SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov dôrazne protestuje proti uverejnenému zneniu Vyhlášky MZ SR č. 295/2020 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 27. 10. 2020 zmenila vyhláška MZ SR o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach a podľa ktorej sú logopédi, liečební pedagógovia, psychológovia, klinickí fyzici a laboratórni diagnostici zaradení medzi zdravotnícke povolania, ktoré majú v čase krízy vykonávať činnosti súvisiace s vykonaním diagnostického testu na detekciu ochorenia Covid-19.
S poľutovaním konštatujeme, že uvedené odráža nielen hrubú neznalosť MZ SR kompetencií týchto zdravotníckych povolaní aj v čase krízy, ktoré majú hlavne v oblasti neodkladnej zdravotnej starostlivosti smerujúcej k zachovaniu rečových, kognitívnych, psychických a ďalších funkcií potrebných na udržanie a zachovanie celkového zdravia,  tiež meranie dávok žiarenia pre onkologicky chorých pacientov,  ale bohužiaľ aj neochotu aspoň telefonicky konzultovať pripravované právne úpravy s kompetentnými zdravotníckymi pracovníkmi združenými v príslušných komorách.
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov sa preto osobitným listom adresovaným na ministra zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29.10.2020 obrátila so žiadosťou o urgentnú opravu uvedených neadekvátnych ustanovení vyhlášky v tom zmysle, že v prípade záujmu logopéda, liečebného pedagóga a klinického fyzika  o participáciu v plošnom testovaní obyvateľstva SR na Covid-19 v podobe dobrovoľníckej činnosti v zdravotníckych odberových tímoch sa títo testovania môžu zúčastniť po potrebnom zaškolení kompetentnými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí potrebnými zručnosťami dlhodobo disponujú vo svojej zdravotníckej praxi.. Uvedená požiadavka zaškolenia by sa podľa návrhu Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov nemala vzťahovať na tých zdravotníckych pracovníkov v povolaniach logopéd, liečebný pedagóg a fyzik, u ktorých nadobudnutie vysokoškolského vzdelania II. stupňa nadväzovalo na ich prípravu na strednej zdravotníckej škole v takých študijných odboroch, kde boli pripravovaní na správny odber biologického materiálu a jeho analýzu.
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov očakáva, že MZ SR uvedené ustanovenia svojej vyhlášky opraví čo najskôr, aby platná právna úprava rešpektovala základné zásady ochrany občanov pred poskytnutím nekvalitnej zdravotnej starostlivosti v podobe vykonania analýzy biologického materiálu nevyškoleným personálom a zároveň zásady ochrany života a zdravia týchto zdravotníckych pracovníkov v prípade, že by museli vykonávať prácu, na ktorú neboli vyškolení.
Na margo týchto udalostí Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov pripomína to, čo už viackrát zdôrazňovala aj prostredníctvom iných dokumentov poskytovaných MZ SR a médiám, že potrebné zručnosti na odber zdravotníckeho materiálu má jedine lekár, zubný lekár, sestra,  zdravotnícky asistent, záchranár  ale na analýzu biologického materiálu aj na detekovanie antigénov vírusového ochorenia COVID-19 (podľa platnej Vyhlášky MZ SR) ma nadobudnuté potrebné zručnosti a kompetenciu vykonávať analýzu len lekár s príslušnou špecializáciou  určenou pre medicínske laboratóriá, ďalej laboratórny diagnostik, zdravotnícky laborant, laborant alebo aj veterinárny lekár.
V Bratislave, 29. 10. 2020
Zrušenie Prípravy na výkon práce v zdravotníctve
                                         &nbs
Tlačová správa
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov dôrazne protestuje proti uverejnenému zneniu Vyhlášky MZ SR č. 295/2020 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 27. 10. 2020 zmenila vyhláška MZ SR o rozsahu praxe v niektorých
Koronavírus SARS-CoV-2
Koronavírus SARS-CoV-2   Pri prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia je potrebné dodržať jednotlivé „Opatrenia“ vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) pri ohrození verejného zdra
PRO SKIZP -  Združenie na podporu činnosti SKIZP - už nemáme
PRO SKIZP -  Združenie na podporu činnosti SKIZP - už nemáme zaregistrované.
Ďalšie vzdelávanie + akreditácie odborov
Rozšírené vzdelávanie Kolégium rektora SZU – ďalšie 6.2.2017: 1.ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov rieši :          zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej s
Lekársky posudok o zdravotnej starostlivosti
Zákon 578/2004 § 32 (5) Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti dotroch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.(6) Zdravotn
Upozornenie
licencia na činnosť odborného zástupcu - bližšie info>>>
POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA NA ROK 2023
Vážení zdravotnícki pracovníci, (registrovaní zo zákona, platiaci len vedenie registra) žiadame Vás, aby ste do 31. januára 2024 zaplatili na účet komory SK85 0200 0000 0022 2725 9358, 85.- euro za vedenie registra na rok 2024 /ZP na MD a
KONTROLA KREDITOV
UPOZORNENIE: Momentálne kontrola kreditov prebieha osobne, elektronicky alebo poštou. Tabuľky posielate na sekretariat@skizp.sk alebo SKIZP, Drieňová 27, 821 01 Bratislava. V prípade otázok volajte v stredu od 10.00 do 17.00 na 0918901386. Ko