SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

 

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných

13 / 12

 

 

Subjekt

Pripomienka

Typ

SKIZP

1. V čl. I v § 4 písmeno b)
sa za slovo "technológií" vkladajú slová "zdravotnej gramotnosti" a za slová "celoživotnému učeniu" vkladajú slová "a dobrému bytiu". Odôvodnenie: Z hľadiska zabezpečenia zdravého vývinu nielen tejto ale aj ďalších generácií sa už dlhodobo ukazuje, že vytváranie podmienok pre nadobúdanie kompetencií v oblasti zdravotnej gramotnosti je mimoriadne dôležitá úloha. Treba začať už v ranom detstve a kontinuálne pokračovať aj na základnej a strednej škole, atď.. Popri tých všetkých ostatných (matematických, finančných... zručnostiach) je pre deti aj dospelých potrebné súčasne vedieť a nielen poznať, ale vedieť aj prakticky vykonávať, ako zostať vo veľmi rýchlo sa meniacom prostredí čo najdlhšie zdravý, pričom nejde iba o somatické zdravie a psychické zdravie a dobré bytie jednotlivca, ale aj o zabezpečenie dobrej zdravotnej kondície celej spoločnosti. K pripomienke týkajúcej sa dobrého bytia - v zmysle ISCED 2013 je vhodné nielen integrovane v rámci iných študijných predmetov rozvíjať životné kompetencie pre zdravé bytie, ale vytvárať aj celé študijné programy a povolania zamerané na podporu dobrého bytia.

Z

SKIZP

2. V čl. I v § 130 sa za písm. i)
sa pripája nové písm. „j) školský verejný zdravotník“. Odôvodnenie: Vývin v poslednom období poukázal na kontinuálnu potrebu odbornej koordinácie a zabezpečenia ochrany a podpory zdravia detí v školách nielen pred hrozbou infekčných ochorení, ale to isté sa týka aj chronických neinfekčných ochorení (výsledky medzinárodnej štúdie o postojoch a správaní školákov v oblasti zdravia viď štúdia HBSC https://hbscslovakia.com/, ktorá v kombinácii s údajmi o incidencii a prevalencii chronických neinfekčných ochorení v slovenskej populácii, kde slovenská populácia už tradične zaujíma miesta na spodných priečkach európskych aj medzinárodných rebríčkov ide o alarmujúcu situáciu, ktorú je potrebné začať urýchlene systémovo riešiť. Na školách by mali byť zamestnaní absolventi vysokoškolského študijného programu verejné zdravotníctvo. Absolventi vysokoškolského štúdia v študijnom odbore verejné zdravotníctvo boli pripravovaní pre oblasť epidemiológie a populačnej prevencie infekčných, ale aj chronických neinfekčných ochorení, čiže toto je presne to zdravotnícke povolanie, ktoré školy potrebujú mať vo svojich odborných podporných a intervenčných tímoch, aby sa populačná prevencia v školách konala cielene podľa aktuálnej situácie v tej-ktorej škole a zároveň odborne. Podľa verejne dostupných štatistických údajov vysoké školy na Slovensku produkujú 150 absolventov štúdia v študijnom odbore verejné zdravotníctvo priemerne ročne. Väčšinou sa zamestnávajú mimo odboru alebo sú nezamestnaní, pretože nie sú pre ich odbornú prácu na Slovensku vytvorené systematizované miesta na školách alebo v obciach a mestách, pritom ako vidno v aktuálnej situácii sú a nielen v školách – už dlhodobo veľmi potrební. Tento typ zdravotnej prevencie patrí do pôsobnosti verejných zdravotníkov. Pracovnú pozíciu „školského verejného zdravotníka“ by malo byť na školách umožnené vykonávať napríklad aj sestrám, lekárom, fyzioterapeutom a zdravotníckym záchranárom, ak o to prejavia záujem.

Z

SKIZP

3. V čl. III v § 3 ods. 2
za navrhovaný bod 12. navrhujeme pripojiť bod 13., ktorý znie: "13. príspevok na činnosti súvisiace s ochranou a podporou zdravia žiakov a pedagogických a iných odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia". Odôvodnenie: Protiepidemiologické opatrenia v súvislosti s Covid-19 poukázali na potrebu financovania a teda aj plánovania a rozpočtovania výdavkov určených aj na ochranu a podporu zdravia žiakov a zamestnancov školy/školských zariadení. Tieto môžu súvisieť s ochranou pred infekčnými ochoreniami, ale aj potrebou eliminácie rizikových faktorov na ochranu pred chronickými neinfekčnými ochoreniami (obezita, stres, neadekvátny pohyb...). Finančný príspevok by mohol byť použitý jednak na vytvorenie a udržiavanie pracovného miesta verejného zdravotníka na škole, ale aj na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia na zabezpečenie ochrany a podpory zdravia detí a zamestnancov v škole, priebežného poskytovania vzdelávacích programov podporujúcich zdravotnú gramotnosť - besedy, prednášky, workshopy na tento účel na škole a podobne.

