(napríklad: Gamma kamera, SPECT kamera, PET, SPECT/CT, PET/CT, v prípade kombinovaných zariadení sa každé počíta jednotlivo – PET/CT = 2 zariadenia),

c.)     ak pracovisko zabezpečuje terapiu alebo diagnostiku otvorenými žiaričmi zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou 1 na 1000 vyšetrovaných pacientov za rok.

 

 

 1. 4.Materiálno-technické vybavenie tvoria
  1. a.základné funkčné priestorové vybavenie tvoria:

 

 1. 1)pre plánovanie terapie miestnosť s rozmermi najmenej 10 m2,
 2. 2)pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
 3. 3)denná miestnosť pre zamestnancov,
 4. 4)príručný skladrozmermi najmenej 6 m2.

 

 b.základné prístrojové vybavenie úseku tvoria:

 

 1. 1)
  1. 2)dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu,
  2. 3)automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA,
  3. 4)kalibračné rádioaktívne žiariče,
  4. 5)základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav,
  5. 6)fantóm pre hodnotenie geometrických rozmerovkvality obrazu s možnosťou použitia otvorených žiaričov,
   1. 7)kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku,
   2. 8)automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek).

 C. ÚSEK ZOBRAZOVACÍCH METÓD (pre potreby RÁDIOLÓGIE)

 1. 2.Personálne zabezpečenie tvoria :

 

a.)     fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1,

b.)    fyzik na prevádzku QA a QC zobrazovacích zariadení – 1 na 10 zariadení,

(napríklad: počítačová tomografia CT, MR, rtg. zariadenia pre skiaskopiu a skiagrafiu, sonografické zariadenia, vyvolávacie automaty alebo zariadenia na spracovanie snímok),

c.)     fyzik pre stanovovanie radiačnej záťaže pacientov 1- na 20 000 vyšetrení za rok.

 

 1. 5.Materiálno-technické vybavenie tvoria:
  1. a.základné funkčné priestorové vybavenie tvoria:

 

 1. 1)pre hodnotenie radiačnej záťaže pacientov miestnosť s rozmermi najmenej 8 m2,
 2. 2)pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
 3. 3)denná miestnosť pre zamestnancov,
 4. 4)príručný skladrozmermi najmenej 6 m2.

 

 

 1. c.základné prístrojové vybavenie úseku tvoria:

 

 1. 6)merací prístroj pre stanovenie veľkosti kermypríkonu kermy rtg. zariadení,
 2. 7)meracie prístroje pre stanovenie HVL,
 3. 8)meracie zariadenie pre stanovenie DPL,
 4. 9)fantómy pre kontrolu kvality obrazu na rtg., CT, MRI a USG zariadeniach.
 5. 10)CTDI fantóm pre stanovenie radiačnej záťaže CT zariadení.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ SPOLOČNÉ USTANOVENIA K MINIMÁLNYM POŽIADAVKÁM NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ

Upraviť:

Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia radiačnej onkológie Základné priestorové vybavenia oddelenia radiačnej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach. Ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie tvoria

Upraviť:

 1. a)ožarovňa pre megavoltovú rádioterapiu
  1. 6.ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2,
  2. 7.ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 25 m2,
  3. b)riadiaca miestnosť pre megavoltovú terapiu s rozmermi najmenej 10 m2,
  4. c)prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2,
  5. d)pracovňa radiačných onkológov s rozmermi najmenej 12 m2,
  6. e)príručný sklad s rozmermi najmenej 10 m2,
  7. f)čakáreň pre pacientov s rozmermi najmenej 30 m2,
  8. g)vyšetrovňa počítačovej tomografie s on-line prepojením pre plánovací systém (v rámci ústavného zariadenia),
  9. h)miestnosť pre röntgenový simulátor s rozmermi najmenej 24 m2,
  10. i)riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre simulátor s rozmermi najmenej 10 m2,
  11. j)ožarovňa pre brachyterapiu s rozmermi najmenej 12 m2,
  12. k)operačno - aplikačná miestnosť pre brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým Rtg prístrojom (v rámci ústavného zariadenia) s rozmermi najmenej 20 m2,
  13. l)ožarovňa s terapeutickým rtg prístrojom s rozmermi najmenej 20 m2,
  14. m)riadiaca miestnosť pre rtg terapiu s rozmermi najmenej 10 m2,
  15. n)modeláreň s rozmermi najmenej 10 m2.

Odôvodnenie: Pôvodné body d ,e sa nachádzajú v časti klinická fyzika (dve miestnosti pre plánovanie rádioterapie s rozmermi jednej miestnosti najmenej 12 m2,pracovňa klinických fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2)

Ďalšie personálne zabezpečenie prístrojového traktu tvoria

Upraviť: a, klinický fyzik so špecializáciou v odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky   2,

           Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom                                                                                                 .         radiačnej onkológie)

Ďalšie vybavenie tvoria na brachyterapii

upraviť:

 1. c)afterloadingový systém,
 2. d)rtg C rameno, stropný rtg diagnostický prístroj alebo dostupnosť CT prístroja.

Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (plánovací systém, kontúrovacia stanica, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, vybavenie pre in - vivo dozimetriu a používané špeciálne techniky (TLD, polovodiče, 2D donzimetre, mikrokomory pre IMRT a stereotaxiu), vyrezávačka blokov a kompenzačných filtrov, plánovací systém pre externú rádioterapiu 3D).

37. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia nukleárnej medicíny.

Upraviť:

Ďalšie vybavenie tvoria v diagnostickej časti

 1. h)jednokanalová scintilačná súprava,
 2. i)dvojkanálová scintilačná súprava,
 3. j)merač aplikovanej dávky rádiofarmaka,
 4. k)viacúčelový ochranný tieniaci box na prípravu rádiofarmák,
 5. l)planárna scintilačná kamera s možnosťou celotelového zobrazenia,
 6. m)SPECT kamera (jednofotonová emisná počítačová tomografia),
 7. n)sieťový počítač pre napojenie všetkých zobrazovacích kamier s možnosťou fúzie multimodalitných obrazov,

Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (kompletné dozimetrické prístrojové vybavenie, kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek).

6.) K Prílohe č. 2 druhá časť Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení v oddiely „I Lekári“ bod 3. sa na konci poslednej vety vypúšťajú slová „alebo špeciálny pedagóg“.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Nie všetci špeciálni pedagógovia boli vzdelaním pripravení na prácu na psychiatrických oddeleniach nemocníc tak ako liečební pedagógovia. Tým, ktorí pripravení boli, bolo priznané postavenie liečebných pedagógov (nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov), takže je už prekonané uvádzať špeciálnych pedagógov vo vykonávacom predpise k zákonu osobitne.

Taktiež v texte k Tabuľke 1 pod bodom 10. vypustiť slová „alebo špeciálny pedagóg“.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Ako pri bode 6.

7.) V prílohe č. 2 tretej časti oddiele 1 „Nemocnice“ v bode 34. „Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia popálenín, chirurgických a urologických oddelení, ktoré vykonávajú transplantácie a biobaniek“ časť „Tkanivové biobanky“

 V časti pojednávajúcej o tkanivových zariadeniach v bodoch:

                        A. Banka kostných a spojivových tkanív

B. Kožná banka

C. Banka kardiovaskulárnych tkanív

D. Očná banka

E. Banka a laboratórium bunkových implantátov

F. Banka reprodukčných buniek a tkanív

navrhujeme znenie bodu b) označiť ako bod c) a do nového bodu b) vložiť text: laboratórny diagnostik so špecializáciou „Laboratórna diagnostika v klinickej imunológií, patológií, súdnom lekárstve a tkanivovom bankovaní“

 Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Laboratórny diagnostik zavádza, realizuje, kontroluje, validuje a garantuje proces poskytovania zdravotnej starostlivosti v klinickom laboratóriu analýzou biologického materiálu. Laboratórny diagnostik v tkanivovom zariadení navyše garantuje kvalitu procesov spracovania a hodnotenia tkanív pre transplantačné účely. Laborant realizuje analýzu biologického materiálu podľa štandardných pracovných postupov, ktoré vypracoval a schválil laboratórny diagnostik. Trnavská univerzita v Trnave deklaruje, že laborant s VŠ vzdelaním druhého stupňa v akreditovanom magisterskom študijnom programe „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ ovláda problematiku laboratórnych vyšetrovacích metód v jednotlivých odboroch medicíny na takej úrovni, že vie na základe hlbších teoretických znalostí chápať stupňovitú diagnostiku, vetviace schémy a algoritmy, resp. vie komunikovať s vedúcimi úsekov a prevádzok pracovísk jednotlivých disciplín SVaLZ.

Ďalej navrhujeme ku všetkým bodom týkajúcim sa tkanivových biobánk – minimálne personálne  

     vybavenie – všetky písm. b) určujúce pre biobanky v minimálnom vybavení ako povinné vybavenie    

     zdravotníckych laborantov alebo sestry tieto body vypustiť a do písm. a) kde sa uvádza lekár

     s príslušnou špecializáciou dopísať slová „alebo laboratórny diagnostik s príslušnou

     špecializáciou.“

     doplniť bod G. „Banka kmeňových a krvotvorných buniek“ písmeno c) o špecializáciu „Laboratórna  

     diagnostika v klinickej imunológií, patológií, súdnom lekárstve a tkanivovom bankovaní.

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Ako pri bode 5. Podľa informácií SKIZP pokiaľ ide o minimálne personálne vybavenie biobánk lekári alebo laboratórni diagnostici na zabezpečenie minimálnej činnosti postačujú.

Pripomienky /školský zákon/
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Pripomienky ver. minimálna sieť
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytov
PRIPOMIENKY k 578/2004
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu zmeny zákona č. 578/2004 Z. z. a ďalších zákonov1 1. V článku I (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 11 odsek 2 sa vypúšťa písm. f) a za do
PRIPOMIENKY k - Akčné plány NOP SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov K materiálu LP/2018/892 Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky 1. K Predkladacej správe a úvodným prvým dvom neočíslovaným str
PRIPOMIENKY o kritériách a spôsobe hodnotenia SVZ
Pripomienky SKIZP k návrhu vyhlášky MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania1  1. V § 2 ods. 7 písm. a) návrhu vyhlášky SKIZP žiada za slovami „lekár a zubný lekár“, vložiť slov
Pripomienky k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotne starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o&n
Pripomienky SKIZP k návrhu Opatrenia MZ SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1
Pripomienky SKIZP k 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti
  Pripomienky SKIZP k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších pre
Pripomienky SKIZP k LP/2017/823 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Na strane 3, v bode 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon c. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
Vznesené pripomienky k 576/2004 a 578/2004
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zm