SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

 

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných

3 / 3

 

 

Subjekt

Pripomienka

Typ

SKIZP

V článku I.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úvode dokumentu doplniť nové odseky 1. až 5. a nasledujúce primerane prečíslovať

1. V § 2 ods. 9 sa na konci pripájajú slová „funkčnej poruchy, príčiny choroby alebo funkčnej poruchy.“ Odôvodnenie: Doplnenie ustanovenia je potrebné na podporu rozvoja segmentu preventívnej medicíny. Podľa doterajšieho znenia § 2 ods. 9 je výsledkom diagnostiky určenie choroby. Uvedené nezodpovedá ani historickému ani aktuálnemu poznaniu v medicíne. Výsledkom diagnostiky môže byť nielen určenie choroby, ale aj určenie funkčnej poruchy alebo zistenie príčiny choroby alebo funkčnej poruchy.

2. V § 2 sa na konci pripájajú nové odseky 29 a 30, ktoré znejú: „(29) Preventívna starostlivosť je vedomé ovplyvňovanie zdravotného stavu osoby s cieľom udržať jej zdravie (primárna prevencia), zabrániť zhoršovaniu zdravotného stavu (sekundárna prevencia) alebo zmierniť prejavy a dôsledky zhoršovania zdravotného stavu (terciárna prevencia). Má prevažne charakter poradenstva a podpory pri dodržiavaní preventívneho režimu osoby, ktoré sú vedené zdravotníckym pracovníkom s príslušnou odbornou spôsobilosťou. (30) Preventívny režim je životospráva osoby na podporu udržania zdravia, podporu zabránenia zhoršovania zdravotného stavu alebo podporu zmierňovania prejavov a dôsledkov zhoršovania zdravotného stavu, ktorý určuje ošetrujúci lekár v spolupráci s ostatnými ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi v interdisciplinárnom tíme odborníkov (§ 10a).“ Odôvodnenie: Rozvoj segmentu preventívnej medicíny. Z doterajších skúseností z praxe vyplýva, že je pre rozvoj tejto časti poskytovania zdravotnej starostlivosti je potrebné zadefinovať pojmy primárna, sekundárna a terciárna prevencia ako aj to, čo sa považuje za preventívny režim. Primárna prevencia má byť zameraná na systematické udržiavanie zdravia zdravých osôb t. j. predchádzanie ochoreniam. Sekundárna prevencia má v prípade, že už došlo k ochoreniu alebo funkčnej poruche, zabrániť zhoršovaniu zdravotného stavu. Terciárna prevencia má v prípade, že už nie je možné zhoršovaniu zdravotného stavu zabrániť, zmierňovať prejavy a dôsledky zhoršovania. Uvedené sa má diať v kompetencii zdravotníckych pracovníkov (sestra, asistent výživy, nutričný terapeut, fyzioterapeut, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, laboratórny diagnostik atď.), ktorí na to majú potrebnú kvalifikáciu (EÚ odporúčania o tímoch zdravotníckych profesionálov) a pod vedením lekára ako gatekeepera príslušnej starostlivosti. Preventívny liečebný režim, ktorý sa potom uskutočňuje v tíme zdravotníckych profesionálov pod vedením lekára u konkrétneho pacienta sa potom zameriava buď na podporu jeho zdravia (primárna prevencia), podporu zabránenia zhoršovania zdravotného stavu (sekundárna prevencia) alebo na podporu zmierňovania prejavov a dôsledkov zhoršovania zdravotného stavu (terciárna prevencia).

3. V § 3 ods. 1 sa za slová „v medzinárodnej klasifikácii chorôb“ vkladajú slová „alebo v medzinárodnej klasifikácii funkčných porúch.“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu v § 2 ods. 9, podľa ktorej môže byť výsledkom diagnostiky nielen určenie choroby, ale aj určenie funkčnej poruchy. Uvedené je dôležité na podporu rozvoja preventívnej ale aj dlhodobej zdravotnej starostlivosti.

4. V § 3 ods. 2 písm. d), f) a g) sa za slovo “choroby” pripájajú slová “alebo funkčnej poruchy”. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu v § 2 ods. 9, podľa ktorej môže byť výsledkom diagnostiky nielen určenie choroby, ale aj určenie funkčnej poruchy. Vytvorenie rámca pre potenciálne definovanie zdravotných výkonov vedúcich k zabráneniu zhoršovania funkčnej poruchy alebo zmierňovaniu prejavov funkčnej poruchy, ak by to bolo potrebné.

