SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
Koronavírus SARS-CoV-2
 
Pri prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia je potrebné dodržať jednotlivé „Opatrenia“ vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2  a dodržiavať opatrenia  Vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v platnom znení.
            ÚVZ SR ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č.355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č.355/2007Z.z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky  vydáva Opatrenia pri ohrození verejného zdravia. (www.uvzsr.sk)
 Hlavný hygienik Slovenskej republiky (ďalej len „HH SR“) vydáva Usmernenia v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. (Každé nové usmernenie je vydané ako aktualizácia toho predchádzajúceho – t.j. pôvodný text sa dopĺňa o nové informácie. Text o ktorý sa usmernenie aktualizáciou dopĺňa je vyznačený farebne) (www.uvzsr.sk)
 Na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR (https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19) sú uvedené metodické usmernenia  a metodické pokyny hlavných odborníkov.
Preventívne postupy a Štandardné postupy sú uvedené na webovej stránke MZ SR  www.standardnepostupy.sk.
Postup pri použití OOP bude podrobnejšie určený klinickým protokolom.
https://standardnepostupy.sk/_files/200000457-531d0531d2/zhrnutie-opatreni-OOP.pdf
                      Usmernenia hlavného hygienika SR ku COVID-19
- Usmernenie (šiesta aktualizácia) z 31.3.2020  1. Charakteristika ochorenia, 2. Definícia prípadu, 3. Definícia osôb v kontakte, 4. Pravdepodobné miesta zistenia suspektného, pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19, 5. Prevádzkové opatrenia zdravotníckeho zariadenia (ZZ) ústavnej zdravotnej starostlivosti pri pandémii COVID-19, 6. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19., Príloha 1 - 11,  Príloha 4 Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a dezinfekcia, Príloha 11 Prevádzkový poriadok
- Usmernenie (piata aktualizácia) z 18.3.2020
- Usmernenie (štvrtá aktualizácia) z 13.3.2020
- Usmernenie (tretia aktualizácia) z 9.3.2020
- Usmernenie (druhá aktualizácia) z 3.3.2020
- Usmernenie (prvá aktualizácia) z 6.2.2020
- Usmernenie z 23.1.2020
V „Usmernení“ nie sú priamo riešené  ambulancie klinických logopédov alebo psychológov (ako zdravotníckeho zariadenia) je však možné získať informácie ako zabezpečiť chod takejto ambulancie.
        V rámci preventívnych opatrení
1. manažujte chod ambulancie tak, aby ste v jednej chvíli mali v ambulancii 1 pacienta (prípadne pacient a 1 sprevádzajúca osoba) a v čakárni 1 pacienta (prípadne pacient a 1 sprevádzajúca osoba, ak je potrebná).
2. Pri vstupe do čakárne
a) informujte pacientov  o povinnosti mať prekryté dýchacie cesty (respirátorom, rúškom, šálom, šatkou) po celú dobu čakania v čakárni a sprievodná osoba aj počas vyšetrenia pacienta, (najlepšie mať viditeľne vyvesenú písomnú informáciu)
b) bezkontaktne odmerajte telesnú teplotu  pacienta a  sprevádzajúcej osoby,
 c) aplikujte na ruky  pacienta a  sprevádzajúcej osoby dezinfekčný prípravok (s virucídnym účinkom) alebo poskytnite jednorazové rukavice (nemusia byť sterilné), ktoré sú povinní nosiť po celú dobu v čakárni a pri vyšetrení,
  e) zistite epidemiologické informácie a vyplňte Čestné prehlásenie pacienta  https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19) s pacientom a sprevádzajúcou osobou o skutočnostiach za predchádzajúcich 14 dní:
- mal/prekonal ste akútne respiračné ochorenie vy alebo niekto vo vašom blízkom okolí, - bol ste v úzkom kontakte (viď nižšie „definícia osoby v kontakte“ podľa „štvrtej aktualizácie“ usmernenia HH) s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom  COVID-19, - pricestoval ste zo zahraničia a ste/bol ste v karanténe, - bol ste v úzkom kontakte s osobou poskytujúcou priamu starostlivosť o prípad  COVID-19
 -  vyplňte osobné a kontaktné údaje pacienta (tel.č.), dajte ho podpísať, 
3. Pri práci používajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky.
4. Po vyšetrení pacienta dezinfikujte všetky plochy a predmety, s ktorými ste vy, pacient alebo sprevádzajúca osoba boli v kontakte alebo mohli byť infikované počas vyšetrenia.
