SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 

 

Dňa 22. - 23. novembra 2018 sa v Centre Memory, n.o., v Bratislave, uskutočnil kurz „Využitie ABA pri rozvoji komunikácie detí s poruchou autistického spektra. Lektorkou kurzu bola Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA.

 

Dotazník spokojnosti odovzdalo 32 respondentov. Všetci opýtaní hodnotili celkovú úroveň kurzu veľmi vysoko známkou 1. Až 100% účastníkov hodnotilo kurz ako obohacujúci, informatívny, prinášajúci nové poznatky a názory. Taktiež tému hodnotili ako vysoko aktuálnu, zaujímavú a obohacujúcu, ocenili pútavú formu prezentácie s použitím audiovizuálnej techniky, ale i zaujímavého výkladu lektorky spojeného s praktickými ukážkami k danej téme. Viacerí vyjadrili záujem o bližšie informácie týkajúce sa najnovších zahraničných výskumov v oblasti ABA a poskytnutie informačných zdrojov k týmto výskumom (Mgr.Maštenová navrhla záujemcom možnosť individuálneho poskytnutia informácií). Pre mnohých účastníkov bola téma natoľko aktuálna, že vyslovili svoj záujem o pokračovanie kurzu a možnosti hlbšieho štúdia problematiky.

 

Našu veľkú vďaku chceme vyjadriť lektorke Mgr. Maštenovej, BCBA ktorá je erudovanou odborníčkou s komplexnými teoretickými vedomosťami a poznatkami podloženými aj najnovšími výskumami v oblasti porúch autistického spektra, ale aj s bohatými osobnými skúsenosťami z práce s týmito pacientmi. Svoje komplexné poznatky dokázala pútavou, zrozumiteľnou a kvalitnou formou odprezentovať a vtiahnuť zúčastnených do aktívnej účasti na prednáškach.

 

Mgr. Andrea Kocúriková