SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

Vyhodnotenie vzdelávacej akcie č.6 v roku 2019

HODNOTENIE VERBÁLNEHO SPRÁVANIA A INÝCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ S PAS

     Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity organizovali v dňoch 7.-8. novembra 2019 kurz s názvom Hodnotenie verbálneho správania a iných zručností u detí s PAS, ktorý nadviazal na predchádzajúce kurzy Využitie analýzy verbálneho správania pri rozvíjaní reči a komunikácie u detí s PAS, a Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy pri rozvoji komunikácie detí s poruchou autistického spektra. Kurz prebiehal v priestoroch Centra Memory v Bratislave.

     Lektorkou kurzu bola Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, uznávaná certifikovaná behaviorálna analytička, ktorá sa už dlhé roky venuje práci s deťmi s poruchami autistického spektra (PAS) a školí ďalších odborníkov či rodičov týchto detí. Na kurze predstavila zahraničný nástroj VB-MAPP  = Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program, ktorý slúži na mapovanie existujúcich zručností detí s PAS, výber cieľov pre intervenciu, zostavenie vzdelávacieho programu, ako aj sledovanie nadobúdania zručností. Klinickí logopédi a logopédi v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia si mohli získané teoretické poznatky aj prakticky vyskúšať na modelovom príklade v záznamovom hárku.

  • Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

     Dotazníky spokojnosti odovzdalo 46 účastníkov, z ktorých 38 ohodnotilo kurz ako výborný t.j. známkou 1, 6 účastníkov známkou 2, 1 účastník známkou 3 a 1 účastník známkou 4. Kurz hodnotilo 40 zúčastnených ako obohacujúci a prinášajúci nové poznatky, 5 zúčastnených sa zároveň vyjadrilo, že priniesol už známu informáciu a 6 považovalo kurz za informatívny. Tému kurzu považovali opýtaní respondenti za vysoko aktuálnu, ale aj zaujímavú a obohacujúcu. Dĺžku trvania a miesto konania kurzu hodnotilo 42 účastníkov ako vyhovujúce. Zvolenú formu prezentácie danej témy považovalo 41 opýtaných za pútavú s vhodným výberom výkladu a použitím audiovizuálnej techniky, 6 opýtaným sa forma javila málo pútavá.

     V závere dotazníku respondenti pozitívne hodnotili inšpiratívnosť a profesionalitu prednášajúcej. Účastníci kurzu sa tiež vyjadrili, že by privítali nižší počet účastníkov na kurze, sedenie za stolom, poskytnutie kompletných podkladov, aby bolo možné viac sa sústrediť na obsah prednášaného a menej na písanie poznámok, a dodržanie uvedeného termínu na prihlasovanie. Kurzy zamerané na ABA terapiu by navrhovali rozdeliť na kurzy pre začiatočníkov a pre pokročilých resp. tých, ktorí už absolvovali predchádzajúce kurzy s Mgr. Zuzanou Maštenovou, BCBA. Zároveň by navrhovali začleniť ešte viac praktických ukážok a možností precvičovania získaných poznatkov.

     Na ďalších odborných kurzoch by zúčastnení privítali viac kurzov orientovaných na terapiu osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou, konkrétne vyjadrili záujem o kurzy zamerané na terapiu zajakavosti MINIKIDS a Restart DCM program, nové prístupy k terapii oneskoreného vývinu reči, narušeného vývinu reči a špecificky narušeného vývinu reči, k fonologickým poruchám, taktiež k terapii porúch hlasu, afázie a dysfágie. Účastníci by tiež ocenili možnosť absolvovať kurz zameraný a orofaciálnu a myofunkčnú terapiu. V neposlednom rade by uvítali ďalšie kurzy k problematike detí s PAS v súvislosti s hrou a kŕmením.

     Ďakujeme Mgr. Zuzane Maštenovej, BCBA za opätovné zdieľanie svojich poznatkov a skúseností, ktoré môžeme aplikovať v našej klinickej praxi. Zároveň ďakujeme celému realizačnému tímu za organizáciu poslednej vzdelávacej aktivity v roku 2019. Tešíme sa na ďalšie kurzy pod záštitou SKIZP v novom roku 2020.

Vypracovala: Mgr. Frederika Godišov