Aké Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a dezinfekciu používať 
pozri,   Prílohu 4 Usmernenia HH SR   a Vyhlášku MZ SR č. 553/2007 Z.z.,
Po každom pacientovi si dajte nové  OOPP, prípadne tie opakovane použiteľné (tvárový štít, okuliare) dezinfikujte.  K odpadu (jednorazové OOPP) sa správajte ako k potenciálne infekčnému odpadu (ak nie sú znečistené krvou vložte sáčok s použitými OOPP do ďalšieho sáčku na odpad a tak ho dajte do odpadu).
Na dezinfekciu je nevyhnuté používať prostriedky s virucídnymi účinkami.
Tvárové rúško ….viď. usmernenie HH SR 
Respirátory ...
- Označovanie respirátorov v USA a v Európe sa líši. V USA sa odporúča používať respirátory častíc s označením N95 s certifikátom NIOSH. Respirátory série N95 sú vyrobené z materiálu, ktorý má 95 % účinnosť filtrácie častíc s priemerom 0,3 μm. V Európe sú k nim porovnateľné respirátory s označením buď FFP2 (N95) alebo FFP3 (N100).
- Respirátory musia vyhovovať norme BS EN 149: 2009.Respirátory N95 alebo FFP2 sa môžu používať až 8 hodín tým istým zdravotníckym pracovníkom za predpokladu, že nedôjde k narušeniu ich integrity.
- Respirátory nie sú vhodné pre osoby s fúzami, bokombradami alebo viditeľným strniskom na tvári, pretože tieto negatívne ovplyvňujú priľnutie okrajov respirátora k pokožke. Ani respirátor s vysokou filtračnou účinnosťou nemusí byť dostatočne účinný z dôvodu prieniku vzduchu pod masku pre nedostatočné priľnutie k tvári.
- Respirátor sa musí vymeniť po každom použití a zmeniť, ak sa dýchanie sťažuje, ak je o poškodený, zjavne kontaminovaný alebo ak ho nie je možné správne uchytiť na tvár.
- Pri postupoch vytvárajúcich aerosól (napr. intubácia, bronchoskopia, bronchoalveolárna aspirácia) by sa mali používať respirátory FFP3.
Respirátory s výdychovým ventilom
- nosia oveľa pohodlnejšie, najmä z dlhodobého hľadiska, výdychový ventil znižuje nadmernú vlhkosť a teplo v maske z vydýchnutého vzduchu.
- Zdravotnícki pracovníci môžu nosiť respirátory s výdychovým ventilom, pokiaľ sami nemajú infekčné ochorenie dýchacích ciest.
- Respirátory s výdychovým ventilom sa nepoužívajú pre pacientov s infekciami dýchacích ciest, pretože cez výdychový ventil by unikalo infekčné agens.
Respirátory bez výdychového ventilu
- Na zachytávanie infekčných kvapôčok z dýchacích ciest u pacienta sa používa tvárové rúško alebo respirátor bez výdychového ventilu.
- Pri respirátoroch bez výdychového ventilu vydychovaný vzduch od pacienta musí prechádzať cez filtračnú zložku respirátora, ktorá zachytáva infekčné agens.
Prístupy na šetrenie používania OOPP v prípade ich nedostatku
Opakované použitie respirátora/chirurgickeho rúška   (viď. príloha č.4 Usmernenia HH SR
ku COVID-19 – siedma aktualizácia)
bližší popis
https://standardnepostupy.sk/_files/200000457-531d0531d2/zhrnutie-opatreni-OOP.pdf
1.3. Ošetrenie v ambulancii alebo nemocnici (viď. príloha č.4 Usmernenia HH SR ku COVID-19 – siedma aktualizácia)
- Kontakt v trvaní menej ako 15 minút so vzdialenosťou viac ako 2 metre, činnosti bez tvorby aerosolu: použva sa chirurgické rúško, ochrana očí (tvárivý štít alebo okuliare), ochranný plášť a rukavice (napr. pobyt v izbe pacienta).
- Kontakt so vzdialenosťou menej ako 2 metre, činnosti potenciálnou možnosťou tvorbou aerosolu: Používa sa respirátor FFP2 ( v prípade nedostatku chirurgické rúško), ochrana očí (ochranný štít alebo okuliare), ochranný plášť / zástera s dlhým rukávom, čiapka a rukavice (napr. vyšetrovanie dutiny ústnej,nosovej, toaleta dutiny ústnej).
