SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

logo-skizp-nsp 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný kurz:

  •  Využitie analýzy verbálneho správania pri rozvíjaní reči a komunikácie u detí s PAS”

mastenovaPREDNÁŠA: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

O LEKTORKE: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, ukončila v roku 2004 magisterské štúdium psychológie na Prešovskej Univerzite v Prešove. V roku 2010 ukončila postgraduálne štúdium aplikovanej behaviorálnej analýzy na UNT (University of North Texas) a v súčasnosti má ukončený proces medzinárodnej certifikácie BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Od roku 2004 pracovala pod vedením certifikovaných analytikov v Írsku, Škótsku, Anglicku a od roku 2011 sa na Slovensku venuje vedeniu domácich programov pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami, pravidelne organizuje vzdelávacie workshopy pre rodičov a odborníkov, lektoruje kurzy aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej Univerzite v Brne. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie VIA ABA, o.z, ktorá sa venuje podpore rodín detí s PAS a šíreniu informácií o empiricky overených metódach práce s deťmi s PAS.

  •     Kurz je určený klinickým logopédom, ktorí pracujú v ambulanciách klinickej logopédie a logopédom v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia
  •     Kurz je pokračovaním minuloročného  kurzu !!

CIEĽ KURZU: poskytnúť strategické možnosti na rozvíjanie komunikácie detí s poruchou autistického spektra, ktoré je možné však aplikovať aj pri iných poruchách komunikačných schopností

ANOTÁCIA KURZU: Kurz bude zameraný na zvládnutie teoretických základov jednotlivých kategórií reči podľa analýzy verbálneho správania a zvládnutie techník pri ich učení. Techniky budú demonštrované na videách práce s deťmi a všetci účastníci budú mať príležitosť si ich precvičiť formou rolového prehrávania. Cieľom kurzu je praktické osvojenie techník učenia mandov, taktov, receptívneho porozumenia, intraverbálov a motorickej/vokálnej imitácie u raného študenta s PAS. Súčasťou kurzu bude porovnanie výhod a nevýhod rôznych alternatívnych spôsobov komunikácie z hľadiska analýzy verbálneho správania.

ORGANIZÁCIA KURZU:

Termín: 14.-15. marec 2019 (štvrtok, piatok)

Miesto konania:Centrum Memory, Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava, Petržalka

Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2019

pod číslom: SVZ  2019/03/01

Počet pridelených kreditov: 14

Max. počet účastníkov: 40

Odborný garant kurzu:Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

Člen SKIZP- 100 Eur, nečlen SKIZP- 150 Eur

V cene kurzu je manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 1.3.2019. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

  • VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava
  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 1415032019
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:  do 3.3.2019   -  50%z ceny kurzu, po 3.3.2019   - 100% z ceny kurzu
  • UBYTOVANIE:Možnosti ubytovania: napr. www.szu.sk