SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.  • Poruchy plynulosti reči v klinicko- logopedickej praxi

Prednášajú: Mgr. Eliášová Katarína , Mgr. Košútová Mária, Mgr. Siklienková Radana

Dátum a termín konania: 6. október 2023, hotel Tatra Bratislava

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na jednodenný kurz , týkajúci sa porúch plynulosti reči. V uvedenom kurze lektorky, úspešné absolventky postgraduálneho štúdia klinická logopédia, oboznámia účastníkov kurzu so svojími výbornými špecializačnými prácami, týkajúcimi sa porúch plynulosti reči

O lektorkách:

Mgr. Katarína Eliášová ukončila magisterské štúdium logopédie na PdF UK v Bratislave v roku 2011 a špecializačné štúdium klinickej logopédie na SZU v Bratislave v roku 2020. Od roku 2019 je slovenským delegátom v európskej logopedickej asociácii ESLA. Pracuje v AKL v Novom Meste nad Váhom prevažne s detskými pacientmi s rôznymi typmi NKS. Témou jej špecializačnej práce bola Terapia zajakavosti prostredníctvom Lidcombe programu.

Mgr. Mária Košútová ukončila magisterské štúdium logopédie na PdF UK v Bratislave a špecializačné štúdium klinickej logopédie na LF SZU v Bratislave. Pracuje ako klinický logopéd v Žiline. Je autorkou logopedických pomôcok Sykavky zábavne, Od slov k vetám, Čarovná logopédia a Básničková logopédia. V rámci špecializačnej práce sa venovala problematike terapie tumultus sermonis.

Mgr. Radana Siklienková v roku 2015 ukončila štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore logopédia. Pod vedením pani docentky Kapalkovej sa v diplomovej práci venovala použitiu metódy Storytelling – story acting u detí s VJP. Po ukončení pregraduálneho štúdia pracovala ako logopéd v špecializácii pod supervíziou v ambulancii klinickej logopédie Logopédia Nitra s.r.o. V špecializačnej práci sa pod vedením pani doktorky Štenclovej zameriavala na klinický obraz u dospelých pacientov s tumultus sermonis. Po ukončení postgraduálneho špecializačného štúdia na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave pracuje ako klinický logopéd v Ambulancii klinickej logopédie LOGOPLAY v Prievidzi

Anotácia kurzu: 

Kurz Poruchy plynulosti reči v klinicko- logopedickej praxi bude súhrnom troch špecializačných prác, ktoré sa zameriavali na poruchy plynulosti reči (balbuties a tumultus sermonis). Bude rozdelený na tri hlavné časti.

  • Prvá časť bude zameraná na aplikáciu Lidcombe programu. Lektorka naviaže svojimi skúsenosťami na kurzy, ktoré v minulosti pre SKIZP odprednášali lektorky Rosemarie Hayhow a Corinne Moffatt. Uvedie špecifiká práce s deťmi so zajakavosťou v predškolskom veku a predstaví kazuistickú štúdiu zo svojej praxe.
  • V druhej a tretej časti sa zameriame na brblavosť- tumultus sermonis. Tejto diagnóze bol dlhodobo venovaný malý priestor v slovenskej literatúre a na vzdelávacích kurzoch. Popíšeme klinický obraz tumultus sermonis a prinesieme aktuálne poznatky zo zahraničia z oblasti diagnostických metód a terapeutických postupov. Predstavíme aj novú slovenskú terapeutickú metodiku MITAPIŠU. Účastníci kurzu získajú praktické poznatky a vypracované materiály, ktoré budú môcť využiť vo svojej praxi.

Kurz je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 6. október 2023

 Miesto konania: hotel TATRA Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2023

 pod číslom: SVZ 2023/30/1

 Počet pridelených kreditov: 6

 Max. počet účastníkov: 50

 Odborný garant kurzu: Mgr. Košútová Mária

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP- 100 Eur, nečlen SKIZP- 150 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 30.9.2023. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  06092023
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 30.9..2023-  50%z ceny kurzu, po 30.9.2023   - 100% z ceny kurzu

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU >>>

  • PRIHLÁŠKA NA KURZ >>> prihlasovanie je zastavené

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH >>>