SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

logo-skizp-nsp

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný kurz z diagnózy, ktorá je súčasťou štandardov diagnostických a terapeutických postupov pre klinickú logopédiua bude sa s ňou stretávať   každý klinický logopéd, pracujúci na neurologických, geriatrických, pediatrických , ORL klinikách a oddeleniach nemocníc ale aj     v Ambulanciách klinickej logopédie. Absolvovanie tohto kurzu je súčasťou splnenia podmienok k špecializačnej skúške z klinickej logopédie!!!

  • DYSFÁGIE

Prednášajú:  PaedDr.Barbora Bunová, PhD. a Mgr. Žofia Frajková

barbora.bunovaO lektorkách:  PaedDr. Bunová Barbora, PhD. je klinický logopéd, pracuje v Ambulancii klinickej logopédie, LOGOMEDIK s.r.o. v Skalici. Od roku 2002 sa ako prvý klinický logopéd na Slovensku začala venovať dysfágiám, najprv u dospelých pacientov, neskôr aj u detí. Svoje teoretické a praktické skúsenosti z oblasti dysfágií získala stážami a účasťami na kurzoch v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Anglicko). V roku 2010 obhájila doktorandské štúdium na Trnavskej univerzite, odbor verejné zdravotníctvo, pod vedením †prof. MUDr.Daniela Bartka, DRSc. Vo svojej doktorandskej práci sa venovala neurogénnym dysfágiám u pacientov po CMP. V roku 2012 sa stala NDT Bobath terapeutom. Prednášala a prednáša na kongresoch, sympóziách a konferenciách témy z oblasti dysfágií. Je spoluautorkou kapitoly v publikácii Poruchy polykání (Tedla, Černý a kol., 2009 a 2018) a autorkou štandardných diagnostických a terapeutických postupov v dg. Dysfágie . Je držiteľkou Európského certifikátu z dysfagioĺogie a videofluoroskopie. Je viceprezidentkou Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, členkou Katedry klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky Lekárskej fakulty SZU a členkou Európskej spoločnosti pre poruchy prehĺtania

mgr-frajkovaMgr. Žofia Frajková ukončila magisterské štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2017 pracuje ako logopédka na Neurologickom oddelení vo FN Trnava. Od roku 2018 je internou doktorandkou Lekárskej fakulty UK v odbore Otorinolaryngológia, témou dizertačnej práce je diagnostika a liečba dysfágie u pacientov s karcinómom hlavy a krku. Doktorandské štúdium prebieha na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB. V akademickom roku 2019/2020 pracovala ako odborný asistent Katedry logopédie PdF UK, vyučovala predmety Dysfágia, Poruchy hlasu a Kazuistický seminár Poruchy hlasu. Je registrovanou členkou SKIZP, členkou Európskej laryngologickej spoločnosti (ELS), Európskej spoločnosti pre poruchy prehĺtania (ESSD) a Slovenskej asociácie logopédov. V roku 2019 bola vedúcou riešiteľkou Grantu mladých UK (437/2019), absolvovala akreditovaný FEES kurz ESSD vo Viedni, stáž na Klinike ORL a CHHaK vo FN Hradec Králové a medzinárodné workshopy s laryngologickými a dysfagiologickými témami v Novom Sade (Srbsko) a Helsinkách (Fínsko). Zúčastnila sa viacerých zahraničných a slovenských kongresov, sympózií a konferencií s aktívnou účasťou na témy z oblasti dysfagiológie. Je spoluautorkou kapitoly Rehabilitácia porúch prehĺtania v publikácii Poruchy polykání (Tedla, Černý a kol., 2018) a autorkou viacerých publikácií v zahraničných karentovaných časopisoch.

Anotácia kurzu:

Diagnóza Dysfágie bola dlhé roky neriešeným problémom v slovenskom zdravotníctve. Až v poslednom období sa jej začala venovať väčšia pozornosť a odborníci z medicínskych a nemedicínskych odborov pociťujú nutnoť vytvárania multidisciplinárnych dysfagiologických tímov, ktorých súčasťou je aj klinický logopéd- dysfagiológ. Najčastejšie sa klinický logopéd stretáva s detskou dysfágiou a u dospelých s neurogénnou orofaryngeálnou dysfágiou preto sa kurz v jeho teoretickej a praktickej časti zameriava na diagnostiku a terapiu týchto typov dysfágie

Kurz je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia ( jeho absolvovanie je súčasťou splnenia podmienok k špecializačnej skúške z klinickej logopédie) a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 24.-25. september 2020

 Miesto konania: Centrum Memory,Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2020

 pod číslom: 2020/12/1

 Počet pridelených kreditov: 12

 Max. počet účastníkov:  20

 Odborný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD. a Mgr. Žofia Frajková

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP - 70 Eur, nečlen SKIZP - 100 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie.

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky aj za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 10.9.2020. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  24252020
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 10.9.2020 -  50%z ceny kurzu, po 10.9.2020   - 100% z ceny kurzu

UBYTOVANIE:  Možnosti ubytovania: napr. www.szu.sk