SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

 

 

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných

1 / 1

 

 

Subjekt

Pripomienka

Typ

SKIZP

zvýšenie minimálnej siete v odbore klinická logopédia
žiadame ešte pred vydaním Nariadenia vlády SR zvýšenie minimálnej siete v odbore klinická logopédia. Odôvodnenie: Podľa štatistických údajov má Slovensko v porovnaní s ostatnými vyspelými Európskymi krajinami priepastne zlú situáciu v počte logopédov, ktorý pripadá na obyvateľstvo. Čísla hovoria, že na Slovensku máme dnes 1 logopéda na cca 34 000 obyvateľov, čo je najmenej z celej Európy. Slovensko má z celej Európy najnižší počet týchto špecialistov. V súčasnosti sa pohybuje toto číslo približne okolo 150 logopédov na 5 200 000 obyvateľov, za predpokladu, že počítame aj s klinickými logopédmi, pracujúcimi v nemocničných zariadeniach. Za najdôležitejší ukazovateľ potreby zvýšenia minimálnej siete považujeme stanovenie presnej kapacitnej priepustnosti pri rešpektovaní medicínskych postupov lege artis, ktorá je v klinickej logopédii viazaná na frekvenciu 1,3 pac/hod. Ďalším ukazovateľom je odhadovaný počet návštev, vychádzajúcich z reálnych údajov z databázy UŽIS, pričom odhadovaný počet návštev na základe početnosti cieľových skupín (sklon k prevalencii, natalita, mortalita, morbidita) nie je známy, ale posledné výskumy v niektorých EÚ ale už aj na Slovensku dokazujú ročný nárast pacientov v ambulanciách klinickej logopédie a v ústavných zariadeniach s poruchami kom. schopnosti a s poruchami prehĺtania (náplň činnosti klinického logopéda), pri rozmanitosti cieľových skupín všetkých vekových kategórií a diagnóz, počínajúc rannými vývojovými obdobiami seniormi končiac. Klinická logopédia v súčasnosti participuje na dg. a th. 144 diagnóz používanej 10. revízii MKCH. Minimalizácia siete - na 20 tisíc obyvateľov jeden klinický logopéd a optimalizácia siete – na 15 tisíc obyvateľov - tieto čísla vznikli na základe kritických pripomienok a koncenzu zástupcov PHARE, ktorí pred niekoľkými rokmi realizovali svoj pracovný pobyt na Ministerstve zdravotníctva SR a mapovali aj danú problematiku s kompetentnými pracovníkmi MZ SR a hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú logopédiu.

Z

 

Pripomienky /školský zákon/
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Pripomienky ver. minimálna sieť
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytov
PRIPOMIENKY k 578/2004
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu zmeny zákona č. 578/2004 Z. z. a ďalších zákonov1 1. V článku I (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 11 odsek 2 sa vypúšťa písm. f) a za do
PRIPOMIENKY k - Akčné plány NOP SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov K materiálu LP/2018/892 Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky 1. K Predkladacej správe a úvodným prvým dvom neočíslovaným str
PRIPOMIENKY o kritériách a spôsobe hodnotenia SVZ
Pripomienky SKIZP k návrhu vyhlášky MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania1  1. V § 2 ods. 7 písm. a) návrhu vyhlášky SKIZP žiada za slovami „lekár a zubný lekár“, vložiť slov
Pripomienky  k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotne starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o&n
Pripomienky SKIZP k návrhu Opatrenia MZ SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1
Pripomienky SKIZP k 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti
  Pripomienky SKIZP k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších pre
Pripomienky SKIZP k LP/2017/823 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Na strane 3, v bode 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon c. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
Vznesené pripomienky k 576/2004 a 578/2004
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zm