- Výkon procedúr s možnou tvorbou aerosólu
Poznámky:  
Respirátory FFP2, FFP3 – líšia sa účinnosťou  materiálu, z ktorého sú vyrobené,  filtrovať častice s priemerom 0,3 μm.  FFP2  má 95 % účinnosť, FFP3   má 100 % účinnosť. Pozor. Ak má takýto respirátor výdychový ventil, týmto ventilom vychádza nefiltrovaný vydychovaný vzduch a do ovzdušie sa dostáva aerosól z dýchacích ciest používateľa respirátora – t.j. aby nepredstavoval riziko pre okolie nesmie byť infikovaný. To si treba uvedomiť ak vám do ambulancie vstúpi človek používajúci respirátor s výdychovým ventilom (s akoukoľvek účinnosťou filtrovania častíc) aj ak by mal respirátor proti prachu s výdychovým ventilom.
Povinnosť zamestnávateľa: Zamestnanci, ktorí majú používať respirátor, musia byť vyškolení v tom, ako ho pripevniť na tvár, aby sa dosiahol maximálny účinok. O zaškolení si urobte písomný záznam (dátum, kto školil, kto sa zúčastnil, podpis zamestnancov) a založte ho do dokumentácie zariadenia.
Respirátory N95 alebo FFP2 sa môžu používať až 8 hodín tým istým zdravotníckym pracovníkom za predpokladu, že nedôjde k narušeniu ich integrity. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) uvádza možnosť používania 4-6 hodín.
Dezinfekčné prípravky
Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z.z., -  za dezinfekciu zodpovedá prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia
Virucídny dezinfekčný prípravok – tento účinok je deklarovaný v účele použitia prípravku alebo v popise o zložení prípravku je pri účinnej zložke symbol (V ako virucídny), ak takéto označenie prípravok nemá, nie je účinný voči vírusom
- pozor rozlišujte:
a) čistiaci gél na ruky = náhrada za umytie rúk – nemá deklarovaný biocídny účinok voči bakteriálnej alebo vírusovej infekcii = nie je vhodný ako prevencia proti koronavírusu SARS-CoV-2
b) dezinfekčný prípravok na ruky – obvykle má deklarované voči akým mikroorganizmom  je účinný (antibakteriálny, proti vírusom).  Niekedy sa uvádza účinok proti „MRSA“ – multi rezistentný Staphylokokus aureus, ide o prípravok indikovaný v prípade, že ošetrujete pacientov infikovaných vyznačenými multirezistentnými baktériami neznamená to ale neznamená, že je účinný aj voči vírusom.
Všeobecne platí, že gélová forma dezinfekčného prípravku na ruky je menej účinná v porovnaní s alkoholovým dezinfekčným roztokom (Odporúča sa, aby alkoholový dezinfekčný prípravok na báze etanolu obsahoval najmenej 80 % (hmotnostných, w/w) alkoholu a na báze propanolu 75 % (hmotnostných, w/w) alkoholu.)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 553/2007 Z.z. DEZINFEKCIA uvádza: Na chemickú dezinfekciu sa používa len biocídny prípravok registrovaný v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, (na stránke sú uvedené aj prípravky, ktoré výrobci (Slovnaft, Duslo) registrovali a apríli tohto roku. Treba si všimnúť na aký účel sú určené – dezifekcia plôch, ...)
Pozor: V dôsledku nedostatku – nedostupnosti vhodných dezinfekčných prípravkov niektorý prevádzkovatelia používajú na dezinfekciu rúk rôzne chlórové prípravky (SAVO a pod.) – tieto ale nie sú určené na dezinfekciu rúk – môžu poleptať pokožku. Treba si dať pozor v obchodných prevádzkach.
Prikladám návod SZO (WHO) ako si pripraviť virucídny dezinfekčný prostriedok na ruky (ak  nič nedostanete kúpiť, ale mnohé lekárne ho už podľa tohto návodu pripravujú a predávajú)
Potrebné materiály (výroba v malom množstve)
REAGENCIE NA FORMULÁCIU 1:
• etanol 96%         8333 ml
• peroxid vodíka 3%          417 ml
• glycerol 98%          145 ml
• sterilnou destilovanou alebo prevarenou studenou vodou - doplniť do 10 l
REAGENCIE NA FORMULÁCIU 2:
• Izopropylalkohol 99,8%                                                  7515 ml
• Peroxid vodíka 3%                                                           417 ml
• Glycerol 98%                                                                   145 ml
• sterilnou destilovanou alebo prevarenou studenou vodou - doplniť do 10 l
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návod, ako si dôkladne umyť ruky, nájdete tu:
http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_SD_cistych_ruk_2018.pdf
Ako dlho prežíva nový koronavírus na rôznych povrchoch.
