SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Rozšírené vzdelávanie Kolégium rektora SZU – ďalšie 6.2.2017:

  1. 1.ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov rieši :

         zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,

         zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách

         v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a

         nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2016

  1. 2.toto vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na SZU štandardnou formou - podľa uvedenej legislatívy;
  2. 3.špecializačné štúdium certifikovaná pracovná činnosť sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch;
  3. 4.vzniknuté otázky súvislosti so zmenami nariadení vlády sa riešia individuálnym prístupom – priebežne v spolupráci s prvým prorektorom pre ďalšie vzdelávanie;
  4. 5.často sa opakujúce nariadenia vlády SR robia problémy jednak pri zaraďovaní do špecializačného štúdia (vstupujú zdravotnícki pracovníci za rôznych podmienok) aj výstupy – predovšetkým zápočet praxe jednotlivých zdravotníckych pracovníkov sú rôzne /často nepochopenie terénu, MD, dlhodobá PN/;

Nariadenia vlády SR od pristúpenia do EU (1.5.2004)

Všetky informácie nájdete v tlačovej podobe >>>

Zrušenie Prípravy na výkon práce v zdravotníctve
                                         &nbs
Tlačová správa
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov dôrazne protestuje proti uverejnenému zneniu Vyhlášky MZ SR č. 295/2020 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 27. 10. 2020 zmenila vyhláška MZ SR o rozsahu praxe v niektorých
Koronavírus SARS-CoV-2
Koronavírus SARS-CoV-2   Pri prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia je potrebné dodržať jednotlivé „Opatrenia“ vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) pri ohrození verejného zdra
PRO SKIZP -  Združenie na podporu činnosti SKIZP - info o  2%
Vážené kolegyne a kolegovia, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov  v ktorej ste počas výkonu svojho zdravotníckeho povolania povinne registrovaní sa obracia na Vás s prosbou o podporu jej činnosti
Ďalšie vzdelávanie + akreditácie odborov
Rozšírené vzdelávanie Kolégium rektora SZU – ďalšie 6.2.2017: 1.ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov rieši :          zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej s
Lekársky posudok o zdravotnej starostlivosti
Zákon 578/2004 § 32 (5) Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti dotroch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.(6) Zdravotn
Upozornenie
licencia na činnosť odborného zástupcu - bližšie info>>>
POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA NA ROK 2023
Vážení zdravotnícki pracovníci, (registrovaní zo zákona, platiaci len vedenie registra) žiadame Vás, aby ste do 31. januára 2023 zaplatili na účet komory SK85 0200 0000 0022 2725 9358, 15.- euro za vedenie registra na rok 2023 /ZP na MD a
KONTROLA KREDITOV
UPOZORNENIE: Momentálne kontrola kreditov prebieha osobne, elektronicky alebo poštou. Tabuľky posielate na sekretariat@skizp.sk alebo SKIZP, Drieňová 27, 821 01 Bratislava. V prípade otázok volajte v stredu od 10.00 do 17.00 na 0918901386. Ko