SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotne starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

A/

Problematika liečebných pedagógov, logopédov, fyzikov, laboratórnych diagnostikov:

 

1. V § 27 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa na konci pripájajú písmená w) a y), ktoré znejú: „w) liečebný pedagóg,“ „y) logopéd.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Po analýze poskytnutých minimálnych štandardov vo vysokoškolských študijných programoch II. stupňa v študijných odboroch liečebná pedagogika a logopédia na rokovaní k zásadným pripomienkam Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskej lekárskej spoločnosti k novele nariadenia vlády c. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti... v decembri 2018 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky bolo konštatované, že tieto študijné programy by na základe predloženého obsahu štúdia a primárneho zamerania na diagnostiku a liečbu na báze medicínskych poznatkov mali patriť medzi zdravotnícke študijné odbory. Príprava týchto odborníkov už od počiatku ako zdravotníckych pracovníkov je nevyhnutná nielen z pohľadu blížiacich sa očakávaných zvýšených potrieb obyvateľstva Slovenskej republiky pre zabezpečenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ale aj pre rozvoj ostatných segmentov zdravotnej starostlivosti.

 

2. V § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Logopéd, liečebný pedagóg, psychológ, fyzik a laboratórny diagnostik je zdravotníckym pracovníkom aj vtedy, ak vykonáva preventívne, diagnostické alebo liečebné výkony v organizáciách iných rezortov, ako sú organizácie patriace do pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Liečební pedagógovia, logopédi, psychológovia, fyzici a laboratórni diagnostici vykonávajú totožné pracovné činnosti (diagnostika, prevencia, liečba), obdobne ako lekári aj v organizáciách patriacich do pôsobnosti, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (Zbor väzenskej a justičnej stráže), Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ale aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (v školách a školských zariadeniach podľa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Ďalej patriacich do pôsobnosti  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (v zariadeniach sociálnych služieb  a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele). Keď v iných rezortoch vykonáva rovnaké odborné pracovné činnosti ako v rezorte zdravotníctva, mal by mať aj rovnaké postavenie zdravotníckeho pracovníka ako ho majú zabezpečené lekári, keď vykonávajú lekárske povolanie v inom rezorte vrátane ďalšieho vzdelávania.

 

3. V § 102af zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa vkladajú nové odseky 9 až , ktoré znejú:

 

„(9) Osobe, ktorá vykonáva pracovné činnosti liečebného pedagóga, logopéda, psychológa, fyzika a laboratórneho diagnostika v organizáciách iných rezortov ako sú organizácie patriace do pôsobnosti ministerstva zdravotníctva (§ 27 ods. 2)  sa umožní ďalšie vzdelávanie a sústavné vzdelávanie podľa tohto zákona, ak o to požiada.

 

(10) Ustanovenia § 39, § 39a a § 42 tohto zákona sa na uskutočňovanie ďalšieho a sústavného

vzdelávania osoby podľa odseku 9 použijú primerane. Vzdelávacia ustanovizeň uskutočňujúca akreditovaný študijný program (§ 40) podľa tohto zákona započíta liečebnému pedagógovi, logopédovi, fyzikovi, laboratórnemu diagnostikovi podľa odseku 2 na účely absolvovania ďalšieho vzdelávania aj odbornú prax vykonávanú v organizáciách podľa odseku 9, ak mala charakter poskytovania zdravotnej starostlivosti porovnateľnej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v organizácii patriacej do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzdelávacia ustanovizeň uskutočňujúca akreditovaný študijný program (§ 40) podľa tohto zákona započíta psychológovi podľa odseku 2 na účely absolvovania ďalšieho vzdelávania aj odbornú prax vykonávanú v organizáciách podľa odseku 2, ak mala charakter psychologickej diagnostiky, psychologického poradenstva a psychoterapie..

 

(11) Vedenie liečebného pedagóga, logopéda, fyzika, laboratórneho diagnostika počas jeho ďalšieho vzdelávania v špecializačnom študijnom programe, certifikačnom študijnom programe alebo študijnom programe sústavného vzdelávania podľa tohto zákona iným liečebným pedagógom, logopédom, fyzikom, laboratórnym diagnostikom podľa určenia vzdelávacej ustanovizne sa nepovažuje za neodborné zasahovanie podľa osobitného predpisu.72d)

 

(12) Fyzická alebo právnická osoba uskutočňujúca sústavné vzdelávanie v jednorazovej vzdelávacej aktivite (§ 42) podľa tohto zákona vydá osobe podľa odseku 9 potvrdenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity podľa tohto zákona, ak o to požiada.