Z

SKIZP

4. Za čl. III sa vkladajú nové články IV. a XI., ktoré znejú nasledovne:
Doterajší článok IV. sa označuje ako článok XII. Všetky nižšie uvedené pripomienky sú zásadné. „Čl. IV Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a iných odborných zamestnancoch v školstve v znení zákona... v znení zákona..., sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 23 sa medzi kategórie odborných zamestnancov pôsobiace na školách dopĺňa písm. „g) školský verejný zdravotník“. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Profesionalizácia protiepidemiologických opatrení na školách (týka sa nielen opatrení na zamedzenie šírenia infekčných aj na zamedzenie šírenia chronických neinfekčných ochorení, ako je napríklad depresia, zneužívanie liekov, omamných a psychotropných látok, úrazy, obezita/nadhmotnosť, kardiovaskulárne, onkologické, metabolické a iné). Vytvorenie priestoru pre tvorbu systematizovaných miest zdravotníckych profesionálov s príslušnou kvalifikáciou pre kontinuálne zabezpečovanie protiepidemiologických opatrení a aktivít na školách. Absolventi vysokoškolského štúdia v študijnom odbore verejné zdravotníctvo boli pripravovaní v oblasti epidemiológie a populačnej prevencie a to nielen v oblasti prevencie infekčných, ale aj chronických neinfekčných ochorení, čiže toto je presne to povolanie, ktoré školy potrebujú mať vo svojich odborných tímoch, aby sa populačná prevencia v školách konala cielene podľa aktuálnej situácie v tej-ktorej škole a zároveň odborne. Podľa verejne dostupných štatistických údajov vysoké školy na Slovensku produkujú 150 absolventov štúdia v odbore verejné zdravotníctvo ročne. Väčšinou sa zamestnávajú mimo odboru alebo sú nezamestnaní, pretože nie sú pre ich odbornú prácu na Slovensku vytvorené systematizované miesta na školách alebo v obciach a mestách, pritom ako vidno v aktuálnej situácii - sú - a nielen v školách - aktuálne veľmi potrební. 2. V § 27 sa dopĺňa nové ustanovenie odseku 4, podľa ktorého úlohou verejného zdravotníka v škole je - odborné zdravotnícke vedenie a zabezpečenie preventívnych protiepidemiologických opatrení vo vzťahu k zisteným epidemiologickým údajom a infekčným a chronickým neinfekčným ochoreniam v prostredí školy; - kontinuálne zisťovanie a vyhodnocovanie rizikových a protektívnych faktorov zdravia v prostredí školy; - kontinuálne poskytovanie individuálneho, skupinového a hromadného zdravotníckeho poradenstva a osvety žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým a iným odborným zamestnancom školy týkajúcich sa oblasti zdravia; - organizácia a zabezpečovanie zdravotníckych preventívnych programov, projektov, výchovy a vzdelávania na podporu zdravotnej gramotnosti v prostredí školy; - zabezpečovanie organizácie individuálneho, skupinového a hromadného poradenstva poskytovaného v spolupráci s ostatnými odbornými a pedagogickými zamestnancami prípadne s inými fyzickými alebo právnickými osobami v oblasti ochrany a podpory zdravia; - zabezpečovanie spolupráce s príslušnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivostix v oblasti zdravotníckej prevencie, osvety a zdravotnej starostlivostixx; - zabezpečovanie spolupráce s príslušným úradom verejného zdravotníctva, alebo inou inštitúciou vo verejnom zdravotníctve, v oblasti ochrany a podpory zdravia v prostredí školy; - spolupráce s príslušnými orgánmi územnej samosprávy pre zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia obyvateľstva na príslušnom území, prípadne s inými právnickými alebo fyzickými osobami na zabezpečenie ochrany a podpory zdravia v prostredí školy. xodkaz na zákon č. 578/2004 Z.z. xxodkaz na zákon č. 576/2004 Z. z. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Rámcové vymedzenie poslania a úloh verejného zdravotníka na školách. 3. V nadväznosti na uvedené v § 27 doplniť ďalší odsek 5, podľa ktorého by malo byť vykonávanie úloh školského verejného zdravotníka umožnené nielen absolventom vysokoškolského štúdia v odbore verejné zdravotníctvo, ale aj lekárom, sestrám, zdravotníckym záchranárom prípadne fyzioterapeutom podľa osobitného predpisu,y ak o výkon činnosti v tejto kategórii odborného zamestnanca v školstve prejavia záujem. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Umožnenie výkonu verejného zdravotníka na školách najbližším príbuzným zdravotníckym povolaniam. Možnosť druhej voľby zdravotníckeho pracovníka napríklad v prípade odchodu do dôchodku alebo zmeny voľby zamestnania mimo prostredia zdravotníckych zariadení. 4. V § 42 na konci pripojiť, že vzdelávanie tých kategórií odborných zamestnancov v školstve (verejní zdravotníci, liečební pedagógovia a podobne), ktorí podľa osobitnej právnej úpravyy vykonávajú povolanie ako zdravotnícki pracovníci, sa uskutočňuje podľa týchto osobitných právnych predpisovyy. A že odbornú zdravotnícku prax absolvovanú v prostredí školy im na účely ďalšieho a sústavného vzdelávania podľa týchto osobitných právnych predpisov posúdi príslušná Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, v ktorej na tento účel požiadajú o registráciu.yyy y odkaz na § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. yyodkaz na §§ 39 až 42 zákona č. 576/2004 Z. z. yyyodkaz na § 47f zákona č. 578/2004 Z. z. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Keďže ide o výkon zdravotníckej prevencie, osvety a ďalších zdravotníckych činností na pôde školy, ďalšie vzdelávanie týchto odborníkov by malo prirodzene prebiehať v zdravotníckom systéme ďalšieho vzdelávania, ktorý je na tento účel vybudovaný najmä v prostredí Slovenskej zdravotníckej univerzity. Odkaz na registráciu v konkrétnej stavovskej organizácii je potrebný na zamedzenie prípadných pochybností, ktorá stavovská organizácia je príslušná sa vyjadriť k absolvovanej praxi na pokračovanie v ďalšom zdravotníckom vzdelávaní.

Z

SKIZP

Čl. V
Zákon č. 355/2007 Z. u. na zmenu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení zákona č.... v znení zákona č. ...., v znení... sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 3 sa na konci pripája odsek 5, ktorý znie: „(5) Orgánom verejného zdravotníctva je aj verejný zdravotník, ktorý je odborným zamestnancom v školstve podľa osobitného predpisu odkaz na zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v školstve, alebo verejný zdravotník, ktorý je odborným zamestnancom obce, mesta, okresu, samosprávneho kraja, alebo inak definovaného regiónu.“ Odôvodnenie: Ustanovenie umožní sprístupnenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v prípade, že o to verejný zdravotník ako zamestnanec školy požiada na účely ochrany a podpory zdravia v prostredí školy. Analogicky v obciach a mestách a podobne. 2. V § 5 ods. 4 sa vkladá nové písm. at), ktoré znie „at) priamo alebo prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva odborne a metodicky usmerňuje výkon ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia vykonávaný verejnými zdravotníkmi ako odbornými zamestnancami škôl, obcí, miest, okresov, samosprávnych krajov a podobne, vrátane regulácie zberu a spracovania dát o zdraví a faktoroch súvisiacich so zdravím verejnosti.“ Odôvodnenie: Zabezpečenie spolupráce verejných zdravotníkov ako odborných zamestnancov škôl s úradmi verejného zdravotníctva. 3. Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý znie „§ 58a Zamestnanci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva vykonávajúci ochranu a podporu zdravia podľa tohto zákona s kvalifikáciou na výkon konkrétneho zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu z sú zdravotníckymi pracovníkmi bez ohľadu na to, či odborné, špecializované alebo certifikované pracovné činnosti podľa osobitného predpisu z vykonávajú ako štátnu alebo verejnú službu.“ Poznámka k odkazu pod čiarou z) znie: „z) § 3 ods. 1 písm. c), § 27 a § 41 zákona č. 578/2004 Z. z.“ Odôvodnenie: Nielen v období epidémií je potrebné, aby bola štátna a verejná služba na úradoch verejného zdravotníctva vykonávaná odbornými zdravotníckymi profesionálmi.

