SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.SEKVENCIA UČENIA SOCIÁLNYCH A KOMNUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ PRI VYTVÁRANÍ VZDELÁVACIEHO PLÁNU U DETÍ S PAS

Lektorka: Mgr. Zuzana Maštenová

Dátum a miesto konania:  10. a 11. november 2023, hotel TATRA Bratislava

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný workshop s témou, ktorá sa už viackrát objavila vo vzdelávacom pláne klinických logopédov a logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a napriek tomu ešte stále nevieme veľa vecí, ktoré nám chýbajú pri poskytovaní zdrav. starostlivosti pacientom s PAS. Preto sa znovu a znovu vraciame k diagnóze PAS . Tento workshop nás naučí riešiť sekvencie   učenia sociálnych a komunikačných zručností. Vedomosti a zručnosti z daného workshopu môžeme využiť aj pri iných dg. narušenej komunikačnej schopnosti          

Prednáša: Mgr. Maštenová Zuzana, BCBA

maslejova-lektorkaO lektorke:  Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, ukončila v roku 2004 magisterské štúdium psychológie na Prešovskej Univerzite v Prešove. V roku 2010 ukončila postgraduálne štúdium aplikovanej behaviorálnej analýzy na UNT (University of North Texas) a v súčasnosti má ukončený proces medzinárodnej certifikácie BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Od roku 2004 pracovala pod vedením certifikovaných analytikov v Írsku, Škótsku, Anglicku a od roku 2011 sa na Slovensku venuje vedeniu domácich programov pre deti s PAS a inými vývinovými poruchami, pravidelne organizuje vzdelávacie workshopy pre rodičov a odborníkov, lektoruje kurzy aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej Univerzite v Brne. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie VIA ABA, o.z, ktorá sa venuje podpore rodín detí s PAS a šíreniu informácií o empiricky overených metódach práce s deťmi s PAS.

Anotácia workshopu

Cieľom workshopu je poskytnúť  účastníkom prehľad o behaviorálnom prístupe k vytváraniu vzdelávacieho plánu/kurikula pre študentov na rôznej úrovni zručností. Počas dvoch dní workshopu si vysvetlíme sekvenciu zoradenia zručností pri učení so zameraním na učenie sociálnych a komunikačných zručností u raného, stredne pokročilého a pokročilého študenta s PAS. Vysvetlenie jednotlivých profilov bude sprevádzané praktickými ukážkami techník učenia a videoanalýzami. Po absolvovaní kurzu budú účastníci môcť využiť získané informácie pri výbere krátkodobých a dlhodobých cieľov intervencie u svojich klientov s rôznym repertoárom zručností.

Workshop je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA WORKSHOPU:

 Termín: 10.11.- 11.11.2023

 Miesto konania: hotel TATRA Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2023

 pod číslom: SVZ 2023/31/1

 Počet pridelených kreditov: 14

 Max. počet účastníkov:  50

 Odborný garant kurzu: Mgr. Maštenová Zuzana

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP- 200 Eur, nečlen SKIZP- 250 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 1.11.2023. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  1011112023
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 1.11.2023-  50%z ceny kurzu, po 1.11.2023         - 100% z ceny kurzu

ČASOVÝ HARMONOGRAM WORKSHOPU >>>

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH >>>