 

(13) Osobe, ktorá je liečebným pedagógom, logopédom, fyzikom, laboratórnym diagnostikom podľa odseku 9 sa umožní registrácia v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov podľa tohto zákona, ak o to požiada;

 

(14) Osobe podľa odseku 9 príslušná komora podľa odseku 13 vydá hodnotenie sústavného vzdelávania podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov príslušnej komory, ak o to osoba požiada.

 

(15) Liečebný pedagóg, logopéd, fyzik, laboratórny diagnostik, ktorý popri svojej najmenej 15 rokov trvajúcej odbornej praxi priebežne vykonával činnosť školiteľa liečebných pedagógov, logopédov, fyzikov, laboratórnych diagnostikov v špecializačnom študijnom programe liečebná pedagogika, klinická logopédia, klinická fyzika a všetkých špecializačných odboroch laboratórnej diagnostiky pred účinnosťou tohto zákona, sa považuje za liečebného pedagóga, logopéda, fyzika, laboratórneho diagnostika so špecializáciou v špecializačnom odbore liečebná pedagogika, klinická logopédia, klinická fyzika a so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore laboratórnej diagnostiky podľa tohto zákona.

 

(16) Slovenská zdravotnícka univerzita vydá liečebnému pedagógovi, logopédovi fyzikovi, laboratórnemu diagnostikovi podľa odsekov 8 až 12 diplom o špecializácii v špecializačnom odbore liečebná pedagogika a klinická logopédia, klinická fyzika a v príslušnom špecializačnom odbore laboratórnej diagnostiky, najneskôr do 150 dní odkedy o vydanie diplomu o špecializácii písomne požiadal.

Poznámky pod čiarou k odkazom 72b až 72d znejú:

„72b) napríklad zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

72c) napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;

zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

72d) napríklad § 5 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

72f) § 85 Zákonník práce.

72g) § 42 zákona o poskytovateľoch.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie:

Podľa platného ustanovenia § 27 ods. 2 pracujú liečební pedagógovia, logopédi, klinickí fyzici, laboratórni diagnostici ako zdravotnícki pracovníci nielen v zdravotníckych zariadeniach a na úradoch verejného zdravotníctva ale aj v organizáciách iných rezortov.  Keďže vykonávajú rovnaké činnosti a zdravotnícke vzdelávanie je pre nich primárne, žiada sa umožniť ich ďalšie vzdelávanie a sústavné vzdelávanie v rezorte zdravotníctva podľa predpisov rezortu zdravotníctva. Kontinuálny systém vzdelávania liečebných pedagógov, logopédov, fyzikov, laboratórnych diagnostikov v rezorte školstva ani iných rezortov zatiaľ neponúka takto profesijne zamerané vzdelávanie a ani na to nie je vecne príslušný.

 

Podľa predpisov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny (zákon č. zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) pracujú liečební pedagógovia, logopédi, fyzici, laboratórni diagnostici a psychológovia aj ako odborní zamestnanci rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny (napríklad v domovoch sociálnych služieb, domovoch seniorov, denných stacionároch, doliečovacích zariadeniach). Napriek značnému počtu liečebných pedagógov, logopédov, fyzikov, laboratórnych diagnostikov a psychológov pracujúcich práve v tomto rezorte ďalšie vzdelávanie nie je umožnené. Navrhuje sa toto umožniť.

 

Vyššie uvedeným vstupom - doplnením textu do § 102af - sa umožní, aby liečební pedagógovia, logopédi, fyzici, laboratórni diagnostici a psychológovia a ďalší pracujúci v rezorte školstva alebo pracujúci v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, rezorte vnútra mohli bez problémov absolvovať ďalšie vzdelávanie a sústavné vzdelávanie vytvorené pre liečebných pedagógova psychológov prípadne ďalších v rezorte zdravotníctva.