Z

SKIZP

Čl. VI
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení zákonov...(úpravy smerujúce k zjednodušeniu ukončovania bakalárskeho štúdia a uľahčenie prestupu medzi študijnými programami v študijných programoch pripravujúcich odborníkov na výkon profesie v zdravotníctve na urgentné doplnenie systému zdravotníctva o chýbajúcich odborníkov nielen počas pandémie Covid-19 ale aj v nadväzujúcom období) sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 52 vložiť nový odsek 7, ktorým sa v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami umožní v študijných programoch pripravujúcich študentov na výkon profesie v zdravotníctve ukončenie vysokoškolského štúdia I. stupňa(bakalárske) v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo študijnom odbore verejné zdravotníctvo alebo v študijnom programe fyzioterapia alebo v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť alternatívne bez záverečnej práce a štátnych záverečných skúšok, ak študent namiesto bakalárskej práce absolvoval najmenej dvojmesačnú nepretržitú zdravotnícku prax v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti charakteru poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti potvrdenú príslušným vedúcim zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa a spísaním reportu o vykonanej praxi. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: SOS pre kolabujúce zdravotníctvo. Opatrenie na urýchlené doplnenie systému zdravotnej starostlivosti o chýbajúci kvalifikovaný personál, potrebný najmä na urgentné posilnenie ošetrovateľských tímov. 2. V § 52 vložiť nový odsek 8, ktorým sa v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami umožní v študijných programoch pripravujúcich študentov na výkon profesie v zdravotníctve ukončenie vysokoškolského štúdia I. stupňa (bakalárske) v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alternatívne bez záverečnej práce a štátnych záverečných skúšok, ak študent namiesto bakalárskej práce absolvoval najmenej dvojmesačnú nepretržitú zdravotnícku prax v zdravotníckom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek so zameraním na laboratórnu medicínsku diagnostiku u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo na úradoch verejného zdravotníctva potvrdenú príslušným vedúcim zdravotníckym pracovníkom a spísaním reportu o vykonanej praxi, Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: SOS pre preťažené medicínske laboratória. Opatrenie na urýchlené doplnenie systému zdravotnej starostlivosti o chýbajúci kvalifikovaný personál, potrebný najmä na urgentné posilnenie laboratórnych tímov laboratórnych pracovísk. 3. V § 52 v nadväznosti na predchádzajúce úpravy doplniť nový odsek 9, podľa ktorého vysoká škola vydá absolventovi vysokoškolského štúdia, ktorému umožnila ukončenie štúdia podľa odsekov 7 a 8 vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu aj bez záverečnej práce a štátnej záverečnej skúšky po úspešnom absolvovaní praxe uvedenej v odsekoch 7 a 8. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Úprava vydania vysokoškolských dokladov o nadobudnutom vzdelaní nadväznosti na navrhované úpravy v odsekoch 7 a 8 § 52. Odstránenie administratívnych bariér pre zotrvanie absolventa v praxi aj v ďalšom období. 4. V študijných programoch pripravujúcich študentov na výkon profesie v zdravotníctve umožniť prestúpenie z jedného zdravotníckeho študijného odboru alebo programu do iného zdravotníckeho študijného odboru alebo programu z bakalárskeho do magisterského štúdia kedykoľvek počas štúdia aj bez prijímacích pohovorov na magisterský stupeň štúdia a automatické započítanie už absolvovaného predchádzajúceho štúdia vrátane praxe. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Skrátenie času a odstránenie nadbytočných bariér pre prestupe študenta z jedného zdravotníckeho študijného odboru (napr. medicína) do iného študijného odboru (napr. verejné zdravotníctvo alebo ošetrovateľstvo a podobne). 5. Tamtiež upraviť, že osoba, ktorá síce študovala, ale nezískala úplné vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, ale absolvovala najmenej 6 semestrov vysokoškolského štúdia v tomto odbore u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pod vedením zdravotníckeho pracovníka s úplnou kvalifikáciou vykonávala nepretržitú zdravotnícku prax najmenej 3 mesiace, môže požiadať o vydanie vysokoškolského diplomu a dodatku k vysokoškolskému diplomu o vysokoškolskom vzdelaní I. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Slovenská zdravotnícka univerzita vydá takýto vysokoškolský diplom bez ohľadu na to, aký časový odstup od ukončenia šiestich semestrov a vykonania zdravotníckej praxe uplynul najneskôr do 30 dní od podania žiadosti. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: SOS pre kolabujúce zdravotníctvo. Opatrenie na urýchlené doplnenie systému zdravotnej starostlivosti o chýbajúci kvalifikovaný personál, potrebný najmä na posilnenie ošetrovateľských tímov.