5. V § 3 ods. 2 písm. e) sa za slovo “prevencii” vkladajú slová “vrátane zisťovania rizikových faktorov a príčin výskytu choroby alebo funkčnej poruchy.” Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu v § 2 ods. 9, podľa ktorej môže byť výsledkom diagnostiky nielen určenie choroby, ale aj určenie príčin ochorenia alebo funkčnej poruchy. Vytvorenie rámca pre potenciálne definovanie zdravotných výkonov vedúcich k zisťovaniu výskytu rizikových faktorov alebo iných príčin vzniku ochorenia alebo funkčnej poruchy. SKIZP tiež žiada doplniť chýbajúce definície primárnej, sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti v súlade s európskymi štandardmi pre zlepšenie situácie pacientov a elimináciu rizík spôsobovaných komplikovanou cestou pacienta na Slovensku za poskytnutím adekvátnej zdravotnej starostlivosti a definíciu sociálnych služieb, ako služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach

V článku I., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Za § 10 sa vkladá nový § 10a, ktorý znie: (v predloženej novele zákona navrhovaný § 10a sa označuje ako § 10b) „§ 10a Spôsoby poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti

(1) Ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako primárna, sekundárna a terciárna zdravotná starostlivosť.

(2) Primárna zdravotná starostlivosť je prvá úroveň systému zdravotnej starostlivosti, ktorá sa poskytuje len ambulantnou formou ako kombinácia všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti a zabezpečuje vstup osoby do systému pri všetkých jej nových potrebách a problémoch týkajúcich sa jej zdravotného stavu s výnimkou veľmi nezvyčajných alebo zriedkavých stavov vrátane urgentnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Primárna zdravotná starostlivosť zabezpečuje starostlivosť pre všetky stavy osoby kontinuálne v priebehu celého jej života; je orientovaná na zdravotné potreby a problémy osoby a je komplexná vzhľadom na potreby, ktoré sú v populácii bežné; poskytuje sa v interdisciplinárnom tíme odborníkov, v ktorom okrem všeobecných lekárov, zubných lekárov, gynekológov a pôrodníkov, príslušných sestier a pôrodných asistentiek aktívne pôsobia aj asistenti výživy alebo nutriční terapeuti, verejní zdravotníci, laboratórni diagnostici, psychológovia, liečební pedagógovia, fyzioterapeuti, farmaceuti a ďalší. Interdisciplinárny tím odborníkov primárnej zdravotnej starostlivosti je v oblasti manažmentu osoby v procese poskytovania starostlivosti odborne vedený a koordinovaný príslušným ošetrujúcim všeobecným lekárom, ktorý zároveň koordinuje alebo integruje inde a inými odborníkmi osobe, rodine alebo komunite poskytovanú zdravotnú, sociálnu alebo inú starostlivosť. Príslušný ošetrujúci všeobecný lekár koordinuje a integruje aj tvorbu a udržiavanie partnerstiev s osobami alebo inštitúciami v rámci komunity a príslušného územia na podporu zlepšovania zdravotného stavu jednotlivcov aj populácie.

(3) Sekundárna zdravotná starostlivosť je druhá úroveň systému zdravotnej starostlivosti, ktorá presahuje rámec primárnej zdravotnej starostlivosti a poskytuje sa spravidla na základe odporúčania lekára primárnej zdravotnej starostlivosti ambulantnou alebo ústavnou formou, prípadne v ich kombinácii. Sekundárna zdravotná starostlivosť má spravidla jednorazový alebo krátkodobý charakter, s výnimkou prípadov kontinuálnej špecializovanej sekundárnej zdravotnej starostlivosti z dôvodu dispenzarizácie pacienta u ošetrujúceho lekára s príslušnou špecializáciou podľa osobitného predpisu.

