SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Vážené kolegyne a kolegovia,

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov  v ktorej ste počas výkonu svojho zdravotníckeho povolania povinne registrovaní sa obracia na Vás s prosbou o podporu jej činnosti formou poukázania 2% dane z Vášho príjmu.

Zákonodarca všetkým komorám zveril rozsiahle úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy i ďalšie úlohy, ale finančné prostriedky okrem tých, ktorými prispievate ako fyzické osoby, či už ako členovia, alebo len ako registrovaní zdravotnícki pracovníci  na činnosť komory,  nedal.

Na to, aby sme mohli rozvíjať aj iné potrebné činnosti, nemáme finančné prostriedky a tak sme sa rozhodli založiť občianske združenie PRO SKIZP, ako združenie na podporu rozvoja SKIZP.

PRO SKIZP má ambíciu zlepšiť našu činnosť. Sú to najmä aktivity:

a)    presadzovanie profesionálnych odborných, etických a iných kvalitatívnych aspektov a inovatívnych   riešení do zdravotníckej politiky s cieľom zabezpečenia vyššej kvality života a zdravia,

b)     presadzovanie integrovanej interdisciplinárnej multiprofesionálnej spolupráce v systémoch poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrany, podpory a rozvoja zdravia verejnosti so zameraním na potreby pacienta/klienta, ďalej na správny odborný manažment pacienta/klienta v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti a systéme ochrany, podpory a rozvoja zdravia verejnosti a elimináciu rizika pacienta v procesoch poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu ochrany, podpory a rozvoja zdravia verejnosti,

c)     výskum, vývoj, verifikácia a komparácia špecifických alebo nových postupov s konvenčne zaužívanými postupmi v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ochrany, podpory a rozvoja zdravia verejnosti,

d)     aplikácia,  šírenie a rozvoj modelu excelentnosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ochrane,         podpore a rozvoji zdravia verejnosti a v riadení systémov zdravotnej starostlivosti a ochrany, podpory a rozvoja zdravia verejnosti na základe poznatkov podľa písm. c),

e)   podpora zlepšovania ukazovateľov zdravia a zdravotnej starostlivosti s osobitným zameraním na regionálnu a lokálnu úroveň,

f)     podpora inovácií založených na najlepších a najnovších vedeckých poznatkoch prinášajúcich benefit najmä pre pacientov alebo obyvateľov daného územia, biotechnológií a prístupu k relevantným zdravotníckym dátam, metodík monitorovania a hodnotenia jednotlivých oblasti s cieľom objektívne  posúdiť  a nestranne hodnotiť úroveň v jednotlivých zadaných kategóriách,

g)  vzdelávanie a propagácia kvality výkonu zdravotníckych povolaní a významu integrácie a interdisciplinárnej spolupráce a optimálneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrany, podpory a rozvoja zdravia verejnosti,

h)    tvorba štandardov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ochranu, podporu a rozvoj zdravia verejnosti a elimináciu rizika zdravotníckych pracovníkov; tvorba štandardov pre formálne a neformálne vzdelávanie na základe získaných výsledkov výskumu a praxe; realizácia a participácia na študijných programoch, odborných podujatiach, konferenciách, workshopoch a iných aktivitách formálneho a neformálneho vzdelávania, podpora kvalitného vzdelávania odborníkov aj pacientov v systéme aj mimo systému zdravotníctva,

i)        spracovanie štúdií, prieskumov a odporúčaní,

j)        publikačná, mediálna, propagačná a vydavateľská činnosť,

k)      spolupráca s orgánmi zákonodarnej a výkonnej moci pri príprave a aktualizácii dokumentov týkajúcich sa problematiky predmetu činnosti združenia,

l)        profesionálne poradenstvo v hlavnom predmete činnosti a podpora projektov,

m)    spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami v oblasti rozvoja predmetu činnosti na Slovensku a v zahraničí.

Ďalšie činnosti, ktoré sú nad rámec úloh SKIZP, ale sú nevyhnutné v tejto dobe  sa dotýkajú činnosti najmä v oblasti regionálnej politiky zdravia a pôsobenie našich povolaní v tých oblastiach, v ktorých bývate a žijete. Nadväzujeme komunikáciu so všetkými VÚC, mestami a obcami aby sme vytvorili podmienky a priestor pre rozvoj zdravia a budeme radí, ak aj Vašou participáciou na tomto rozvoji v konkrétnych oblastiach, regiónoch prispejete k zlepšeniu zdravia, ako aj podmienok pre výkon Vášho povolania vo Vašom meste, kraji, regióne.

Z týchto dôvodov Vás pozývame k spolupráci a prosíme, ak ste ešte nerozhodli o tom, kam Vaše 2% z dane pošlete, aby ste nás svojimi 2% podporili a pomohli naštartovať nové progresívnejšie obdobie našej spoločnej práce na zlepšení našich pracovných podmienok, ale aj zdravia nás a našich blízkych.

 

Darovanie 2%

V prvom rade – od 30. januára 2023, Notárska komora SR zverejní zoznam prijímateľov 2% z dane. V tomto zozname sa nachádzajú všetky organizácie, ktoré splnili podmienky a zaradili sa tak medzi oprávnené organizácie uchádzajúce sa o 2% z dane fyzických a právnických osôb.

 

Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti

Ďalší míľnik v tomto procese je 15. február 2023. Do tohto dňa potrebujú všetci zamestnanci - fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2%.  

Dokedy  podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2023. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2%. Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2022. POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.

PRO SKIZP -  Združenie na podporu činnosti Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, Drieňová 27, 821 01 Bratislava

IČO: 50590693, č. účtu: SK98 0200 0000 0038 0913 4154

Zrušenie Prípravy na výkon práce v zdravotníctve
                                         &nbs
Tlačová správa
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov dôrazne protestuje proti uverejnenému zneniu Vyhlášky MZ SR č. 295/2020 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 27. 10. 2020 zmenila vyhláška MZ SR o rozsahu praxe v niektorých
Koronavírus SARS-CoV-2
Koronavírus SARS-CoV-2   Pri prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia je potrebné dodržať jednotlivé „Opatrenia“ vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) pri ohrození verejného zdra
PRO SKIZP -  Združenie na podporu činnosti SKIZP - info o  2%
Vážené kolegyne a kolegovia, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov  v ktorej ste počas výkonu svojho zdravotníckeho povolania povinne registrovaní sa obracia na Vás s prosbou o podporu jej činnosti
Ďalšie vzdelávanie + akreditácie odborov
Rozšírené vzdelávanie Kolégium rektora SZU – ďalšie 6.2.2017: 1.ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov rieši :          zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej s
Lekársky posudok o zdravotnej starostlivosti
Zákon 578/2004 § 32 (5) Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti dotroch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.(6) Zdravotn
Upozornenie
licencia na činnosť odborného zástupcu - bližšie info>>>
POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA NA ROK 2023
Vážení zdravotnícki pracovníci, (registrovaní zo zákona, platiaci len vedenie registra) žiadame Vás, aby ste do 31. januára 2023 zaplatili na účet komory SK85 0200 0000 0022 2725 9358, 15.- euro za vedenie registra na rok 2023 /ZP na MD a
KONTROLA KREDITOV
UPOZORNENIE: Momentálne kontrola kreditov prebieha osobne, elektronicky alebo poštou. Tabuľky posielate na sekretariat@skizp.sk alebo SKIZP, Drieňová 27, 821 01 Bratislava. V prípade otázok volajte v stredu od 10.00 do 17.00 na 0918901386. Ko