Z

SKIZP

Čl. VII
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení zákona..., v znení zákona....... (ide o saturáciu akútnej potreby laboratórnych diagnostikov pre rezort zdravotníctva) sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 27 ods. 2 sa na konci pripája druhá veta, ktorá znie: „Zdravotnícke povolanie laboratórneho diagnostika v zdravotníckom zariadení alebo na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva môže vykonávať aj farmaceut a veterinárny lekár. Príslušnou stavovskou organizáciou pre farmaceutov a veterinárnych lekárov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie laboratórneho diagnostika ako aj pre všetkých zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich povolanie verejný zdravotník je Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (§ 47f tohto zákona).“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Ide o úpravu, ktorá sa už v slovenskom právnom systéme, keď bol raz nedostatok odborníkov v medicínskych laboratóriách vyskytovala; navrhujeme ju opätovne kodifikovať na zabezpečenie vykonávania kvalitnej a kvalifikovanej laboratórnej diagnostiky. Explicitná špecifikácia príslušnej stavovskej organizácie na registráciu, vydávanie licencií, evidenciu sústavného vzdelávania takéhoto zdravotníckeho pracovníka je potrebná na zamedzenie prípadných pochybností, ktorá zo stavovských organizácií je príslušná. 2. v § 27 ods. 4 sa slová „Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje aj študent“ nahrádzajú slovami „Niektoré odborné činnosti inak prislúchajúce iba plne kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom môže počas krízovej situácie vykonávať aj študent,“. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Cizelácia ustanovení. Študent je študent. Zdravotníckym pracovníkom sa aj v čase krízy môže stať až po absolvovaní štúdia a príslušnej odbornej zdravotníckej praxe. Študentovi, keďže nemá potrebnú zdravotnícku kvalifikáciu, by malo byť umožnené vykonávanie iba niektorých odborných zdravotníckych činností ako pomocného zdravotníckeho pracovníka a aj to pod vedením a na zodpovednosť príslušného nadriadeného zdravotníckeho pracovníka s plnou kvalifikáciou. 3. V § 27 ods. 4 sa na konci pripája písm. g), ktoré znie: „g) študijného programu v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej 6 semestrov.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Ďalšia možnosť doplnenia systému zdravotníctva o príslušný personál. 4. V § 27 ods. 5 až 8 a 10 sa slová „Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „Študent podľa odseku 4 môže počas krízovej situácie vykonávať niektoré činnosti inak prislúchajúce iba plne kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom iba pod vedením zdravotníckeho pracovníka s plnou kvalifikáciou“. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Študent nie je zdravotníckym pracovníkom a nemôže sa za zdravotníckeho pracovníka ani považovať a to ani v krízovej situácii a to tým skôr, keďže neabsolvoval potrebné vzdelávanie ani odbornú zdravotnícku prax potrebnú na to, aby sa ním mohol stať. Keďže súčasné znenie ustanovenia zakladá nebezpečný odborný precedens, preventívne do budúcna sa navrhuje jeho adekvátna úprava. 5. V § 27 ods. 9 sa slová „Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje aj žiak“ nahrádzajú slovami „Niektoré odborné činnosti inak prislúchajúce iba plne kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom môže počas krízovej situácie vykonávať aj žiak,“. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Cizelácia ustanovení. Žiak je žiak. Zdravotníckym pracovníkom sa aj v čase krízy môže stať až po absolvovaní príslušného štúdia vrátane odbornej zdravotníckej praxe. Žiakovi, keďže nemá zdravotnícku kvalifikáciu, by malo byť umožnené vykonávanie iba niektorých odborných zdravotníckych činností a aj to pod vedením a na zodpovednosť príslušného nadriadeného zdravotníckeho pracovníka s plnou kvalifikáciou. 6. V § 27 odseky 5 až 8 a 10 sa slová „Žiak, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 9“ nahrádzajú slovami „Žiak, ktorý podľa odseku 9 môže počas krízovej situácie vykonávať niektoré činnosti inak prislúchajúce iba plne kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom“. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Žiak nie je zdravotníckym pracovníkom a nemôže sa za zdravotníckeho pracovníka ani považovať a to ani v krízovej situácii a to tým skôr, keďže neabsolvoval potrebné vzdelávanie ani odbornú zdravotnícku prax potrebnú na to, aby sa ním mohol stať. Keďže súčasné znenie ustanovenia zakladá nebezpečný odborný precedens, preventívne do budúcna sa navrhuje jeho adekvátna úprava. 7. V § 10 ods. 1 a § 68 ods. 1 písm. a) sa dopĺňajú slová „laboratórny diagnostik a verejný zdravotník“, v § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „vrátane podpory a rozvoja verejného zdravia.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Podľa platného ustanovenia § 10 ods. 2 na konci ustanovenia - sa pod samostatnou zdravotníckou praxou rozumie aj „poskytovanie zdravotnej starostlivosti mimo priestorov zdravotníckeho zariadenia“, doplnením „laboratórneho diagnostika“ do uvedeného ustanovenia o samostatnej zdravotníckej praxi – t.j. poskytovaní zdravotnej starostlivosti mimo priestorov zdravotníckeho zariadenia sa laboratórnym diagnostikom umožní testovanie aj v priestoroch škôl, doplnením verejného zdravotníka do tohto ustanovenia sa sprístupní pôsobenie verejných zdravotníkov na školách na iných miestach ako v zdravotníckom zariadení; doplnením podpory a rozvoja verejného zdravia sa verejnému zdravotníkovi umožní vykonávanie činností, na ktoré bol vysokoškolským vzdelávaním pripravovaný. 8. V § 3 sa za odsekom 4 pripája nový odsek 5, ktorý znie: „(5) Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) alebo na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (§ 11) počas núdzového alebo mimoriadneho stavu ako subjekt hospodárskej mobilizácie, za obdobie výkonu činnosti počas núdzového alebo mimoriadneho stavu neodvádza povinné odvody zdravotné, sociálne, nezamestnanecké atď. ani daň z príjmu podľa osobitných predpisov.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Uľahčenie prevádzkovania zdravotníckych činností poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka podnikateľmi, avšak v čase núdzového alebo mimoriadneho stavu musia poskytovať zdravotnú starostlivosť, keďže ide o činnosť vykonávanú vo všeobecnom záujme bez ohľadu na to, či dosiahnu alebo nedosiahnu zisk. Podpora výkonu týchto činností vo všeobecnom záujme. 9. V § 63 ods. 5 sa slová „najviac 15 € ročne“ nahrádzajú slovami „najviac 60 € ročne“. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Upravuje sa maximálna ročná výška poplatku za priebežnú aktualizáciu registra zdravotníckych pracovníkov pracujúcich vo všetkých rezortoch, vrátane školstva najviac 60 eur ročne s tým, že skutočnú výšku poplatku určí každá komora samostatne s prihliadnutím na príjmy zdravotníckych pracovníkov v nej registrovaných a pri dobrovoľných členoch započíta registračný poplatok ako súčasť dobrovoľného členského poplatku. 10. V § 39 ods. 1 sa na konci pripája ďalšia veta, ktorá znie: „Ďalšie vzdelávanie podľa tohto zákona sa umožní aj odbornému zamestnancovi školstva alebo rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny prípadne iného, ak vykonáva činnosti charakteru ochrany a podpory zdravia, prevencie poškodení zdravia, diagnostiky a terapie, ak o to požiada. K charakteru odborných pracovných činností sa vyjadruje príslušná stavovská organizácia v zdravotníctve, v ktorej sa zamestnanec na účel ďalšieho vzdelávania registruje podľa tohto zákona.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Umožnenie ďalšieho vzdelávania verejných zdravotníkov pracujúcich v rezorte školstva prípadne v iných rezortoch v systéme ďalšieho vzdelávania vytvorenom v zdravotníctve. Obdobné je potrebné aj pre liečebných pedagógov pracujúcich v školstve a rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne spravodlivosti. 11. V § 40 sa na konci pripája odsek 27, ktorý znie: „(27) Vzdelávacia ustanovizeň si môže na ministerstve zdravotníctva akreditovať aj prípravu na výkon práce v zdravotníctve.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Urýchlenie prípravy pre odborníkov. Skrátenie času o pol roka. Odborník môže potrebné vedomosti a zručnosti získať už v rámci akreditovaného študijného programu prípravy pre zdravotníctvo, ak to zákon umožní. Umožnenie akreditácie študijného programu prípravy na výkon práce v zdravotníctve pre prírodovedecké, technické a iné fakulty, ktoré pripravujú odborníkov nielen pre rezort zdravotníctva, ale hlavne pre oblasť ochrany a podpory zdravia. 12. Za § 80b sa vkladá nový § 80c, ktorý znie: „§ 80c Ustanovenia § 80a až 80b sa použijú aj na výpočet výšky základnej zložky mzdy lekárov, zubných lekárov, farmaceutov, sestier, pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov, verejných zdravotníkov, laboratórnych diagnostikov, klinických fyzikov, psychológov, logopédov, liečebných pedagógov, zdravotníckych laborantov, asistentov výživy, dentálnych hygienikov, rádiologických technikov, zdravotníckych záchranárov, zubných technikov, technikov pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutických laborantov, masérov, ortopedických technikov, zdravotníckych asistentov, zubných asistentov, ktorí s príslušnou odbornou spôsobilosťou vykonávajú odborné, špecializované a certifikované pracovné činnosti zdravotníckych pracovníkov v pracovnom pomere v orgáne verejného zdravotníctva.x) Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: „z) § 3 ods. 1 psím b) až g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Zrovnoprávnenie odborníkov vykonávajúcich rovnaké pracovné činnosti v nemocniciach a v úradoch verejného zdravotníctva z hľadiska odmeňovania. Posilnenie podpory zdravia verejnosti zatraktívnením a zainteresovaním adekvátneho počtu aj kvality odborníkov. Zatraktívnenie výkonu odborných, špecializovaných a certifikovaných pracovných činností kvalifikovanými odborníkmi pracujúcimi na úradoch verejného zdravotníctva a tým vytvorenie podmienok pre naplnenie a rozvoj potrebných personálnych kapacít na úradoch verejného zdravotníctva (aktuálne deficitné) pre ochranu, podporu a rozvoj zdravia verejnosti. 13. Za § 102al vkladá nový § 102am, ktorý znie: „§ 102am Prechodné ustanovenia účinné od (návrh) dňa vyhlásenia (1) Farmaceut a veterinárny lekár vykonávajúci v zdravotníctve činnosti laboratórneho diagnostika alebo obdobné činnosti požiada o registráciu v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov najneskôr do 31. septembra 2021. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Nadväzne na predchádzajúce pripomienky SKIZP sa upravuje termín, do ktorého sa majú farmaceuti a veterinárni lekári vykonávajúci v rezorte zdravotníctva činnosti laboratórneho diagnostika registrovať v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov. (2) Verejný zdravotník s vysokoškolským vzdelaním I. alebo II. stupňa, vrátane verejného zdravotníka, u ktorého nadobudnutiu vzdelania v študijnom odbore verejné zdravotníctvo predchádzalo získanie vysokoškolského vzdelania v inom študijnom odbore ako je verejné zdravotníctvo a ktorý je registrovaný v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov podľa doterajších predpisov sa považuje za registrovaného v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov podľa tohto zákona od 1. januára 2021; údaje a doklady potrebné na registráciu v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov postúpi príslušná Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov najneskôr do 31. septembra 2021.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Verejných zdravotníkov je vhodné sústrediť z doterajších 3 komôr do jednej. Podľa vlastného záujmu verejných zdravotníkov deklarovaného Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov opakovane počas predchádzajúcich rokov najmä prostredníctvom zástupcov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – podľa ich vlastného návrhu v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov.