 

Podľa právnych predpisov rezortu zdravotníctva platných do roku 2010 bola liečebným pedagógom, logopédom, fyzikom a laboratórnym diagnostikom  s dlhoročnou pedagogickou praxou vo vysokoškolskej príprave liečebných pedagógov,  logopédov priznaná špecializácia v špecializačnom odbore liečebná pedagogika a klinická logopédia navrhuje sa, aby sa podobný postup použil aj na priznanie špecializácie u liečebných pedagógov a logopédov, fyzikov, laboratórnych diagnostikov, ktorí boli dlhodobo ako školitelia zapojení do ďalšieho vzdelávania liečebných pedagógov, logopédov, fyzikov, laboratórnych diagnostikov.  Pre potreby posúdenia praxe a  činnosti školiteľa garantom špecializačného študijného programu a ďalšími predstaviteľmi vzdelávacej ustanovizne sa navrhuje primeraná lehota na vydanie diplomu o špecializácii.

 

B/ Problematika prípravy na výkon práce v zdravotníctve:

 

4. V § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa na konci pripája nový odsek (X), ktorý znie: „(X) Ustanovenia odsekov 1 až 21 o akreditácii sa primerane použijú aj na akreditáciu prípravy na výkon práce v zdravotníctve.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie:

Pri tvorbe § 40  zákona v roku 2004 o pluralite vzdelávacích ustanovizní v oblasti poskytovania ďalšieho vzdelávania pre prípravu zdravotníckych pracovníkov sa opomenula možnosť vytvorenia akreditovaného študijného programu pre prípravu na výkon práce v zdravotníctve aj inou organizáciou ako je Slovenská zdravotnícka univerzita. Iné univerzity v uplynulom období prejavili záujem príslušný študijný program pre prípravu na výkon práce v zdravotníctve akreditovať, navrhuje sa im to úpravou príslušnej legislatívy umožniť.

 

C/ Problematika pracovníkov verejného zdravotníctva:

 

5. V§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti znie: „c) ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Zosúladenie s platnou legislatívou. Výkonom zdravotníckeho povolania sú aj odborné pracovné činnosti vykonávané na účel podpory a rozvoja zdravia verejnosti.

6. V § 4 písm. a) až c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa za slová „poskytuje zdravotnú starostlivosť“ vkladajú slová „vrátane podpory a rozvoja verejného zdravia podľa osobitného predpisu9c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9c) znie:

9c) § 5 ods. 4 písm. am) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ... /2017 Z. z.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Uvedeným sa umožní, aby zdravotnícky pracovník mohol získať povolenie aj na prevádzkovanie poradne zdravia s tým, že s odkazom na § 5 ods. 4 písm. am) budú tento výkon podpory a rozvoja verejného zdravia zdravotníckym pracovníkov na základe povolenia alebo licencie v súkromnej poradni zdravia odborne a metodicky regulovať úrady verejného zdravotníctva.

7. V § 10 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa v prvej vete pripájajú slová „laboratórny diagnostik a verejný zdravotník“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: V ustanovení umožňujúcom výkon samostatnej zdravotníckej praxe vrátane podpory a rozvoja verejného zdravia na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe sa dopĺňa výpočet zdravotníckych povolaní, v ktorých možno poskytovať podporu a rozvoj verejného zdravia na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe aj mimo prostredia zdravotníckeho zariadenia (školy, zamestnávatelia, kluby) a to v povolaní laboratórny diagnostik a v povolaní verejný zdravotník.

8. V § 10 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa za slová „poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ vkladajú slová „vrátane podpory a rozvoja verejného zdravia“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vzhľadom na úpravu v čl. I § 4 písm. a) až c) a čl. I § 10 ods. 1.

9. V § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa za slovo „ambulancia“ vkladajú slová „vrátane poradne zdravia“. a v § 11 sa vkladá nový ods. 4, ktorý znie: „(4) Poradňu zdravia možno prevádzkovať aj v už povolenej ambulancii, a to v čase mimo schválených ordinačných hodín ambulancie.“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Povolenie na prevádzkovanie poradne zdravia bude, podobne ako povolenie na prevádzkovanie ambulancií, vydávať príslušný samosprávny kraj. Pri poradni zdravia ide prakticky taktiež o ambulanciu, ale zameranú na podporu a rozvoj zdravia, preto sa umožňuje, aby fyzická alebo právnická osoba, ktorá už má povolenie na prevádzkovanie ambulancie mohla v tých istých priestoroch ambulancie mimo samosprávnym krajom schválených ordinačných hodín ambulancie prevádzkovať aj poradňu zdravia.