Podľa nových štúdií sa zistilo, že vírus pretrváva vo vzduchu až 3 hodiny. Približne polovica vírusových čiastočiek v aerosólových kvapôčkach sa znehodnocuje po 66 minútach. Inou cestou prenosu je priamy kontakt. 
Ako dochádza k šíreniu priamym kontaktom? Kontaminujú sa ruky chorého človeka, a to po kašľaní a kýchaní do dlane, hlienom či slinami z dýchacích ciest. Vírus sa tak dostáva do vzduchu v podobe aerosólu alebo na okolité predmety.  A na týchto povrchoch môže SARS-CoV-2 prežiť niekoľko hodín až dní. Celkovú dĺžku života vírusu ovplyvňuje materiál, ale taktiež teplota a vlhkosť prostredia.
Vírus môže prežívať na kľučkách dverí, peniazoch (bankovkách a minciach), tlačidlách výťahov, madlách v dopravných prostriedkoch (autobusoch, vlakoch) či na zábradliach a taktiež na odeve. Pozor, i na mobiloch a iných pomôckach, ktoré používame každodenne.
 Tabuľka uvádza približnú dobu prežitia vírusu na rozličných povrchoch
Materiál Dĺžka prežitia SARS-CoV-2
Plast 5 dní
Keramika 5 dní
Sklo 4 dni
Drevo 4 dni
Oceľ, nehrdzavejúca oceľ 3 dni
Papier, kartón, lepenka 24 hodín
Latex viac ako 8 hodín
Hliník 2 - 8 hodín
Meď 4 hodiny
V štúdii, ako uvádza sciencedirect.com, môžu ľudské koronavírusy (a rôzne kmene SARS, MERS, bežné ľudské koronavírusy, iné) pri izbovej teplote (22 °C) prežívať na povrchoch ako je plast, sklo, papier, drevo či kov a oceľ 2 až 9 dní.
Pričom, teplota prostredia nad 30 - 40 °C skracuje ich celkovú dĺžku prežívania. Naopak, teplota okolo 4 °C ju môže výrazne predĺžiť (údajne až na 28 dní).
Účinná dezinfekcia a očista týchto povrchov výrazne znižuje infekčnosť a prežívanie vírusu. Efektívna je expozícia po dobu 1 minúty 62 - 71 % etanolom (prostriedky na báze alkoholu), 0,1 % chlórnanom sodným či 0,5 % peroxidom vodíka.
Dokumenty vydávané miestne príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ)
Pri uvedení priestorov zdravotníckeho zariadenia (patria sem aj logopedické a psychologické ambulancie) do prevádzky (podľa zákona č. 355/2007 Z.z.) príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnutím zároveň schválil aj prevádzkový poriadok tohto zdravotníckeho zariadenia (sú v ňom uvedené aj postupy čistenia a dezinfekcie priestorov zariadenia).
Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia – sa vypracováva v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v platnom znení.
Čo nájdeme vo Vyhláške MZ SR č. 553/2007 Z.z.,?
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení (ďalej len „zariadenie“) z hľadiska ochrany zdravia a o opatreniach na predchádzanie nemocničným nákazám a obsahuje informácie:
§ 2 Príjem pacienta
§ 3 Vstup zamestnanca zariadenia
§ 4 Postup ošetrujúceho lekára
§ 5 Ošetrovanie pacienta
§ 6 Stravovanie
§ 7 Stravovanie novorodencov a dojčiat
§ 8 Manipulácia s bielizňou
§ 9 Nakladanie s odpadmi
§ 10 Upratovanie
§ 11 Maľovanie, stavebná činnosť a rekonštrukčná činnosť
§ 12 Sterilizácia, dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov
§ 13 Nemocničná nákaza
§ 14 Prevádzkový poriadok zariadenia
§ 15 Účinnosť
Príloha č. 1 k vyhláške č. 553/2007 Z.z. Najvyššie prípustné koncentrácie prachových