Z

SKIZP

Článok VIII.
Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve sa dopĺňa: a) o možnosti dobrovoľníckej činnosti aj v oblasti dopravy, stavebníctva, poľnohospodárstva, kultúry, ochrany a podpory zdravia a zdravotnej starostlivosti, ak ide o výkon verejne prospešných prác pre vysielajúcu organizáciu, ktorou je mesto alebo obec. b) doplnenie chýbajúcej úpravy, že aj pracovné činnosti vykonávané v postavení dobrovoľníka v prospech komunity alebo širšej spoločnosti ako hlavná pracovná činnosť sa považujú za prácu a osoba vykonávajúca dobrovoľnícku prácu má nárok na minimálnu odmenu v podobe denného vreckového, poskytnutie celodennej stravy (v tom aspoň jedno teplé jedlo denne), poskytnutie ubytovania prípadne refundácia nákladov na ubytovanie, poskytnutie nevyhnutných ochranných a pracovných pomôcok a pracovného ošatenia, príspevku na cestovné prípadne iné) – viď skúsenosti zo zahraničia. c) zabezpečenie koordinátorov výkonu a administrácie dobrovoľníckych činností v komunite, v doprave, stavebníctve, poľnohospodárstve, ochrane a podpore zdravia, domácej starostlivosti o chorých príbuzných, v kultúre atď., u osôb bez inej pracovnej aktivity – sociálni pracovníci ako zamestnanci obce na tento účel. d) rozšírenie Katalógu prác vykonávaných vo verejnom záujme (nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z.) o nové pracovné pozície koordinátorov dobrovoľníckej činnosti na úrovni obcí, miest a okresov – sociálni pracovníci.