 

10. V § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa na konci pripája veta, ktorá znie: "Povolanie laboratórneho diagnostika môže v zdravotníckom zariadení alebo v orgáne verejného zdravotníctva vykonávať aj farmaceut, veterinárny lekár.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Priznanie už raz priznaných práv. Farmaceuti mali na území Slovenskej republiky pred jej vstupom do Európskej únie 1. mája 2004 možnosť zamestnať sa a pracovať aj v laboratóriách. Mali možnosť sa ďalej vzdelávať v špecializačnom štúdiu na v špecializačných odboroch orientovaných na analýzy biologického materiálu, ako aj absolvovať v oblasti laboratórnej diagnostiky iné druhy ďalšieho vzdelávania. Táto možnosť sa po roku 2004 (pristúpenie SR k EÚ) pravdepodobne opomenutím pri riešení iných transpozičných problémov stratila, napriek tomu, že je naďalej potrebná. Farmaceuti naďalej v laboratóriách pracujú a je potrebné a vhodné, aby sa im umožnilo sa aj ďalej v uvedených činnostiach vzdelávať. Vzhľadom na obmedzené personálne kapacity v zdravotníctve vo všetkých segmentoch by bolo potrebné pre laboratóriá osloviť a získať aj ďalších, čo je potrebné aj príslušne legislatívne podporiť. Detto u veterinárnych lekárov, pracovali a pracujú v laboratóriách biologických analýz ľudských vzoriek, bolo im umožnené ďalšie vzdelávanie a majú príslušné špecializačné diplomy na laboratórne analýzy ľudských vzoriek z inštitúcií, ktorých je Slovenská zdravotnícka univerzita pokračovateľom, rovnako ako lekári alebo laboratórni diagnostici a vzhľadom na nedostatok personálnych kapacít by bolo vhodné aspoň dodatočne im znovu uznať toto postavenie v systéme zdravotníctva na Slovensku ako aj umožniť vstup ďalším. Zároveň zosúladenie s článkom 25 preambuly Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES podľa ktorého, citujeme "smernica nemá mať za následok obmedzenie činností dostupných pre farmaceutov pokiaľ ide o lekárske biologické analýzy."

11. V § 47f v odsekoch 1 a 2 text zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti mení tak, že za slová „laboratórnych diagnostikov“ sa vkladajú slová „a verejných zdravotníkov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa“.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov historicky už od vzniku osobitným zákonom v roku 1992 zastupovala v zdravotníctve vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali II. a vyšší stupeň vysokoškolského vzdelania na univerzitách na iných ako medicínskych fakultách. Táto predchádzajúca skúsenosť napriek zmene právnych predpisov v roku 2004 pravdepodobne naďalej oslovuje vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov v rezorte zdravotníctva, najmä tých, ktorí sú organizovaní v iných komorách, že sa na Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov obracajú s ich záujmom byť Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov zastupovaní. Tento návrh SKIZP je výsledkom predchádzajúcich rokovaní s verejnými zdravotníkmi s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa pracujúcimi na úradoch verejného zdravotníctva na Slovensku v uplynulých dvoch rokoch.

12. V § 49 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa pripája nový odsek 4, ktorý znie: „4)) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov plní úlohy podľa odsekov 1 až 3 aj vo vzťahu k farmaceutom a veterinárnym lekárom, ktorí v zdravotníckych zariadeniach alebo orgánoch verejného zdravotníctva vykonávajú činnosti laboratórnych diagnostikov. Farmaceutovi a veterinárnemu lekárovi vykonávajúcemu činnosti laboratórneho diagnostika sa umožní ďalšie vzdelávanie a sústavné vzdelávanie podľa tohto zákona ako laboratórnemu diagnostikovi, ak je registrovaný v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov a o umožnenie vzdelávania komoru požiada. Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov sa vyjadruje k odbornej praxi takýchto farmaceutov a veterinárnych lekárov na účely absolvovania ďalšieho a sústavného vzdelávania podľa tohto zákona, najmä z pohľadu, či ich prax zodpovedá rovnakým požiadavkám, ako sú kladené na sprístupnenie daného vzdelávania pre laboratórnych diagnostikov.“

Pripomienka je zásadná

 

Odôvodnenie: Zabezpečenie rovnakých práv a povinností reprezentantov toho istého povolania. Umožnenie výkonu zdravotníckeho povolania laboratórneho diagnostika aj farmaceutom a veterinárnym lekárom (európska smernica umožňuje problematiku takto riešiť) s tým, že sa navrhuje výkon týchto povolaní v rámci povolania laboratórny diagnostik regulovať v jednej komore - Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov - ako aj umožniť im ďalšie vzdelávanie v rezorte zdravotníctva. 

