SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov

K materiálu LP/2018/892 Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky

1. K Predkladacej správe a úvodným prvým dvom neočíslovaným stranám vlastného materiálu: Predkladaciu správu a úvodné prvé dve strany vlastného materiálu je potrebné doplniť A/ o popis vzťahu predložených dokumentov k Národnému programu podpory zdravia a B/ popis vzťahu novovznikajúcich inštitúcií (Národný onkologický inštitút a podobne) k Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a nimi prevádzkovaným poradenským centrám ochrany a podpory zdravia.

Pripomienka je obyčajná.

Odôvodnenie: Zosúladenie textu materiálu s úvodom materiálu a s platnými právnymi predpismi. V predloženej podobe je predkladaný materiál zatiaľ v rozpore so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú orgány verejného zdravotníctva výkonnými orgánmi MZ SR na organizáciu a zabezpečovanie prevencie infekčných aj chronických neinfekčných ochorení. Úrad verejného zdravotníctva SR v termínoch určených vládou SR pre MZ SR vypracúva a predkladá na schválenie Národný program podpory zdravia [1] ktorý obsahuje aj kapitolu o prevencii vzniku onkologických ochorení. Na základe cit. zákona tiež zabezpečuje jeho plnenie. Aj keď v texte vlastného materiálu je to nepriamo vyjadrené, je potrebné zjasniť v úvodných materiáloch. Bolo by preto vhodné objasniť vzťah Národného onkologického programu SR a jeho akčných plánov voči Národnému programu podpory zdravia a jeho rozpracovaniam v podobe konkrétnych úloh, ako aj vzťah Národného onkologického inštitútu prípadne vzťahy ostatných vymenovaných inštitúcií voči Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a poradenským centrám podpory a ochrany zdravia úradov. Bude NOI organizačnou súčasťou ÚVZ SR? Budú nefarmakologické intervencie spomínané v materiáli koordinované a uskutočňované prostredníctvom poradenských centier zdravia regionálnych úradov verejného zdravotníctva? Ak áno – keďže by na základe citovaného zákona mali byť - za akých podmienok? Uvedené nejasnosti by bolo vhodné odstrániť ešte pred začatím implementácie dokumentu.

2. K doložkám vplyvov: Nadväzne na pripomienku č. 1 k predkladacej správe žiadame dopracovať aj doložky vplyvov o personálne a materiálno-technické posilnenie poradenských centier zdravia úradov verejného zdravotníctva SR a navýšenie rozpočtov úradov na účel A/ celoslovenskej, regionálnej a lokálnej organizácie a koordinácie nefarmakologických intervencií v slovenskej populácii smerom k eliminácii rizikových faktorov vzniku onkologických ochorení a potencovaniu faktorov protektívnych prostredníctvom na to kvalifikovaného zdravotníckeho personálu úradov a B/ na zabezpečenie realizácie kvalifikovaných zdravotníckych nefarmakologických intervencií v populácii SR. V doložke vplyvov je potrebné vyčísliť finančnú podporu pre úrady verejného zdravotníctva SR na plnenie týchto úloh. Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva sú ako zo zákona kompetentné orgány orgánmi verejnej správy, preto je potrebnú finančnú dotáciu popísať nielen vo všeobecnej doložke, ale aj v doložke vplyvov na rozpočet verejnej správy.

Pripomienka je obyčajná.

Odôvodnenie: V dokumente sa predpokladá zapojenie mimovládnych neziskových organizácií, pacientskych organizácií atď. do plnenia akčných plánov. Čitateľ miestami nadobúda dojem posunu k nekvalifikovanému výkonu ochrany a podpory zdravia bez príslušnej odbornej garancie. Podľa vyššie citovaného zákona č. 355/2007 Z. z. sú kvalifikovanými odbornými garantmi pre organizáciu a koordináciu výkonu prevencie chronických neinfekčných ochorení na Slovensku ako aj výkonnými orgánmi pre MZ SR v tejto oblasti úrady verejného zdravotníctva a túto úlohu je potrebné nielen zviditeľniť v predkladacej správe a všetkých súvisiacich dokumentoch, ale aj finančne dotovať.