častíc a mikrobiologických faktorov v čistých priestoroch zariadenia
Príloha č. 1a  Pracovné postupy
A. Umývanie rúk
B. Hygienická dezinfekcia rúk
C. Kombinované ošetrenie rúk
D. Chirurgická dezinfekcia rúk
E. Ošetrovanie pokožky rúk
F. Predoperačná príprava rúk
G. Používanie ochranných rukavíc
 1. Jednorazové sterilné rukavice,
 2. Jednorazové ochranné rukavice 2.3 Jednorazové ochranné rukavice nepoužívať pri ...
 3. Zásady používania jednorazových ochranných rukavíc
H. Zásady starostlivosti o pokožku rúk
B Hygienická dezinfekcia rúk :
Kedy:
Pri indikáciách uvedených v tomto bode sa pred hygienickou dezinfekciou nevykonáva umývanie rúk.
a) pred a po každom kontakte s pacientom v rámci diagnostiky a ošetrovania vrátane podania ruky, pomáhania v pohybe,
b) pred a po invazívnych zákrokoch, ako sú napríklad odbery krvi, podávanie injekcií a infúznych roztokov, punkcie, zavádzanie a odstraňovanie intravenóznych katétrov, manipulácia a odstraňovanie močových katétrov, endoskopické výkony, manipulácia s invazívnymi pomôckami, a to aj pri použití ochranných rukavíc,
c) pred manipuláciou s liekmi a prípravou infúznych roztokov,
d) po kontakte s akýmkoľvek predmetom alebo povrchom v bezprostrednom okolí pacienta,
e) po kontakte s biologickým materiálom, ako je krv, telesné tekutiny, sekréty, exkrementy a po kontakte so sliznicami, krytou ranou, porušenou kožou pacienta, a to aj pri použití ochranných rukavíc,
f) v priebehu vyšetrovania alebo ošetrovania jedného pacienta, ak sa postupuje od kontaminovanej časti tela k čistej,
g) po zvlečení jednorazových sterilných a jednorazových ochranných rukavíc.
Čím:
tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok, ktorý spĺňa tieto požiadavky: expozičný čas 30 sekúnd, účinnosť podľa technických noriem,11a HYPERLINK "https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/553/20150901#poznamky.poznamka-11a") kompatibilita s prípravkami určenými na umývanie a starostlivosť o pokožku rúk deklarovaná výrobcom,
Odporúča sa, aby alkoholový dezinfekčný prípravok na báze etanolu obsahoval najmenej 80 % (hmotnostných, w/w) alkoholu a na báze propanolu 75 % (hmotnostných, w/w) alkoholu.
Ako:
a) alkoholový dezinfekčný prípravok naniesť do suchej dlane v množstve dostatočnom na pokrytie rúk, minimálne 3 ml,
b) dôkladne rozotrieť a navlhčiť všetky miesta na rukách, zvýšenú pozornosť venovať najmä končekom prstov a palcov,
c) ruky udržiavať vlhké vtieraním po celý expozičný čas 30 sekúnd,
d) ruky neoplachovať, neutierať, nechať voľne vyschnúť.
Dávkovače alebo nádoby s dávkovacou pumpou na opakované použitie je v priebehu
používania  potrebné čistiť, dezinfikovať a označiť dátumom.
Jednorazové ochranné rukavice
a) používať veľkosťou vyhovujúce, nepudrované rukavice, kvalita rukavíc deklarovaná výrobcom v závislosti od činnosti, na ktorú sa používajú,
b) jeden pár rukavíc použiť iba na vyšetrenie alebo ošetrenie jedného pacienta,
c) rukavice nepoužívať na viac ako jeden zdravotný výkon,
d) rukavice navliekať na suché ruky bezprostredne pred činnosťou, na ktorú je ich použitie určené, a ihneď po činnosti zvliecť,
e) po zvlečení rukavíc vykonať hygienickú dezinfekciu rúk (alkoholový dezinfekčný prípravok naniesť do suchej dlane ( minimálne 3 ml), dôkladne rozotrieť a navlhčiť všetky miesta na rukách, zvýšenú pozornosť venovať najmä končekom prstov a palcov, ruky udržiavať vlhké vtieraním po celý expozičný čas 30 sekúnd, ruky neoplachovať, neutierať, nechať voľne vyschnúť.)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 553/2007 Z.z. DEZINFEKCIA uvádza:
Na chemickú dezinfekciu sa používa len biocídny prípravok registrovaný v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, …
Pri predmetoch a plochách kontaminovaných krvou, hnisom, slinami alebo iným biologickým materiálom v prípade ručnej mechanickej očisty predchádza dezinfekcia prostriedkom s vírus-inaktivačným účinkom.