13. V § 68 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa za slovo „psychológ“ vkladajú slová „a verejný zdravotník“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe – t. j. poskytovanie zdravotnej starostlivosti na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení by sa malo umožniť aj verejným zdravotníkom, ktorých náplňou práce je okrem iného aj prevencia a skupinové poradenstvo a hromadné poradenstvo na školách t. j. výkon odborných pracovných činností na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.

 

14.V § 68 ods. 1 písm. c) a v § 68 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa vypúšťajú slová „zdravotnícky laborant“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Doterajšia prax poukazuje na to, že vzdelanie zdravotníckych laborantov získané na vysokých školách Slovenskej republiky nie je ani zďaleka (obsah, forma, prax) ani po doplnení špecializácie na organizáciu a riadenie zdravotníctva postačujúce na výkon zodpovednej činnosti odborného zástupcu medicínskeho laboratória. Funkciu odborného zástupcu by mali v medicínskych laboratóriách vykonávať len lekári alebo laboratórni diagnostici, ktorí majú potrebné kvalitatívne parametre dané príslušným vzdelaním z lekárskej alebo prírodovedeckej fakulty vysokej školy a technickej univerzity. Zmena sa vyžaduje pre skvalitnenie činnosti medicínskych  laboratórií a ochranu pacienta pred „kvázi indikovanou“ zdravotnou starostlivosťou predpísanou lekárom na základe nevhodne interpretovaných laboratórnych výsledkov slabo kvalifikovaným zdravotníckym laborantom. Prevádzkovatelia medicínskych laboratórií, ktorí zamestnávajú zdravotníckych laborantov na pozíciách odborných zástupcov by mali týchto nahradiť kvalifikovanými lekármi alebo laboratórnymi diagnostikmi čo najskôr.

 

15. V § 68 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa vypúšťajú slová „verejný zdravotník“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava ako návrh vzhľadom na prechod verejných zdravotníkov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov do Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.

 

16. V § 68 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa za slová „laboratórny diagnostik“ vkladajú slová „verejný zdravotník“.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vzhľadom na prechod  verejných zdravotníkov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov do Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.

 

17. Za § 80b zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa vkladá nový § 80c, ktorý znie:

㤠80c

 

Ustanovenia § 80a až 80b sa použijú aj na výpočet výšky základnej zložky mzdy lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestier, pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov, verejných zdravotníkov, laboratórnych diagnostikov, klinických fyzikov, psychológov, logopédov, liečebných pedagógov, zdravotníckych laborantov, asistentov výživy, dentálnych hygienikov, rádiologických technikov, zdravotníckych záchranárov, zubných technikov, technikov pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutických laborantov, masérov, ortopedických technikov, zdravotníckych asistentov a zubných asistentov, ktorí s príslušnou odbornou spôsobilosťou vykonávajú  odborné, špecializované a certifikované pracovné činnosti zdravotníckych pracovníkov v pracovnom pomere v orgáne verejného zdravotníctva .x)

Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie:

x) § 3 ods. 1 písm. b) až g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Pripomienka je zásadná

 

Odôvodnenie: Nadväzne na úpravu v § 27 ods. 2 o tom, že pracovníci sú zdravotníckymi pracovníkmi aj vtedy, keď vykonávajú odborné, špecializované alebo certifikované pracovné činnosti na úradoch verejného zdravotníctva sa upravuje aj ich odmeňovanie a to analogicky ako majú upravené ich kolegovia s rovnakým vzdelaním pracujúci ale pracujúci v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zatraktívnenie výkonu odborných, špecializovaných a certifikovaných pracovných činností kvalifikovanými odborníkmi pracujúcimi na úradoch verejného zdravotníctva a tým vytvorenie podmienok pre naplnenie a rozvoj potrebných personálnych kapacít na úradoch verejného zdravotníctva (aktuálne deficitné) pre ochranu, podporu a rozvoj zdravia verejnosti. Zrovnoprávnenie odborníkov vykonávajúcich rovnaké pracovné činnosti v nemocniciach a v úradoch verejného zdravotníctva z hľadiska odmeňovania. Posilnenie podpory zdravia verejnosti zatraktívnením a zainteresovaním adekvátneho počtu aj kvality odborníkov.