Z

SKIZP

Článok IX.
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení... v znení... v znení.... (ide o zapojenie verejných zdravotníkov do protiepidemiologických opatrení na úrovni regiónov a odborné prepojenie činnosti školského verejného zdravotníka s príslušnou územnou samosprávou) sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 46 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „a verejného zdravotníka samosprávneho kraja“ a pripája sa nový odsek 4, ktorý znie „(4) Verejný zdravotník samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ochrany a podpory zdravia obyvateľstva.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Zabezpečenie protiepidemiologických činností na úrovni samosprávneho kraja. 2. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie: „§ 46a Funkcie územnej samosprávy na úseku zdravotníctva Samosprávne kraje, mestá a obce zabezpečujú rozvoj regionálneho zdravotníctva na príslušnom území tak, aby bola poskytovaná zdravotná starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ochrana a podpora zdravia vykonávané na odbornej úrovni, plynule, sústavne a dostupné so zohľadnením potrieb osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť a ochrana a podpora zdravia poskytuje a regionálnych podmienok. Na tento účel a) sa podieľajú na spolufinancovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ochrany a podpory zdravia, b) poskytujú si vzájomnú súčinnosť a spolupracujú aj s orgánmi štátnej správy tak, aby poskytovaná zdravotná starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ochrana a podpora zdravia boli zároveň vzájomne vertikálne aj horizontálne prepojené, adekvátne procesne a organizačne regulované nielen na klinickej a inej odbornej úrovni ale aj lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, c) poskytujú si vzájomnú súčinnosť a spolupracujú podľa písm. b) aj pri horizontálnom a vertikálnom prepájaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ochrany a podpory zdravia s ostatnými zdravotníckymi a nezdravotníckymi službami na danom území, ako sú napríklad poskytovanie sociálnej starostlivosti a podobne, d) na zabezpečenie týchto úloh zriaďujú pracovné miesto obecného verejného zdravotníka. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Potrebné ustanovenie na podporu integrácie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ochrany a podpory zdravia na daných územiach obcí, miest a samosprávnych krajov navzájom, ale aj v širšom kontexte služieb na danom území.

Z

SKIZP

Článok X.
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia v znení..., v znení..., v znení... sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 24 ods. 4 sa za písm. g) pripája ďalšie písmeno h), ktoré znie „h) orgánom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu.y Poznámka k odkazu pod čiarou y) je na zákon č. 355/2007 Z. z. “ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Na účel účinnej ochrany a podpory zdravia obyvateľstva je dôležité, aby aj orgány ochrany a podpory zdravia mali zo zákona nárok na poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie od príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 2. Za § 44 sa vkladá nový § 44a, ktorý znie: „§ 44a Financovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ochrany a podpory zdravia Zdravotná starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ochrana a podpora zdravia sa môžu okrem úhrad na základe verejného zdravotného poistenia (§ 2 až § 38) a okrem úhrad poistenca (§ 38a) financovať aj a) z prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov a obcí, b) prostriedkov zamestnávateľovx), c) prostriedkov štátneho rozpočtu, d) prostriedkov nadácií a iných právnických alebo fyzických osôb a e) iných zdrojov. Poznámka k odkazu pod čiarou x) znie: x) § 19 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.“. Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: V súvislosti spotrebou prispievať na prevádzkovanie zdravotnej starostlivosti a podpory a ochrany zdravia by bolo vhodné obciam, mestám, VÚC a iným právnickým alebo fyzickým osobám umožniť financovať tú časť zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako aj služieb v ochrane a podpore zdravia, ktorú zdravotné poisťovne nehradia.