(4) Terciárna zdravotná starostlivosť je tretia úroveň systému zdravotnej starostlivosti, ktorá presahuje rámec primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti; poskytuje sa ambulantnou alebo ústavnou formou v prípadoch, keď je to potrebné v záujme dokončenia liečebného procesu alebo zmierňovania prejavov a dôsledkov zhoršovania zdravotného stavu osoby u nej alebo jej príbuzných a blízkych; má spravidla dlhodobý charakter (dlhodobá starostlivosť) a je zameraná hlavne na ošetrovateľskú, psychologickú a rehabilitačnú starostlivosť; poskytuje sa na základe odporúčania lekára primárnej alebo sekundárnej zdravotnej starostlivosti. (5) Súčasťou primárnej, sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti je aj domáca všeobecná a špecializovaná lekárska a nelekárska zdravotná starostlivosť (vrátane ošetrovateľskej), ktorá zahŕňa aj koordináciu a integráciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti so sociálnou starostlivosťou pod vedením príslušného ošetrujúceho lekára. Ošetrujúci lekár môže poveriť sestru s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a najmenej 10 rokmi príslušnej odbornej zdravotníckej praxe z interdisciplinárneho tímu odborníkov koordináciou, integráciou a manažmentom poskytovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti u konkrétneho pacienta pre dosiahnutie čo najlepších zdravotných výsledkov (sestra prípadová manažérka), najmä u pacienta, u ktorého je vzhľadom na aktuálny zdravotný stav predpoklad nákladnej alebo náročnej dlhodobej liečby.“ Odôvodnenie: Doplnenie ustanovení nevyhnutne potrebných pre rozvoj hlavne primárnej a terciárnej (s osobitným zameraním na dlhodobú) zdravotnej starostlivosti. Dlhodobá absencia týchto ustanovení v zákone (od roku 2005, kedy bol zrušený zákon č. 277/1994 Z. z. s ustanoveniami o primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti bez kontinuity týchto pojmov v ďalšom príslušnom predpise, ktorým je zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z. z.) spôsobuje stagnáciu zdravotníckeho systému vo vzťahu k rozširujúcim sa civilizačným ochoreniam a potrebám pacientov (pacienti v dlhodobej kóme a podobne), ktoré potrebujú iný systémový prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. V navrhnutých definíciách sa rešpektujú odporúčania Európskej komisie na definovanie primárnej zdravotnej starostlivosti (panel Expertov pre účinné investovanie do zdravia z 10. júla 2014 - online: http://www.vpl.sk/files/file/uvodna/004_definitionprimarycare_sk.pdf), podmienky tímovej interdisciplinárnej spolupráce zdravotníckych profesionálov v starostlivosti o osobu vedenej príslušným lekárom, komunitného zamerania zdravotnej starostlivosti so zapojením rodín, príbuzných a ďalších relevantných partnerov do starostlivosti o osobu, primárneho zamerania na potreby osoby a nie na chorobu alebo funkčnú poruchu u osoby počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, prepojenia a spolupráce so zariadeniami sociálnej starostlivosti pod vedením lekára (gatekeeping), ktorý vedie tím zdravotníckych profesionálov atď. Sprístupnením interdisciplinárnych tímov pre zabezpečenie lepšej starostlivosti o pacienta pod vedením lekára sa zároveň rešpektuje a rieši aktuálny stav nedostatku personálnych kapacít lekárov na pokrytie potrebnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov na Slovensku pri súčasnej snahe o zachovanie, udržanie prípadne zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti rozsiahlejším zapojením zdravotníckych profesionálov s príslušným zdravotníckym vzdelaním. Konferencia MZ SR organizovaná v súvislosti s prípravou štandardných diagnostických a terapeutických postupov 15.-16. marca 2017 v Bratislave pod názvom Interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti – IHCO 2017 opätovne potvrdila, že takéto úpravy v zákone sú potrebné aj pre čo najlepšie podrobnejšie rozpracovanie potrieb pacientov následne v príslušných štandardných diagnostických a terapeutických postupoch. V súlade so skúsenosťami zo zahraničia pre šetrenie prostriedkov plynúcich z verejného zdravotného poistenia sa taktiež odporúča zavedenie funkcie sestry – prípadovej manažérky – pre manažovanie prípadov a koordináciu starostlivosti o pacientov vyžadujúcich nákladnú alebo dlhodobú starostlivosť.