 

18. Za § 102af  zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vkladá nový § 102ag, ktorý znie:

㤠102ag

Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2018

 

 (1) Farmaceut a veterinárny lekár vykonávajúci v zdravotníctve činnosti laboratórneho diagnostika alebo obdobné činnosti a verejný zdravotník s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa požiada o registráciu v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov najneskôr do 31. decembra 2018.

 

(2) Verejný zdravotník s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, ktorý je registrovaný v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov podľa doterajších predpisov sa považuje za registrovaného v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov podľa tohto zákona od 1. januára 2019;  údaje a doklady potrebné na registráciu v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov postúpi príslušná Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov najneskôr do 31. decembra 2018.

Pripomienka je zásadná

 

Odôvodnenie: Nadväzne na predchádzajúce pripomienky sa upravuje termín, do ktorého sa majú farmaceuti a veterinárni lekári vykonávajúci v rezorte zdravotníctva činnosti laboratórneho diagnostika registrovať v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov.

 

19. Za doterajší článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:

Doterajší článok III sa označuje ako článok IV.

„Článok III

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z.,  zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z.,  zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 355/2016 Z. z. v znení zákona č. ..... /2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

20. V § 5 ods. 4 sa vkladá nové písm. am), ktoré znie „am) priamo alebo prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva odborne a metodicky usmerňuje výkon ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia v neštátnych poradniach zdravia vrátane regulácie zberu a spracovania dát o zdraví a faktoroch súvisiacich so zdravím verejnosti. Neštátne poradne zdravia prevádzkujú zdravotnícki pracovníci na základe povolenia na prevádzkovanie poradne zdravia vydaného podľa osobitného predpisu12e),.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 12e) znie:

12e) § 4 písm. a) až c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .... /2017 Z. z.“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Do pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s možnosťou delegovať činnosť týkajúcu sa príslušného regiónu na regionálne úrady verejného zdravotníctva sa zveruje nová kompetencia úradov, konkrétne kompetencia odborného a metodického usmerňovania výkonu podpory a rozvoja verejného zdravia vykonávaných zdravotníckymi pracovníkmi v budúcich poradniach zdravia na základe povolenia na prevádzkovanie poradne zdravia. Takéto odborné a metodické usmerňovanie je dôležité napríklad pri nastavovaní prvých štandardných postupov pre podporu a rozvoj verejného zdravia v súkromných poradniach zdravia a podobne. Nakoľko v súvislosti s poskytovaním podpory a rozvoja zdravia občanom v poradniach zdravia a v úradoch verejného zdravotníctva ako regulujúcich orgánoch sa prirodzene vyskytujú dáta týkajúce sa zdravia obyvateľstva a o faktoroch súvisiacich so zdravím obyvateľstva, ktoré ale nespadajú do segmentu dát o zdravotnej starostlivosti zbieraných zdravotnými poisťovňami alebo poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zveruje sa regulácia zberu a spracovania týchto dát taktiež do pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky s možnosťou delegovania regulačnej funkcie na regionálne úrady verejného zdravotníctva v prípade potreby.

21. V § 14 ods. 1 prvá veta sa za slovo „prevádzkujú“ vkladá slovo „štátne“ a na konci prvej vety sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Neštátne poradenské centrá ochrany a podpory zdravia prevádzkujú zdravotnícki pracovníci na základe povolenia na prevádzkovanie poradne zdravia vydaného podľa osobitného predpisu.20b)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b) znie:

20b) § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .... /2017 Z. z.“

22. Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý znie:

㤠8a

Odberové centrá

(1) Odberové centrum je na účely tohto zákona špecializované pracovisko úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na riešenie úloh verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia osôb, ktoré sa nachádzajú v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.13e)

(2) Odberové centrum integruje správnu prípravu pacienta, správny odber biologických vzoriek a ich správne a bezpečné odoslanie do spracovateľských centier, ktorými sú medicínske laboratóriá podľa osobitného predpisu13f) v závislosti od

a) diagnózy pacienta a indikovaných parametrov definovaných lekárom v písomnej alebo elektronickej žiadanke na vyšetrenia a

b) informácií zo zdravotnej dokumentácie pacienta o doterajších laboratórnych vyšetreniach a výsledkoch z nedávneho, ale aj staršieho obdobia vyhotovených v písomnej alebo elektronickej podobe s možnosťou korekcie duplicitne alebo nezdôvodnene žiadaných vyšetrení.

