SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na trojdenný kurz z diagnózy, s ktorou sa veľmi často stretávame v naších ambulanciách a ktorá si vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu lekára a klinického logopéda

  • MYOFUNKČNÉ PORUCHY

Ospravedlňujeme sa, ale zo zdravotných dôvodov jednej z lektoriek sa presúva termín na 27.-29 september

Lektorky: MUDr. Soňa Lisá (Slovensko), Mathilde Furtenbach a Alexandra Jurek-Schick (Rakúsko)

O lektorkách:

sona-lisaMUDR. SOŇA LISÁ – študovala na LFUK v Bratislave. Už počas štúdia vedela, že si vybrala správne a našla veľkú záľubu v stomatológii. Stále objavuje nové pohľady na zuby a zmysel prepojenia stomatológie s ostatnými obormi. Popri škole a praxi sa naplno venovala edukačnému projektu DentalAlarm, ktorý vzdeláva deti v oblasti starostlivosti o zuby. V roku 2011 spolu s manželom založili kliniku SOMADENT na Starej Turej, kde ponúkajú s ďalšími lekármi nadštandardné ošetrenie pod mikroskopom. Postupne m sa začala čoraz intenzívnejšie venovať aj pedostomatológii a pochopila , že ako stomatológovia vedia pomôcť deťom oveľa viac ako len opraviť zuby zábavnou formou. Začala zameriavať svoju pozornosť na hľadanie príčin problémov a sledovaní súvislosti s celkovým zdravým mojich pacientov. Snaží sa pomôcť deťom a spolu s kolegami vytvoriť im kvalitný život s pekným úmevom. Spokojní a šťastní pacienti ju motivujú k ďalšiemu štúdiu a preto sa stala členom úzkeho kruhu špecialistov v tíme ASAP- (airway,sleep and pediatric pathway), kde sa intenzívne venuje spojitosti dýchania a orálneho zdravia. Momentálne pracuje, okrem vlastnej  praxe, aj na katedre čeľustnej ortopédii, kde sa ďalej vzdeláva v ortodoncii.

alexandra-schickALEXANDRA JUREK-SCHICK - Alexandra Jurek-Schick absolvovala v roku 1989 štúdium logopédie na Univerzitnej klinike   vo Viedni. Tam aj začala pracovať ako logopédka. Bola zodpovedná za etablovanie klinicko-logopedickej diagnostiky a terapie orofaryngeálnej dysfágie. Od roku 1995 zároveň začala pracovať vo svojej ambulancii , kde sa venovala predovšetkým: myofunkčnej terapii (MFT), poruchám hlasu a narušenému vývinu reči. Myofunkčnú terapiu/Orofaciálnu dysfunkciu prednášala na rôznych odborných platformách v Rakúsku a Taliansku (Bozen, južné Tirolsko). Od roku 2004-2007 organizovala pre rakúskych logopédov kongresy vo Viedni a od roku 2013 bola tajomníčkou v rakúskej spoločnosti pre logopédiu,foniatriu a pediatrickú audiometriu( OGLPP). V roku 2016 spolu s kolegyňami Martinou Gruberovou und Frani Bamerovou založili interdisciplinárnu MFT-platformu pre logopédov, čeľustných ortodontov, zubných lekárov, detských zubných lekárov, ORL a pediatrov. Popri svojej každodennej logopedickej praxi prednáša tému myofunkčné poruchy vo Viedni, Švajčiarsku a Nemecku.

Vedecká činnosť: spoluautorka knihy:  „Oropharyngeale Dysphagien“, Thieme Verlag.

MATHILDE FURTENBACHfutternbach- študovala psychológiu a pedagogiku a absolvovala vzdelanie v pedagogike Montessori.V roku 1975 ukončila štúdium logopédie v Innsbrucku a už odvtedy sa zaujímala na poli logopédie o myofunkčnú terapiu (MFT). Ako prvý logopéd v Rakúsku sa tejto problematike začala venovať, je vlastne priekopníčkou v rakúskej logopédii v odbore myofunkčné poruchy. V roku 1998 sa stala certifikovanou myofunkčnou terapeutkou. Ako člen pracovnej skupiny pre myofunkčnú terapiu, orofaciálne dysfunkcie sa od začiatku významne podieľala na ďalšom rozvoji tohto odboru a venuje sa mu dodnes. Popri dennodennej logopedickej praxi prednáša v Rakúsku, južnom Tirolsku/Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku a naposledy v Moskve pre ortodontov, detských zubárov, logopédov, liečebných pedagógov a laktačných poradcov. Spolupracuje so zubármi, detskými zubármi, ortodontistami, laktačnými poradcami a pôrodnými asistentami. Je kritická a nezávislá poradkyňa pre otázky o cumlíkoch a sacích návykoch. Mathilde Furtenbach pracovala 35 rokov ako klinický logopéd v svojej ambulancii klinickej logopédie v Innsbrucku so zameraním na prevenciu, diagnostiku a myofunkčnú terapiu u detí a dospelých.

Výskumná činnosť: Publikácie vo vydavateľstvách a časopisoch ako Informationen aus Orthodontie & Kieferorthopädie (IOK, Thieme), HEBAMMENInfo, Laktation und Stillen etc., predovšetkým je vydavateľka a spoluautorka nasledujúcich kníh:

  • Furtenbach M, Adamer I: Myofunktionelle Therapie kompakt II – Diagnostik und Therapie (Präsens Verlag Wien, 2016)
  • Furtenbach M., Adamer I., Specht-Moser B. (Hg.): Myofunktionelle Therapie kompakt I – Prävention (Präsens Verlag Wien, 2013)
  • Furtenbach M: Das Zungenbändchen: die interdisziplinäre Lösung" (Präsens Verlag Wien, 2007).

Kurz je určený pre   logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov. Kurz bude tlmočený do slovenského jazyka!

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 27.-29. september 2021

 Miesto konania: Hotel TATRA, Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2021 pod číslom: 2021/02/1

 Počet pridelených kreditov: 14

 Max. počet účastníkov: 24 

 Odborný garant kurzu:Mathilde Furtenbach

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP - 250 Eur, nečlen SKIZP - 300 Eur

V cene kurzu je manuál, tlmočenie, občerstvenie a pomôcky na myofunkčnú terapiu. Každý účastník kurzu si prinesie zrkadlo priemeru 15 alebo 20 cm.

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 25.8.2021. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  26282021
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:  do 28.8.2021-  50%z ceny kurzu, po 28.8.2021   - 100% z ceny kurzu

UBYTOVANIE: Možnosti ubytovania: hotel Tatra, Bratislava