2. V § 4 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: “Službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je aj poskytovanie sociálnych služieb podľa osobitného predpisu. x) odkaz na zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení” Odôvodnenie: Zabezpečenie lepšieho prepájania zdravotnej a sociálnej starostlivosti v prospech pacienta v kooordinácii pod vedením zdravotníckeho pracovníka – najmä lekárov ako gatekeeperov zdravotnej starostlivosti.

3. V § 13 sa na konci pripája nové písm. i), ktoré znie: i) poskytovanie sociálnych služieb podľa osobitného predpisu.x) odkaz na zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení Odôvodnenie: Zabezpečenie lepšieho prepájania zdravotnej a sociálnej starostlivosti v prospech pacienta v kooordinácii pod vedením zdravotníckeho pracovníka – najmä lekárov ako gatekeeperov zdravotnej starostlivosti.

Z

SKIZP

V článku IV.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve

doplniť nový bod 13. v znení

1. V§ 3 ods. 1 písm. c) znie: „c) ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,2)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie: „2) zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ Odôvodnenie: Zosúladenie s platnou legislatívou. Výkonom zdravotníckeho povolania sú aj odborné pracovné činnosti vykonávané na účel podpory a rozvoja zdravia verejnosti.

2. V § 4 písm. a) až c) sa za slová „poskytuje zdravotnú starostlivosť“ vkladajú slová „vrátane podpory a rozvoja verejného zdravia podľa osobitného predpisu9c)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 9c) znie: „9c) § 5 ods. 4 písm. am) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ... /2017 Z. z.“ Odôvodnenie: Uvedeným sa umožní, aby zdravotnícky pracovník mohol získať povolenie aj na prevádzkovanie poradne zdravia s tým, že s odkazom na § 5 ods. 4 písm. am) budú tento výkon podpory a rozvoja verejného zdravia zdravotníckym pracovníkov na základe povolenia alebo licencie v súkromnej poradni zdravia odborne a metodicky regulovať úrady verejného zdravotníctva.

3. V § 10 ods. 1 sa v prvej vete pripájajú slová „laboratórny diagnostik a verejný zdravotník“. Odôvodnenie: V ustanovení umožňujúcom výkon samostatnej zdravotníckej praxe vrátane podpory a rozvoja verejného zdravia na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe sa dopĺňa výpočet zdravotníckych povolaní, v ktorých možno poskytovať podporu a rozvoj verejného zdravia na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe aj mimo prostredia zdravotníckeho zariadenia (školy, zamestnávatelia, kluby) a to v povolaní laboratórny diagnostik a v povolaní verejný zdravotník.

4. V § 10 ods. 2 sa za slová „poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ vkladajú slová „vrátane podpory a rozvoja verejného zdravia“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vzhľadom na úpravu v čl. I § 4 písm. a) až c) a čl. I § 10 ods. 1.

5. V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slovo „ambulancia“ vkladajú slová „vrátane poradne zdravia“. Odôvodnenie: Povolenie na prevádzkovanie poradne zdravia bude, podobne ako povolenie na prevádzkovanie ambulancií, vydávať príslušný samosprávny kraj. Pri poradni zdravia ide prakticky taktiež o ambulanciu, ale zameranú na podporu a rozvoj zdravia, preto sa umožňuje, aby fyzická alebo právnická osoba, ktorá už má povolenie na prevádzkovanie ambulancie mohla v tých istých priestoroch ambulancie mimo samosprávnym krajom schválených ordinačných hodín ambulancie prevádzkovať aj poradňu zdravia.

6. V § 27 odsek 2 sa za slová "v zdravotníckom zariadení" vkladajú slová "alebo v orgáne verejného zdravotníctva" s odkazom na § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia." Odôvodnenie: Zosúladenie s praxou. Laboratórni diagnostici vykonávajú odborné, špecializované a certifikované pracovné činnosti ako zdravotnícki pracovníci na Slovensku nielen u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj na úradoch verejného zdravotníctva.