3. K návrhom uznesení: 1. V bode B.1 navrhujeme pokračovať slovami „súčasne s hodnotením dopadov realizovaných akčných plánov na zdravie obyvateľstva v SR – agregované dáta, prípadne v jednotlivých regiónoch a lokalitách“, 2. Za doterajší bod B.1 návrhu uznesení žiadame doplniť ďalší bod B.2 v znení „ Aktualizáciu Akčných plánov Národného onkologického programu s vyhodnotením dopadov podľa bodu B.1 uznesenia predložiť ako súčasť aktualizácie Národného programu podpory zdravia a Správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR“

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: K návrhu pod bodom 1. - predloženie hodnotenia dopadov akčných plánov na zdravie obyvateľstva – relevantnú aktualizáciu možno vypracovať len na základe spoľahlivo spracovaných dát o vyhodnotení dopadov doterajších intervencií. Preto by vyhodnotenie dopadov malo tvoriť súčasť predkladaného dokumentu. K návrhu pod bodom 2. – zastrešenie Národného onkologického programu SR a všetkých ostatných ďalších národných preventívych programov Národným programom podpory zdravia by malo byť jasne vyjadrené a deklarované v najbližšej (v roku 2021) ako aj každej nasledujúcej aktualizácii Národného programu podpory zdravia. Uľahčí to orientáciu, koordináciu aj komunikáciu všetkých zúčastnených, ktorí sú a majú byť zainteresovaní intesektorovo, teda nielen z rezortu zdravotníctva. Zároveň poznamenávame, že by bolo vhodné, keby Národný program podpory zdravia bol predkladaný súčasne so Správou o zdravonom stave obyvateľstva SR resp. v najviac pol ročnom oneskorení po vydaní správy, tak aby intervencie na zlepšenie zdravia obyvateľstva navrhované v národnom programe (akomkoľvek) priamo reflektovali ukazovatele zdravia obyvateľstva a trendy uvedené v správe.

 4. K vlastnému materiálu:

 a)Akčnému plánu 1 – Cieľ 1 Znižovanie rizikových faktorov: Odporúčame doplniť aj o „podpora protektívnych faktorov“.

           Pripomienka je obyčajná.

Odôvodnenie: Podľa Lalondeho modelu ochrany a podpory zdravia znižovanie rizikových faktorov na zabezpečenie zdravia obyvateľstva nestačí. Súčasne je potrebné podporovať faktory protektívne. Uvedené je taktiež v súlade s koncepciou salutogenézy (opak patogenézy).

 b)Detto – žiadame doplnenie protektívnych faktorov –druhej odrážke tabuľky pod nadpisom Aktivity 1.1.

           Pripomienka je obyčajná.

Odôvodnenie: Podľa Lalondeho modelu ochrany a podpory zdravia znižovanie rizikových faktorov na zabezpečenie zdravia obyvateľstva nestačí. Súčasne je potrebné podporovať faktory protektívne. Uvedené je taktiež v súlade s koncepciou salutogenézy (opak patogenézy).

 c)Tamtiež – Intervencia 2, za slovami „školského prostredia“ vložiť slová „pracovného prostrediazamestnávateľov a iného životného prostredia“.

           Pripomienka je obyčajná.

Odôvodnenie: Intervencie u všetkých cieľových skupín.

 d)Akčnému plánu 2 – aktivita 2.3, do výpočtu zainteresovaných žiadame doplniť aj úrady, Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva a poradenské centrá ochrany a podpory zdravia týchto úradov.

           Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Ochrana a podpora zdravia vykonávaná zdravotníckymi pracovníkmi týchto úradov nie je hradená zdravotnými poisťovňami, ale je hradená priamo zo štátneho rozpočtu.

 e)Tamtiež tabuľke – druhý stĺpec vo všetkých riadkoch – aktivity 1.1 až 2.3 žiadame doplniť Úrad verejného zdravotníctva SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva a poradenské centrá ochrany a podpory zdravia do všetkých položiek s príslušnou finančnou dotáciou.

           Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Pri chronických neinfekčných ochoreniach pozýva a skríningovým orgánom býva príslušná poradňa ochrany a podpory zdravia úradu verejného zdravotníctva. Vzdelávanie, osveta, informačné kampane, prednášky, besedy, workshopy a preventívne vzdelávacie programy sú predmetom činnosti poradenských centier ochrany a podpory zdravia úradov verejného zdravotníctva, nie je tuto možné túto úlohu posúvať len na pacientske organizácie. Úrady verejného zdravotníctva SR by mali s pacientskymi organizáciami spolupracovať, ale koordinácia, odborné garantovanie a usmerňovanie obsahu týchto aktivít skupinového a hromadného poradenstva by malo zostať v rukách kvalifikovaného zdravotníckeho personálu zastrešeného úradmi verejného zdravotníctva.

 f)Akčnému plánu 3 – diagnostika a liečba – tabuľka – detto žiadame dopísanie ÚVZ SR, úradov verejného zdravotníctva a poradenských centier ochrany a podpory zdravia ako spolupracujúceho orgánu hneď za MZ SR.

           Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií a ďalších vymenovaných v zozname spolupracujúcich organizácií nebude postačovať, navyše vzťah NOI a ÚVZ SR je stále nejasný. Je potrebné systémové riešenie – vzdelávanie a osveta – realizované prostredníctvom ÚVZ SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a poradenských centier ochrany a podpory zdravia úradov verejného zdravotníctva.

 g)akčnému plánu 4 – kvalita života... Jednotlivé intervencie – žiadame doplniť nielen pacientov, ale aj ich rodín a blízkych.

           Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Letálne ochorenie nie je len vecou jednotlivca, zasiahnutý býva celý rodinný systém a aj tomu je potrebné sa podporne venovať poskytovaním kvalifikovaných zdravotníckych služieb.

 h)Tamtiež žiadame doplnenie ambulantných špecializovaných centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientovnádorovým ochorením, ich príbuzných a blízkych, ktoré by mohli byť financované s investičnou a neinvestičnou podporou z eurofondov v nasledujúcom programovacom období – uvedené je potrebné v programových dokumentoch naplánovať.

         Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Doplnenie portfólia poradenských centier zdravia úradov verejného zdravotníctva o špecializované poradenské centrá.

 i)Ku kapitole Akčný plán 5 – výskum – žiadame doplniť aj iné vzdelávacie inštitúcie, nielen lekárske, výskum dopadov nefarmakologických intervencií, ako napríklad muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia, tréning pamäti atď., ktorézdravotníckych zariadeniach vykonávajú nelekárski zdravotnícki profesionáli s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa (väčšinou liečební pedagógovia, psychológovia, laboratórni diagnostici) a podobne by mohli vykonávať aj prírodovedecké fakulty, pedagogické fakulty univerzít a podobne s príslušným vedeckým zázemím. Dobrým príkladom je využitie nanotechnológií, ktoré sa do rezortu zdravotníctva preniesli až na základe výsledkov výskumov v technických vedách.

         Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Podpora všetkých druhov výskumov pre zdravotníctvo z budgetu rezortu, ktoré môžu prispieť ku kvalite života alebo zlepšenia zdravia pacienta, jeho rodiny a blízkych.

 j)Ku kapitole Akčný plán 6 – prierezovýinterdisciplinárny prístup: V riadku 2 tabuľky tretí stĺpec „navýšenie počtu sociálnych pracovníkov...“ žiadame doplniť slová „navýšenie počtu liečebných pedagógov“.

           Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie: Liečební pedagógovia sú podľa Koncepcie liečebnej pedagogiky v zdravotníctve uverejnenej vo Vestníku MZ SR v roku 1997 (aktualizovaná v roku 2006) a následných legislatívnych úprav jedinými zdravotníckymi pracovníkmi kompetentnými na samostatný odborný výkon činnostných a kreatívnych terapií po úspešnom ukončení univerzitného vysokoškolského štúdia. Ich pôsobenie na pediatrických, onkologických, neurologických, geriatrických, paliatívnych a iných oddeleniach nemocníc a zariadení dlhodobej zdravotnej starostlivosti sa vždy stretáva s ocenením ich prínosu – nefarmakologických intervencií, ktorých cieľom je podpora vlastných síl pacienta uzdravovať sa prostredníctvom integrácie výchovného a terapeutického úsilia. Na uvedených oddeleniach majú popri lekároch, sestrách, psychológoch, fyzioterapeutoch, nutričných terapeutoch atď. nezastupiteľné miesto a celková situácia v zdravotnom stave obyvateľstva poukazuje na potrebu systematizovať ich miesta na uvedených oddeleniach popri už vymenovaných odborníkoch.

 

 

  

Pripomienky /školský zákon/
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Pripomienky ver. minimálna sieť
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytov
PRIPOMIENKY k 578/2004
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu zmeny zákona č. 578/2004 Z. z. a ďalších zákonov1 1. V článku I (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 11 odsek 2 sa vypúšťa písm. f) a za do
PRIPOMIENKY k - Akčné plány NOP SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov K materiálu LP/2018/892 Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky 1. K Predkladacej správe a úvodným prvým dvom neočíslovaným str
PRIPOMIENKY o kritériách a spôsobe hodnotenia SVZ
Pripomienky SKIZP k návrhu vyhlášky MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania1  1. V § 2 ods. 7 písm. a) návrhu vyhlášky SKIZP žiada za slovami „lekár a zubný lekár“, vložiť slov
Pripomienky  k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotne starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o&n
Pripomienky SKIZP k návrhu Opatrenia MZ SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1
Pripomienky SKIZP k 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti
  Pripomienky SKIZP k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších pre
Pripomienky SKIZP k LP/2017/823 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Na strane 3, v bode 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon c. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
Vznesené pripomienky k 576/2004 a 578/2004
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zm