(3) Rozlišujeme líniové odberové centrá, koordinačné regionálne odberové centrá a národné regulačné odberové centrum.

(4) Líniové odberové centrá majú primárnu odberovú regulačnú funkciu, konkrétne najmä

1.      vykonávajú prípravu pacienta na odber biologického materiálu podľa vopred stanovených pravidiel, ktoré vydáva národné regulačné odberové centrum v spolupráci so Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov13g),

2.      vykonávajú odber biologickej vzorky podľa jej charakteru (krv, moč, stolica výtery telových dutín a iné) podľa vopred stanovených pravidiel,

3.      zabezpečujú alebo vykonávajú bezpečný prevoz odobratých biologických vzoriek podľa vopred stanovených pravidiel do príslušného medicínskeho laboratória,

4.      vedú dokumentáciu pacienta (žiadanky na odber, záznamy o príprave pacienta na odber, anamnestické dotazníky, atď.) v elektronickej aj papierovej forme.

 

(5) Koordinačné odberové centrá plnia v logicky funkčných územiach okrem úloh líniového odberového centra uvedených v odseku 4 aj regionálne koordinačnú funkciu, konkrétne najmä

1.       korigujú, čo predstavuje aj oprávnenie laboratórneho diagnostika z koordinačného  centra s príslušnou odbornou spôsobilosťou po komunikácii s príslušným ošetrujúcim lekárom vyčiarknuť požadovaný zdravotný výkon, ak bola požadovaná analýza biologického materiálu s určením takých parametrov, ktoré sa za určitých časovo vymedzených podmienok nemenia, nadbytočne indikované žiadanky alebo časti žiadaniek na vykonanie laboratórnych výsledkov (napríklad duplicitne indikované viacerými ošetrujúcimi lekármi pacienta – z VAS aj ŠAS), alebo ak sa dá predpokladať, že sa pri transporte materiálu porušili také pravidlá, ktoré by spochybnili štandardnosť dopraveného biologického materiálu,

2.       korigujú, čo predstavuje aj oprávnenie laboratórneho diagnostika z koordinačného  centra s príslušnou odbornou spôsobilosťou po komunikácii s príslušným ošetrujúcim lekárom vyčiarknuť požadovaný zdravotný výkon, ak ide o neodôvodnené indikácie na laboratórnu diagnostiku ako napríklad ak internista pri ischemickej chorobe srdca požaduje vyšetrovať imunologický profil pacienta,

3.       povinne komunikujú tieto rozhodnutia týkajúce sa úpravy žiadaniek alebo zrušenia žiadaniek na vykonanie laboratórnych výsledkov s príslušnými lekármi, sestrami prípadne ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi z líniových odberových centier a zaznamenávajú rozhodnutie do príslušnej zdravotnej dokumentácie,

4.       nariaďujú kontrolnú  alebo opakovanú laboratórnu diagnostiku v prípade podozrenia z nesprávneho laboratórneho výsledku spôsobeného chybou samotného laboratória počas analytického procesu v konkrétnom medicínskom laboratóriu,

5.       analyzujú agregované údaje o stave poskytovania zdravotnej starostlivosti a zdravotnom stave obyvateľstva na príslušnom území spadajúcom do pôsobnosti koordinačného centra vo vzťahu k odberu biologických vzoriek a laboratórnym činnostiam, výskum v danej populácii,

6.       spracovávajú, podľa pravidiel vydaných národným regulačným odberovým centrom biologický materiál, ktorý sa transportuje do vzdialenejších špecializovaných laboratórií.