Z

SKIZP

Článok XI.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona... v znení zákona... v znení zákona... sa mení a dopĺňa takto:(aspoň čiastočná motivácia na výkon zdravotníckych povolaní) 1. V § 5 ods. 8 žiadame doplniť vetu v znení: „Pri výpočte základu dane si zamestnanec, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu23ac) si po odpočítaní poistného a príspevkov môže znížiť príjmy zo závislej činnosti aj o úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho sústavné vzdelávanie23ad) preukázateľne zaplatené v príslušnom zdaňovacom období a to najviac do výšky 700 €.Poznámky pod čiarou k odkazom 23ac a 23ad znejú: „23ac) § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 23ad) § 42 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 2. V § 38 ods. 4 sa v prvej vete za slová „daňový bonus“ vkladajú slová „a na úhrady zdravotníckeho pracovníka preukázateľne zaplatené v príslušnom zdaňovacom období a to najviac do výšky 700 €.“ 3. V § 38 ods. 5 sa na konci prvej vety pripájajú slová „a na základe dokladov o výške úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho sústavné vzdelávanie preukázateľne zaplatených v príslušnom zdaňovacom období.“ 4. V § 39 ods. 2 písm. f) sa pripája nový bod 9., ktorý znie: „9. suma úhrad zdravotníckeho pracovníka za jeho sústavné vzdelávanie najviac do výšky 700 € v príslušnom zdaňovacom období.“ 5. Za § 30c sa vkladá nový § 30d s názvom „Odpočet výdavkov na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov“, ktorý znie: „Iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je farmafirmou v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť typu podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje registráciu, kategorizáciu, marketing alebo sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánnych liekov pre držiteľa povolenia na výrobu liekov, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo držiteľa registrácie humánneho lieku, ďalej výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky a výrobca a distribútor dietetickej potraviny) a prispeje na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa § 39a ods. 1 písm. f) osobitného predpisu si výdavky vynaložené na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov odpočíta z dane v nasledujúcom kalendárnom roku po ich poskytnutí.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Konkrétny návrh na naplnenie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 podľa ktorého sa má zdravotníckym pracovníkom umožniť znížiť si daňový základ o výdavky súvisiace s ich sústavným ďalším vzdelávaním (s. 35). Podľa odseku 15 Smernice Európskeho parlamentu a č. 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013 majú členské štáty Európskej únie „predovšetkým podporovať kontinuálny odborný rozvoj lekárov, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, farmaceutov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníckych odborníkov“. Zároveň majú podľa tohto ustanovenia smernice členské štáty Európskej komisii oznamovať opatrenia, ktoré prijali na podporu kontinuálneho odborného rozvoja. Slovenská republika má vysoko aktuálny problém s nedostatkom lekárov ale aj iného zdravotníckeho personálu na pokrytie potrieb obyvateľstva a preto je potrebné prijímať motivačné opatrenia na motiváciu absolventov škôl vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky a motivačné mechanizmy na motiváciu praktizujúcich zdravotníckych pracovníkov zotrvať vo výkone zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky a to najmä preto, že sú prvkami všeobecnej mobilizácia počas núdzového stavu. Odpočítateľná položka z dane za vlastné úhrady zdravotníckeho pracovníka na jeho sústavné vzdelávanie by mala byť jedným z takýchto opatrení. Denníky Sme, Hospodárske noviny a Topky začiatkom roka 2017 uverejnili štatistiky vypracované Inštitútom finančnej politiky MF SR na základe údajov zdravotných poisťovní, podľa ktorých v období rokov 2010 až 2013 odišiel za prácou do zahraničia každý desiaty vysokoškolák z toho najmä absolventi medicíny . Uvedené výsledky len potvrdzujú trend výskumne zaznamenaný už v roku 2006 Inštitútom pre výskum práce a rodiny, podľa ktorého bol zaznamenaný najvýraznejší migračný sklon práve u absolventov lekárskych a farmaceutických vied, kde migrovať za prácou do zahraničia bolo vtedy ochotných 8 z 10 respondentov. Nejde tu teda o novú informáciu, že pre mladých absolventov zdravotníckych študijných odborov je potrebné postupne viacerými opatreniami zatraktívňovať výkon povolania na Slovensku. Z registra lekárov Slovenskej lekárskej komory navyše dlhodobo vyplýva, že kmeň poskytovateľov zdravotnej starostlivosti postupne stále starne (priemerný vek lekárov 57 rokov veku, v niektorých špecializáciách aj vyšší) a bolo by vhodné prijať viaceré celospoločensky prospešné opatrenia v oblasti starostlivosti o odborné ľudské zdroje v zdravotníctve. Tento trend starnúceho kmeňa sa týka rovnako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov. Skúsenosti stavovských organizácií v zdravotníctve ukazujú, že doterajšie opatrenia prijaté v oblasti vykazovania a zdaňovania peňažného a nepeňažného plnenia prijatého na účel odborných podujatí od tzv. farmafiriem pôsobí na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov inhibične. Pritom sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je vo všeobecnom verejnom záujme a nie je v silách zamestnávateľov toto sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podporovať jednak z kapacitných (nedostatok zdravotníckych pracovníkov) ale aj finančných dôvodov (úhrady od zdravotných poisťovní, ktoré nepokrývajú reálne náklady na vykonanie starostlivosti tzv. nadlimitné výkony a podobne). Štát na toto vzdelávanie nijako neprispieva. Z dôvodu zaťaženia komplikovaným vykazovaním prijatého plnenia pre zdravotníckych pracovníkov uloženým poskytovateľom vzdelávania (tretie osoby) nemajú poskytovatelia vzdelávania dostatočné kapacity na zabezpečenie plnej kvality pripravovaných vzdelávacích podujatí ako inak všeobecne celospoločensky prospešnej činnosti v záujme verejnosti; v uplynulom období z tohto dôvodu zaniklo tiež niekoľko dôležitých odborných časopisov; je inhibovaná motivácia prednášajúcich aj účastníkov vzdelávacie aktivity absolvovať a podobne. Preto Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov aktuálne aj s podporou Programového vyhlásenia vlády SR 2020-2024 navrhuje, aby sa do zákona o dani z príjmov zapracovalo motivačné opatrenie na podporu kontinuálneho odborného rozvoja zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých zdravotníckych povolaniach v podobe odpočítateľnej položky od daňovej povinnosti pre zdravotníckych pracovníkov za ich vlastné výdavky vynaložené na ich sústavné ďalšie vzdelávanie, ktoré sa už raz, keď bolo - aj keď veľmi krátko (roky 2008 a 2009) - v zákone o dani z príjmov zavedené (zákon č. 653/2007 Z. z.) osvedčilo a okamžite preukázalo pozitívny vplyv na podporu celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Zavedenie odpočítateľnej položky od daňovej povinnosti pre zdravotníckych pracovníkov za ich vlastné výdavky zdravotníckych pracovníkov vynaložené na ich ďalšie vzdelávanie by mohlo byť jedným z pozitívnych signálov, že spoločnosť sa stará a má záujem nielen o pacientov, ale dbá aj o zdravotníckych pracovníkov. 6. V § 9 ods. 2 sa pripája nové písm. ac), ktoré znie: „af) nepeňažné plnenia a to odborné knihy a časopisy poskytnuté držiteľom v súvislosti s ďalším vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Odborné knihy a časopisy určené pre zdravotníckych pracovníkov na ďalšie sústavné vzdelávanie by mali byť jednoznačne oslobodené od dane z príjmu a malo byť v záujme štátu to podporiť. Pod držiteľom sa podľa iného ustanovenia tohto zákona rozumie - držiteľ registrácie lieku, - držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, - držiteľ povolenia na výrobu liekov, - od farmaceutickej spoločnosti (podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje registráciu, kategorizáciu, marketing alebo sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánnych liekov pre držiteľa povolenia na výrobu liekov; držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo držiteľ registrácie humánneho lieku), - výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, - výrobca a distribútor dietetickej potraviny alebo - tretia osoba.