7. V § 27 ods. 2 sa na konci pripája druhá veta, ktorá znie: "Povolanie laboratórneho diagnostika môže v zdravotníckom zariadení alebo v orgáne verejného zdravotníctva vykonávať aj farmaceut, veterinárny lekár, ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa." Odôvodnenie: Priznanie už raz priznaných práv. Farmaceuti mali na území Slovenskej republiky pred jej vstupom do Európskej únie 1. mája 2004 možnosť zamestnať sa a pracovať aj v laboratóriách. Mali možnosť sa ďalej vzdelávať v špecializačnom štúdiu na v špecializačných odboroch orientovaných na analýzy biologického materiálu, ako aj absolvovať v oblasti laboratórnej diagnostiky iné druhy ďalšieho vzdelávania. Táto možnosť sa po roku 2004 (pristúpenie SR k EÚ) pravdepodobne opomenutím pri riešení iných transpozičných problémov stratila, napriek tomu, že je naďalej potrebná. Farmaceuti naďalej v laboratóriách pracujú a je potrebné a vhodné, aby sa im umožnilo sa aj ďalej v uvedených činnostiach vzdelávať. Vzhľadom na obmedzené personálne kapacity v zdravotníctve vo všetkých segmentoch by bolo potrebné pre laboratóriá osloviť a získať aj ďalších, čo je potrebné aj príslušne legislatívne podporiť. Detto u veterinárnych lekárov, pracovali a pracujú v laboratóriách biologických analýz ľudských vzoriek, bolo im umožnené ďalšie vzdelávanie a majú príslušné špecializačné diplomy na laboratórne analýzy ľudských vzoriek z inštitúcií, ktorých je Slovenská zdravotnícka univerzita pokračovateľom, rovnako ako lekári alebo laboratórni diagnostici a vzhľadom na nedostatok personálnych kapacít by bolo vhodné aspoň dodatočne im znovu uznať toto postavenie v systéme zdravotníctva na Slovensku ako aj umožniť vstup ďalším. Zároveň zosúladenie s článkom 25 preambuly Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES podľa ktorého, citujeme "smernica nemá mať za následok obmedzenie činností dostupných pre farmaceutov pokiaľ ide o lekárske biologické analýzy."

8. V § 47f v odsekoch 1 a 2 mení tak, že za slová „laboratórnych diagnostikov“ sa vkladajú slová „a verejných zdravotníkov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa“.“ Odôvodnenie: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov historicky už od vzniku osobitným zákonom v roku 1992 zastupovala v zdravotníctve vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali II. a vyšší stupeň vysokoškolského vzdelania na univerzitách na iných ako medicínskych fakultách. Táto predchádzajúca skúsenosť napriek zmene právnych predpisov v roku 2004 pravdepodobne naďalej oslovuje vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov v rezorte zdravotníctva, najmä tých, ktorí sú organizovaní v iných komorách, že sa na Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov obracajú s ich záujmom byť Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov zastupovaní. Tento návrh SKIZP je výsledkom predchádzajúcich rokovaní s verejnými zdravotníkmi s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa pracujúcimi na úradoch verejného zdravotníctva na Slovensku v uplynulých dvoch rokoch.

9. V § 49 sa pripája nový odsek 4, ktorý znie: „(4) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov plní úlohy podľa odsekov 1 až 3 aj vo vzťahu k farmaceutom a veterinárnym lekárom, ktorí v zdravotníckych zariadeniach alebo orgánoch verejného zdravotníctva vykonávajú činnosti laboratórnych diagnostikov. Farmaceutovi a veterinárnemu lekárovi, vykonávajúcemu činnosti laboratórneho diagnostika alebo verejného zdravotníka sa umožní ďalšie vzdelávanie a sústavné vzdelávanie podľa tohto zákona ako laboratórnemu diagnostikovi, ak je registrovaný v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov a o umožnenie vzdelávania komoru požiada. Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov sa vyjadruje k odbornej praxi takýchto farmaceutov a veterinárnych lekárov na účely absolvovania ďalšieho a sústavného vzdelávania podľa tohto zákona, najmä z pohľadu, či ich prax zodpovedá rovnakým požiadavkám, ako sú kladené na sprístupnenie daného vzdelávania pre laboratórnych diagnostikov.“ Odôvodnenie: Zabezpečenie rovnakých práv a povinností reprezentantov toho istého povolania. Umožnenie výkonu zdravotníckeho povolania laboratórneho diagnostika aj farmaceutom a veterinárnym lekárom (európska smernica umožňuje problematiku takto riešiť) s tým, že sa navrhuje výkon týchto povolaní v rámci povolania laboratórny diagnostik regulovať v jednej komore - Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov - ako aj umožniť im ďalšie vzdelávanie v rezorte zdravotníctva.

