SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný kurz s témou, ktorá   na pôde SKIZP ešte nebola foniatrom odprednášaná. Na tomto kurze sa dozvieme o poruchách hlasu a ich liečbe z pohľadu lekára- foniatra, ale tak, aby sme tieto diagnózy mohli lepšie liečiť my, klinickí logopédi.

Názov vzdelávacej akcie: DIAGNOSTIKA A LIEČBA HLASOVÝCH PORÚCH V AMBULANCII KLINICKÉHO LOGOPÉDA

Lektor: MUDr. Martin Kučera

Dátum a termín konania: 30.-31. marec 2023, hotel Tatra Bratislava

kucera-martinMUDr. Martin Kučera je foniater, ktorý sa roky venuje prakticky ale aj výskumne diagnostike a liečbe hlasových porúch, súčasne na túto tému poriada kurzy a publikuje. Je autorom niekoľkých rehabilitačných techník a pri liečbe porúch hlasu používá ako základnú stratégiu- senzomotoriku. Mimo iných aktivít prednáša direktivne vedené techniky muzikoterapie a senzomotorickú integráciu na magisterskom štúdiu muzikoterapie na Univerzite Palackého v Olomouci. Spolupracuje na niektorých výzkumných projektoch s  Hudobnou akadémiou v Prahe.

Je autorom alebo spoluautorom kníh: Vokologie I, Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace, Foniatrie-hlas, Alikvótní píšťala „koncovka“ – tradiční hudební nástroj Čech a Slovenska v neurorehabilitační praxi, Standardy péče pro okruh diagnóz: J37, J38, R 49 (poruchy hlasu) pro Asociaci klinických logopedů ČR, aj.

Anotácia kurzu:

Kurz sa venuje možnostiam diagnostiky a liečby hlasových porúch z pohľadu klinického logopéda. Súčasťou kurzu je praktický nácvik hodnotenia hlasu a hlasových porúch v GRBAS škále a pomocou vyšetrenia hlasového poľa s ohľadom na hľadanie terapeutického prístupu. Súčasťou diagnostického bloku kurzu bude aj základný nácvik funkčného odčítania laryngoskopických nálezov z lekárskych záznamov. Tento koncept bol vytvorený pre nelékarske profesie (klinických logopédov) v rámci kurzov poriadaných MUDr. Kučerom v ČR.

V časti , zameranej na konzervatívnu liečbu hlasových porúch preberieme tri základné modelové prístupy: stratégie u porúch z preťaženia dospelých a detí, stratégie pri nedostatočnom uzávere hlasivkovej štrbiny (obrna, strata tkaniva , zjazvenie hlasiviek) a stratégie u hlasových funkčných spasticít (psychogénne poruchy). Prakticky si budú účastníci trénovať prácu s postúrou, dýchaním, respiro-fonačnou koordináciou a navodením konverzačného rezonovaného hlasu. Praktická výuka bude formou inštruktážneho kurzu, po poprednášaní techník bude nasledovať praktický nácvik jednotlivými účastníkmi. Akcent sa kladie na poruchy hlasu z preťaženia.

Workshop je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA WORKSHOPU:

 Termín: 30.- 31. marec 2023

 Miesto konania: hotel TATRA Bratislava

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2023

 pod číslom:2023/02/1

 Počet pridelených kreditov: 12

 Max. počet účastníkov: 45

 Odborný garant kurzu: MUDr. Martin Kučera

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP- 170 Eur, nečlen SKIZP- 240 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 1.3.2023. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  303132023
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 1.3.2023 -  50% z ceny kurzu, po 1.3.2023  - 100% z ceny kurzu

ČASOVÝ HARMONOGRAM WORKSHOPU

Štvrtok 30.marca 2023

9:00- 10:00     Registrácia

10:00 -12:00  Časť I.   blok - hlas

                           Fyziológia hlasu, patofyziológia hlasových porúch, delenie hlasových porúch  

                           z pohľadu terapeuta a hľadanie terapeutického prístupu

12:00- 13:00     OBED

13: 00-17:00  II. blok - diagnostika

                        Diagnostika hlasových porúch z pohľadu  terapeuta/klinického logopéda

                         (GRBAS, hlasové pole, laryngoskopia). Hľadanie terapeutického plánu

                         III. blok - rehabilitácia porúch z preťaženia. Inštruktáž – postúra, dýchanie,

                          Rezonancia. Praktický nácvik frekventantov

Piatok   31. marca 2023

9:00 -12:00       IV. blok – praktická diagnostika

                             Vyšetrenie hlasového poľa – praktické ukážky vyšetrenia na vybraných

                             frekventantech kurzu. Hodnotenie hlasu – drsnosť, dyšnosť, asténia,

                             napätie, nestabilita

12:00- 13:00    OBED

13: 00- 14:30       V. blok – rehabilitačné techniky

                                 Alikvótna píšťala koncovka v rehabilitácii porúch komunikácie

                                 Rehabilitácia porúch z preťaženia (opakovanie nácviku

                                 z predchádzajúceho dňa

14:45- 16: 00         VI. blok základné prístupy u iných hlasových porúch

                                   Terapeutické techniky – nedostatočnosť uzáveru u obrny, akútne

                                   psychogenne spasticity, mutačné poruchy.

16:00                         ZÁVER