Z

SKIZP

Článok XII.
Zákon č. 417/2013 Z. z. o hmotnej núdzi v znení zákona... v znení zákona... v znení zákona... (humanitárne témy: ide o pomoc nielen deťom v školách z chudobných rodín, aby lepšie prospievali v škole, ale aj o rozšírenie spektra poskytovaných služieb v súvislosti s dostupnosťou humanitárnej pomoci, rozšírenie možností dobrovoľníckej činnosti aj o oblasť zdravotnej starostlivosti a ochrany a podpory zdravia a regionálne projekty na odstraňovanie chudoby a ochranu a podporu zdravia) sa mení a dopĺňa takto: 1. Rozšíriť o možnosť použitia ďalších nefinančných humanitárnych prostriedkov na zmierňovanie chudoby a na zabezpečovanie zmierňovania dopadov sociálnych determinantov na zdravie jednotlivcov a obyvateľstva – konkrétne rozšírenie doterajších možností poskytnutia jedného teplého jedla denne, nevyhnutného ošatenia a prístrešia o ďalšie, ako sú: - poskytnutie nevyhnutných potrieb na pobyt v nemocnici tehotnej žene alebo inej osobe nachádzajúcej sa v hmotnej núdzi pred jej pobytom v zdravotníckom zariadení, - poskytnutie príspevku na cestovné na cestu do školy a za zdravotnou starostlivosťou osobe v hmotnej núdzi, - poskytnutie očkovania, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín osobe v hmotnej núdzi, - vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre domácnosť v hmotnej núdzi a zabezpečenie nevyhnutného hygienického štandardu osobám v hmotnej núdzi, - poskytnutie elektriny a tepla pre každú domácnosť v hmotnej núdzi a podobne, - poskytnutie raňajok a nápojov, školských pomôcok a iných potrieb školopovinným deťom na obdobie počas pobytu v škole pre deti z rodín v hmotnej núdzi, - amnestia, či výmaz dlhu na zdravotnom poistení, vymáhaného exekučne, ak ide o človeka v hmotnej núdzi, ktorý nepracoval a nepracuje, nie je možné ho zamestnať, takto sa stáva jeho zdravotná starostlivosť nedostupná - poskytnutie nevyhnutných dietetických potravín vrátane náhrady materského mlieka pre deti občanov v hmotnej núdzi. 2. Na zabezpečenie dostupnosti tejto „hmotnej podoby“ humanitárnej pomoci - rozšírenie spektra služieb obyvateľom v hmotnej núdzi v praxi v regióne (a to aj v školách): - o systém aktívneho vyhľadávania a včasnej identifikácie odkázaných osôb v hmotnej núdzi s potrebou poskytnutia nevyhnutných školských potrieb a potrieb na pobyt v nemocnici v regióne a systém včasného poskytovania nevyhnutných potrieb na pobyt v nemocnici tehotnej žene alebo inej osobe nachádzajúcej sa v hmotnej núdzi pred jej pobytom v zdravotníckom zariadení, - systém včasnej identifikácie odkázaných osôb v hmotnej núdzi s potrebou podpory v podobe cestovného na cestu do školy a za zdravotnou starostlivosťou a systému včasného poskytovania na cestovného na cestu za zdravotnou starostlivosťou osobe v hmotnej núdzi, - systém včasnej identifikácie odkázaných osôb v hmotnej núdzi s potrebou poskytnutia očkovania, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na zabezpečenie liečenia a systém včasného poskytovania očkovania, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín takýmto osobám, - budovanie vodovodných a kanalizačných prípojok pre domácnosť v hmotnej núdzi a zabezpečenie nevyhnutného hygienického štandardu osobám v hmotnej núdzi, - poskytovanie elektriny a tepla pre každú domácnosť v hmotnej núdzi a podobne, - poskytovanie raňajok a nápojov, školských pomôcok a iných potrieb školopovinným deťom na obdobie počas pobytu v škole u detí z rodín v hmotnej núdzi, - poskytnutie potravín v týždenných intervaloch ako čiastku humanitárnej pomoci rodinám v hmotnej núdzi a vytváranie potravinových bánk zo zbierok potravín regionálnych výrobcov a predajcov ako potravín rýchlej spotreby pred uplynutím expiračnej doby, resp. u trvanlivých potravín tesne po uplynutí expiračnej doby rodinám i jednotlivcom v hmotnej núdzi, - formou sociálnych podnikov zabezpečiť palivové komodity pre rodiny a jednotlivcov v hmotnej núdzi, - formou sociálnych podnikov zabezpečiť - zber, triedenie a opravu dreveného nábytku pre potreby rodín a jednotlivcov v hmotnej núdzi. - formou sociálnych podnikov zabezpečiť spracovanie a výrobu palivových komodít(napr. drevené brikety) na zabezpečenie tepla pre potreby rodín a jednotlivcov v hmotnej núdzi. - formou sociálnych podnikov zabezpečiť zber, triedenie, opravu a čistenie šatstva a pre potreby rodín a jednotlivcov v hmotnej núdzi. Na zabezpečenie aktívneho vyhľadávania osôb v hmotnej núdzi by mal každý región – obec, mesto, okres, VÚC zamestnávať sociálneho pracovníka na tento účel. Na zabezpečovanie preventívnych programov (v materských, základných, stredných školách...), koordinácie a výkonu zdravotníckej osvety a prevencie, lokálnych epidemiologických štúdií, ochrany a podpory zdravia, lokálnych preventívnych programov a projektov zase verejného zdravotníka. Pripomienka je zásadná

Z

SKIZP

Článok XIII.
Úprava Zákonníka práce v tom zmysle, že aj starostlivosť o členov rodiny a o domácnosť sa považuje za prácu (žena v domácnosti/muž v domácnosti). Odôvodnenie: Príspevok k zabezpečeniu fungovania rodín ako základných funkčných buniek spoločnosti a zároveň k rovnoprávnemu postaveniu mužov a žien v spoločnosti.

O

 

 

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:

O – obyčajná

Z – zásadná

 

Pripomienky /školský zákon/
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
Pripomienky ver. minimálna sieť
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytov
PRIPOMIENKY k 578/2004
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu zmeny zákona č. 578/2004 Z. z. a ďalších zákonov1 1. V článku I (zákon č. 578/2004 Z. z.) v § 11 odsek 2 sa vypúšťa písm. f) a za do
PRIPOMIENKY k - Akčné plány NOP SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov K materiálu LP/2018/892 Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky 1. K Predkladacej správe a úvodným prvým dvom neočíslovaným str
PRIPOMIENKY o kritériách a spôsobe hodnotenia SVZ
Pripomienky SKIZP k návrhu vyhlášky MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania1  1. V § 2 ods. 7 písm. a) návrhu vyhlášky SKIZP žiada za slovami „lekár a zubný lekár“, vložiť slov
Pripomienky  k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
k návrhu zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotne starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o&n
Pripomienky SKIZP k návrhu Opatrenia MZ SR
Pripomienky Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov k návrhu Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1
Pripomienky SKIZP k 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti
  Pripomienky SKIZP k Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších pre
Pripomienky SKIZP k LP/2017/823 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Na strane 3, v bode 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon c. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
Vznesené pripomienky k 576/2004 a 578/2004
vznesené Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania   Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zm