SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.  • DIAGNOSTIKA A LIEČBA HLASOVÝCH PORÚCH

     V dňoch 30. - 31. marca 2023 Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU zorganizovala kurz s témou, ktorá na pôde SKIZP ešte nebola foniatrom odprednášaná.

     foto-vzd2-2023Dvojdenný kurz sa konal v Bratislave v Hoteli TATRA a venoval sa problematike porúch hlasu a ich liečbe z pohľadu lekára - foniatra, ale tak, aby sme my klinickí logopédi mohli lepšie rozpoznávať a liečiť tieto diagnózy.

     Lektorom kurzu bol MUDr. Martin Kučera, foniater, ktorý sa roky venuje prakticky ale aj výskumne diagnostike a liečbe hlasových porúch. Na túto tému usporadúva kurzy a zároveň publikuje. Je autorom niekoľkých rehabilitačných techník a pri liečbe porúch hlasu používa ako základnú stratégiu – senzomotoriku a prácu s dychom.

    Klinickí logopédi a logopédi v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia mohli získať teoretické a zároveň praktické poznatky o možnostiach diagnostiky a liečby hlasových porúch z pohľadu klinického logopéda. Kurz bol koncipovaný pre nelekárske profesie - klinických logopédov, vychádzal z kurzov poriadaných MUDr. Kučerom v ČR a bol členený na diagnostický a terapeutický blok.

    Účastníci mali možnosť si odskúšať základný nácvik funkčného odčítania laryngoskopických nálezov z lekárskych záznamov, nácvik hodnotenia hlasu a hlasových porúch v GRBAS škále a pomocou vyšetrenia hlasového poľa.

    V časti zameranej na konzervatívnu liečbu hlasových porúch, s dôrazom na stratégie u porúch hlasu z preťaženia u dospelých a detí, stratégie pri nedostatočnom uzávere hlasivkovej štrbiny rôznej etiológie a stratégie u hlasových funkčných spasticít, si mohli získané teoretické poznatky aj vyskúšať. Prakticky si účastníci mohli trénovať prácu s postúrou, dýchaním, respiro-fonačnou koordináciou a navodením konverzačného rezonovaného hlasu.

  • Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

    foto2-vzd2-2023Dotazník spokojnosti odovzdalo 39 účastníkov kurzu, všetci hodnotili kurz ako výborný t.j. známkou 1. Zo všetkých účastníkov hodnotilo 38 ľudí kurz ako obohacujúci a tému ako vysoko aktuálnu, prinášajúcu nové poznatky a názory. Iba jeden z účastníkov tému považoval za známu informáciu a za málo zaujímavú. Všetkým respondentom dĺžka trvania kurzu a miesto vyhovovalo. Všetci respondenti považovali formu prezentácie za pútavú, spojenú s vhodným výberom výkladu a s použitím audiovizuálu.

Niekoľkí účastníci uviedli, že by v budúcnosti prijali vzdelávacie akcie na nasledujúce témy: dysfágie, brblavosť, orofaciálna stimulácia, sluchové poruchy, DMO, psychomotorický vývin detí, AAK, dyzartrie, afázie, 3 funkčné bloky mozgu – Lurija a stretnutie klinických logopédov a riešenie odborných problémov.

Zároveň, niekoľkí účastníci by privítali zopakovanie kurzov, na ktoré sa nemohli dostať z kapacitných dôvodov: Špecifiká hodnotenia a terapie jazykových schopností u detí s VJP a PVP.

Ďakujeme MUDr. Martinovi Kučerovi za zdieľanie svojich poznatkov a skúseností, ktoré môžeme aplikovať v našej klinickej praxi, ako aj celému organizačnému tímu. Kurz mal celkovo pozitívny ohlas na tému ale aj na prednášajúceho – vysoká odbornosť, pútavý a dynamický spôsob prezentácie. Účastníci sú vďační za dobre zorganizované podujatie a za hodnotnú publikáciu: M. Kučera, M. Frič, K. Fritzlová, M. Halíř. 2019: Vokológia I. Funkční diagnostika a léčba hlasových poruch, ktorá bola v cene kurzu.

Vypracovala: Mgr. Katarína Sümegiová, MSc.