3. Fyzikálna dezinfekcia je   a) … e) ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7 nm – 264 nm,
Poznámka:
Pozor, v súčasnosti aj v lekárňach dostanete kúpiť prípravky, ktoré nie sú registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky.
Povinnosť nosiť rúško na verejnosti  - opatrenie
Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. Marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.).
od 21. aprila 2020 od 00:00 hod. Došlo k zmene  – výnimky viď. Opatrenia UVZ SR pri ohrození verejného zdravia  čislo: OLP1335512020 z  20.04.2020
Definícia osôb v kontakte (osôb podozrivých z nákazy)
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (štvrtá aktualizácia) ÚVZSR Bratislava, 13.03.2020 OE/791/85521/2020
Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera rizika infekcie závisí od úrovne expozície.
Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):
Za osobu v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje :
- Osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad COVID-19.
- Osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom COVID-19 (napr. podaním rúk).
- Osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi prípadu COVID-19 (napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek).
- Osoba, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a> 15 minút;-Osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň atď.) s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre.
- Zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad COVID-19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOPPalebo s možným porušením OOPP.
- Osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu COVID-19, cestovní spoločníci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky slúžiaci v časti lietadla, v ktorej sedel prípad (ak je závažnosť príznakov alebo pohyb prípadu naznačuje rozsiahlejšiu expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti alebo všetci cestujúci v lietadle sa môžu považovať za osoby v úzkom kontakte).
Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície):
Za osobu v bežnom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje:
- osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút alebo bola vzdialená viac ako 2 metre,
- osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút a bola vzdialená menej ako 2 metre,
- osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek spôsobom prepravy
Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19
Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19 sú založené na najnovších dostupných znalostiach:
- inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2-14dní,
- medián inkubačného času je 5-6 dní,
- za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi,
- predpokladá sa, že osoba je infekčná ešte pred nástupom prvých príznakov,
- predpokladá sa, že prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou,
- fekálno-orálny prenos nie je vylúčený,
- na základe dostupných informácií sa predpokladá nozokomiálne šírenie ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať ďalšie protiepidemické opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov

Pre informovanosť a potreby zdravotníckych pracovníkov združených v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP) vypracovala členka Prezídia Ing. Mgr. Elena Mlčuchová
Zrušenie Prípravy na výkon práce v zdravotníctve
                                         &nbs
Tlačová správa
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov dôrazne protestuje proti uverejnenému zneniu Vyhlášky MZ SR č. 295/2020 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 27. 10. 2020 zmenila vyhláška MZ SR o rozsahu praxe v niektorých
Koronavírus SARS-CoV-2
Koronavírus SARS-CoV-2   Pri prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia je potrebné dodržať jednotlivé „Opatrenia“ vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) pri ohrození verejného zdra
PRO SKIZP -  Združenie na podporu činnosti SKIZP - už nemáme
PRO SKIZP -  Združenie na podporu činnosti SKIZP - už nemáme zaregistrované.
Ďalšie vzdelávanie + akreditácie odborov
Rozšírené vzdelávanie Kolégium rektora SZU – ďalšie 6.2.2017: 1.ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov rieši :          zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej s
Lekársky posudok o zdravotnej starostlivosti
Zákon 578/2004 § 32 (5) Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti dotroch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.(6) Zdravotn
Upozornenie
licencia na činnosť odborného zástupcu - bližšie info>>>
POPLATOK ZA VEDENIE REGISTRA NA ROK 2023
Vážení zdravotnícki pracovníci, (registrovaní zo zákona, platiaci len vedenie registra) žiadame Vás, aby ste do 31. januára 2024 zaplatili na účet komory SK85 0200 0000 0022 2725 9358, 85.- euro za vedenie registra na rok 2024 /ZP na MD a
KONTROLA KREDITOV
UPOZORNENIE: Momentálne kontrola kreditov prebieha osobne, elektronicky alebo poštou. Tabuľky posielate na sekretariat@skizp.sk alebo SKIZP, Drieňová 27, 821 01 Bratislava. V prípade otázok volajte v stredu od 10.00 do 17.00 na 0918901386. Ko