10. V § 68 ods. 1 písm. a) sa za slová psychológ vkladajú slová „a verejný zdravotník“. Odôvodnenie: Vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe – t. j. poskytovanie zdravotnej starostlivosti na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení by sa malo umožniť aj verejným zdravotníkom, ktorých náplňou práce je okrem iného aj prevencia a skupinové poradenstvo a hromadné poradenstvo na školách t.j. výkon odborných pracovných činností na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.

11. V § 68 ods. 1 písm. c) a v § 68 ods. 6 sa vypúšťajú slová „zdravotnícky laborant“. Odôvodnenie: Doterajšia prax poukazuje na to, že vzdelanie zdravotníckych laborantov získané na vysokých školách Slovenskej republiky nie je ani zďaleka (obsah, forma, prax) ani po doplnení špecializácie na organizáciu a riadenie zdravotníctva postačujúce na výkon zodpovednej činnosti odborného zástupcu medicínskeho laboratória. Funkciu odborného zástupcu by mali v medicínskych laboratóriách vykonávať len lekári alebo laboratórni diagnostici, ktorí majú potrebné kvalitatívne parametre dané príslušným vzdelaním z lekárskej alebo prírodovedeckej fakulty vysokej školy a technickej univerzity. Zmena sa vyžaduje pre skvalitnenie činnosti medicínskych laboratórií a pre ochranu pacienta. Prevádzkovatelia medicínskych laboratórií, ktorí zamestnávajú zdravotníckych laborantov na pozíciách odborných zástupcov by mali týchto nahradiť kvalifikovanými lekármi alebo laboratórnymi diagnostikmi čo najskôr.

12. V § 68 ods. 6 sa vypúšťajú slová „verejný zdravotník“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava ako návrh vzhľadom na prechod verejných zdravotníkov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov do Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.

13. V § 68 ods. 9 sa za slová „laboratórny diagnostik“ vkladajú slová „verejný zdravotník“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vzhľadom na prechod verejných zdravotníkov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov do Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov.

14. Za § 80b sa vkladá nový § 80c, ktorý znie: „§ 80c Ustanovenia § 80a až 80b sa použijú aj na výpočet výšky základnej zložky mzdy lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestier, pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov, verejných zdravotníkov, laboratórnych diagnostikov, klinických fyzikov, psychológov, logopédov, liečebných pedagógov, zdravotníckych laborantov, asistentov výživy, dentálnych hygienikov, rádiologických technikov, zdravotníckych záchranárov, zubných technikov, technikov pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutických laborantov, masérov, ortopedických technikov, zdravotníckych asistentov a zubných asistentov, ktorí s príslušnou odbornou spôsobilosťou vykonávajú odborné, špecializované a certifikované pracovné činnosti zdravotníckych pracovníkov v pracovnom pomere v orgáne verejného zdravotníctva.x) Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: „x) § 3 ods. 1 psím b) až g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ Odôvodnenie: Zatraktívnenie výkonu odborných, špecializovaných a certifikovaných pracovných činností kvalifikovanými odborníkmi pracujúcimi na úradoch verejného zdravotníctva a tým vytvorenie podmienok pre naplnenie a rozvoj potrebných personálnych kapacít na úradoch verejného zdravotníctva (aktuálne deficitné) pre ochranu, podporu a rozvoj zdravia verejnosti. Zrovnoprávnenie odborníkov vykonávajúcich rovnaké pracovné činnosti v nemocniciach a v úradoch verejného zdravotníctva z hľadiska odmeňovania. Posilnenie ochrany a podpory zdravia verejnosti zatraktívnením a zainteresovaním adekvátneho počtu aj kvality odborníkov.

15. Za § 102v vkladá nový § 102z, ktorý znie: „§ 102z Prechodné ustanovenia účinné od (návrh) 1. januára 2018

(1) Farmaceut a veterinárny lekár vykonávajúci v zdravotníctve činnosti laboratórneho diagnostika alebo obdobné činnosti a verejný zdravotník s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa požiada o registráciu v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov najneskôr do 31. septembra 2017.