(6) Národné regulačné odberové centrum je jedno pre celé územie Slovenskej republiky a primárne plní národne regulačnú funkciu vo vzťahu k regionálnym koordinačným centrám a to najmä

1.      na základe podkladov od odberových a koordinačných centier tvorí a aktualizuje národné štandardy pre správnu činnosť odberových centier a správnu laboratórnu prax v medicínskych laboratóriách a súvisiace vzdelávanie,

2.      stanovuje a aktualizuje národné štandardy referenčných hodnôt a ukazovateľov kvality, údaje o dosahovaných hraničných hodnotách v rámci referenčných hodnôt v súboroch analyzovaných pacientov,

3.      analyzuje agregované údaje o stave poskytovania zdravotnej starostlivosti a zdravotnom stave obyvateľstva na území SR vo vzťahu k odberu biologických vzoriek a laboratórnym činnostiam, realizuje výskum v populácii SR v tejto oblasti a medzinárodné porovnania,

4.      tvorí a poskytuje projektové, implementačné, legislatívne a iné odporúčania na zlepšenie zdravotnej situácie populácie SR vo vzťahu k problematike odberov, odberových centier a laboratórnych činností nielen pre ambulantnú ale aj ústavnú zdravotnú starostlivosť a ochranu a podporu zdravia,

5.      pripravuje podklady podkladov pre systémy riadenia kvality laboratórnych analýz, kvality procesov laboratórneho vyšetrenia v medicínskych laboratóriách v spolupráci s komorami a odbornými spoločnosťami tak, aby bola zaistená maximálna miera ochrany a bezpečnosti zdravia pacienta pri nakladaní s biologickými vzorkami v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

(7) Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o požiadavkách na činnosť líniových odberových centier, koordinačných odberových centier a národného regulačného odberového centra, najmä požiadavky na optimálne personálne a materiálno-technické vybavenie, požiadavky na správnu laboratórnu prax, požiadavky na on-line chránené informačné prepojenie medzi líniovými odberovými centrami, koordinačnými odberovými centrami a národným regulačným odberovým centrom a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti alebo lekármi vypĺňajúcimi elektronickú žiadanku na vykonanie analýzy.

(8) Líniové odberové centrá, koordinačné odberové centrá ani národné regulačné odberové centrum nesmú byť organizačnou štruktúrou medicínskeho laboratória ani organizačnou štruktúrou riadenou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prevádzkujúceho medicínske laboratórium. Za porušenie tejto povinností hrozí prevádzkovateľovi zdravotníckeho zariadenia pokuta vo výške 100 tis. €.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13e), 13f) znejú:

13e) zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

13f) § 7 ods. 3 písm. j) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ..... /2007 Z. z..“

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Vytvorenie kvalifikovaného a funkčného systému ochrany a bezpečnosti pacienta v oblasti vyšetrovania biologických vzoriek. Ochrana pred indukovanou zdravotnou starostlivosťou a podobne.

23.  V celom texte zákona sa slovo „úrad“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádza slovom „ústav“ v príslušnom gramatickom tvare.

Pripomienka je zásadná

Odôvodnenie: Prispôsobenie názvu zodpovednej organizácie požiadavkám praxe, kde je potrebné sa viac orientovať na ochranu a podporu zdravia, zdravotnícku osvetu a výkon zdravotníckych činností vyžadujúcich zdravotnícku kvalifikáciu na rozdiel od doterajšieho stavu, kedy je namiesto ochrany, podpory a výchovy akcentovaný viac rozmer administratívno-represívny, čo nepostačuje na riešenie zdravotných potrieb populácie.

 

V Bratislave, 6. marca 2018

Pripomienky /školský zákon/
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Pripomienky ver. minimálna sieť
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytov
PRIPOMIENKY k 578/2004
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu zmeny zákona č. 578/2004 Z. z. a ďalších zákonov1 1. V článku I (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 11 odsek 2 sa vypúšťa písm. f) a za do
PRIPOMIENKY k - Akčné plány NOP SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov K materiálu LP/2018/892 Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky 1. K Predkladacej správe a úvodným prvým dvom neočíslovaným str
PRIPOMIENKY o kritériách a spôsobe hodnotenia SVZ
Pripomienky SKIZP k návrhu vyhlášky MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania1  1. V § 2 ods. 7 písm. a) návrhu vyhlášky SKIZP žiada za slovami „lekár a zubný lekár“, vložiť slov
Pripomienky  k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotne starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o&n
Pripomienky SKIZP k návrhu Opatrenia MZ SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1
Pripomienky SKIZP k 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti
  Pripomienky SKIZP k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších pre
Pripomienky SKIZP k LP/2017/823 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Na strane 3, v bode 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon c. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
Vznesené pripomienky k 576/2004 a 578/2004
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zm