SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

logo-skizp-nsp 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný workshop:

Prednáša: Mgr.Daniela Hudecová, PhD., klinická logopédka

hudecovaO lektorke: Mgr.Daniela Hudecová, PhD., - v roku 1996 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore klinická logopédia.Po ukončení externého doktorandského štúdia vo vednom odbore klinická logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského úspešne obhájila dizertačnú prácu:“ Auditívno-predverbálne správanie a jeho vplyv na vývin jazykových a sluchových schopností u detí s kochleárnym implantátom“ a v roku 2006 jej bol udelený vedecko-pedagogický titul PhD.   Špecializačnú prípravu absolvovala v roku 1999 na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave, kde sa neskôr aktívne zúčastňovala na príprave klinických logopédov našpecializáciu v postgraduálnom štúdiu.   Od roku 1996 do roku 2007 pracovala ako klinická logopédka na Foniatrickom oddelení Fakultnej nemocnice v Bratislave, neskôr na samostatnom oddelení klinickej logopédie. Na vyžiadanie British International School v Bratislave pracovala v rokoch 1999 - 2008 ako externý logopéd kde viedla terapiu v anglickom jazyku. V roku 2008 získala prostredníctvom Fulbright Scholar Program štipendium a zúčastnila sa štúdijno – pracovného pobytu v škole pre nepočujúcich v Massachusetts v USA. Aktívne sa zúčastňuje zahraničných a domácich kongresov a odborných podujatí, spolupodieľa sa na vedení odborných workshopov v zahraničí, zúčastňuje sa panelových diskusií, publikuje odborné články. Spolupracuje so zahraničnými odborníkmi, špecializovanými klinikami a centrami, ktoré sa venujú vzdelávaniu ľudí so sluchovým postihnutím. Od roku 2015 vedie súkromnú logopedickú ambulanciu Logos.Bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania získala v Heineken Slovensko a. s., kde v rokoch 2007 - 2008 pracovala ako HR Manager Commerce ( Ľudské zdroje).

ANOTÁCIA WORKSHOPU: Workshop je určený logopédom, ktorí pracujú s deťmi s narušeným vývinom reči. Zameraný je na osvojenie si práce s diagnostickým materiálom: Analýza videozáznamu rečovej vzorky dieťaťa. Analýzou videozáznamu sa zhodnotí vývin predverbálneho správania a raného verbálneho správania u detí. Touto diagnostickou metódou sa zistí, či sa dieťa vyvíja v súlade s vývinovými medzníkmi alebo zaostáva vo vývine predverbálneho a raného verbálneho správania za svojimi rovesníkmi. Hodnotí sa vývin zrakového kontaktu smerom ku komunikačnému partnerovi, miera výmeny rolí v komunikácii, vývin gest, rozvoj vokalizácie a rozvoj sluchových schopností. Videoanalýza rečovej vzorky dieťaťa je výborným nástrojom, na základe ktorého sa určia východiská pre terapiu už v predverbálnom období vývinu reči dieťaťa resp. v ranom období vo vývine reči. Pozitívom používania tohto diagnostického prístupu je, že sa odhalia oslabené oblasti vo vývine reči v ranom období. Cielená terapia zameraná na oslabené oblasti vo vývine reči následne minimalizuje nepriaznivý vplyv narušeného vývinu reči na celkový vývin dieťaťa.

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 5-6. apríl 2019 (piatok, sobota)

 Miesto konania: Centrum Memory, Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava, Petržalka

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2019

 pod číslom: SVZ  2019/ /04/1

 Počet pridelených kreditov: 11

 Max. počet účastníkov:  30

 Odborný garant kurzu: Mgr. Daniela Hudecová, PhD.

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

 POPLATKY:

 Člen SKIZP- 90 Eur, nečlen SKIZP- 140 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 20.3.2019. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  56042019
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:  do 22. 3.2019   -  50%z ceny kurzu, po 22.3.2019   - 100% z ceny kurzu

 UBYTOVANIE: Možnosti ubytovania: napr. www.szu.sk