(2) Verejný zdravotník s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, ktorý je registrovaný v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov podľa doterajších predpisov sa považuje za registrovaného v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov podľa tohto zákona od 1. januára 2018; údaje a doklady potrebné na registráciu v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov postúpi príslušná Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov najneskôr do 31. septembra 2017.“ Odôvodnenie: Nadväzne na predchádzajúce pripomienky sa upravuje termín, do ktorého sa majú verejní zdravotníci s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa vykonávajúci v rezorte zdravotníctva činnosti verejného zdravotníka registrovať v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov.

Z

SKIZP

Za článok IX.
vložiť nový článok X., ktorý znie: (doterajšie články sa primerane prečíslujú) „Čl. X Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 355/2016 Z. z. v znení zákona č. ..... /2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 5 ods. 4 sa vkladá nové písm. am), ktoré znie „am) priamo alebo prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva odborne a metodicky usmerňuje výkon ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia v neštátnych poradniach zdravia vrátane regulácie zberu a spracovania dát o zdraví a faktoroch súvisiacich so zdravím verejnosti. Neštátne poradne zdravia prevádzkujú zdravotnícki pracovníci na základe povolenia na prevádzkovanie poradne zdravia vydaného podľa osobitného predpisu12e),.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 12e) znie: „12e) § 4 písm. a) až c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .... /2017 Z. z.“ Odôvodnenie: Do pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s možnosťou delegovať činnosť týkajúcu sa príslušného regiónu na regionálne úrady verejného zdravotníctva sa zveruje nová kompetencia úradov, konkrétne kompetencia odborného a metodického usmerňovania výkonu podpory a rozvoja verejného zdravia vykonávaných zdravotníckymi pracovníkmi v budúcich poradniach zdravia na základe povolenia na prevádzkovanie poradne zdravia. Takéto odborné a metodické usmerňovanie je dôležité napríklad pri nastavovaní prvých štandardných postupov pre podporu a rozvoj verejného zdravia v súkromných poradniach zdravia a podobne. Nakoľko v súvislosti s poskytovaním podpory a rozvoja zdravia občanom v poradniach zdravia a v úradoch verejného zdravotníctva ako regulujúcich orgánoch sa prirodzene vyskytujú dáta týkajúce sa zdravia obyvateľstva a o faktoroch súvisiacich so zdravím obyvateľstva, ktoré ale nespadajú do segmentu dát o zdravotnej starostlivosti zbieraných zdravotnými poisťovňami alebo poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zveruje sa regulácia zberu a spracovania týchto dát taktiež do pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s možnosťou delegovania regulačnej funkcie na regionálne úrady verejného zdravotníctva v prípade potreby. 2. V § 14 ods. 1 prvá veta sa za slovo „prevádzkujú“ vkladá slovo „štátne“ a na konci prvej vety sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Neštátne poradenské centrá ochrany a podpory zdravia prevádzkujú zdravotnícki pracovníci na základe povolenia na prevádzkovanie poradne zdravia vydaného podľa osobitného predpisu.20b)“ Poznámka pod čiarou k odkazu 20b) znie: „20b) § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .... /2017 Z. z.“

Z

 

 

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:

O – obyčajná

Z – zásadná

 

Pripomienky /školský zákon/
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Pripomienky ver. minimálna sieť
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytov
PRIPOMIENKY k 578/2004
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu zmeny zákona č. 578/2004 Z. z. a ďalších zákonov1 1. V článku I (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 11 odsek 2 sa vypúšťa písm. f) a za do
PRIPOMIENKY k - Akčné plány NOP SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov K materiálu LP/2018/892 Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky 1. K Predkladacej správe a úvodným prvým dvom neočíslovaným str
PRIPOMIENKY o kritériách a spôsobe hodnotenia SVZ
Pripomienky SKIZP k návrhu vyhlášky MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania1  1. V § 2 ods. 7 písm. a) návrhu vyhlášky SKIZP žiada za slovami „lekár a zubný lekár“, vložiť slov
Pripomienky  k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotne starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o&n
Pripomienky SKIZP k návrhu Opatrenia MZ SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1
Pripomienky SKIZP k 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti
  Pripomienky SKIZP k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších pre
Pripomienky SKIZP k LP/2017/823 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Na strane 3, v bode 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon c. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
Vznesené pripomienky k 576/2004 a 578/2004
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zm