SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.VYUŽITIE BEHAVIORÁLNEHO TRÉNINGU ZRUČNOSTÍ

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov  organizovala v dňoch 3. - 4. marca 2023 vzdelávaciu aktivitu číslo SVZ 2023/01/1 s názvom: VYUŽITIE BEHAVIORÁLNEHO TRÉNINGU ZRUČNOSTÍ VČASNEJ INTERVENCIE MEDIOVANEJ RODIČOM U DIEŤAŤA S PAS, ktorý nadviazal na predchádzajúce kurzy s problematikou rozvoja komunikácie detí s poruchou autistického spektra. Kurz bol realizovaný v priestoroch hotela Tatra v Bratislave.

 mastenova          Odborným garantom a lektorkou kurzu bola Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, uznávaná certifikovaná behaviorálna analytička, ktorá sa už dlhé roky venuje práci s deťmi s poruchami autistického spektra (PAS) a školí ďalších odborníkov či rodičov týchto detí. Svoje bohaté odborné poznatky a praktické skúsenosti zdieľa s klinickými logopédmi, odborníkmi na komunikáciu. Tieto slúžia na mapovanie existujúcich zručností detí s PAS, výber cieľov pre intervenciu, zostavenie vzdelávacích programo a sledovanie nadobúdania zručností. Klinickí logopédi a logopédi v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia si mohli získané teoretické poznatky aj prakticky vyskúšať na modelovom príklade.

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

Dotazníky spokojnosti odovzdalo 37 účastníkov, z ktorých 35 ohodnotilo kurz ako výborný t.j. známkou 1, 1 účastník známkou 2, 1 účastník známkou 3. Kurz hodnotilo 33 zúčastnených ako obohacujúci a prinášajúci nové poznatky, 4 zo zúčastnených sa zároveň vyjadrili, že priniesol už známu informáciu. Tému kurzu považovali opýtaní respondenti v počte 35 za vysoko aktuálnu, 2 účastníci za zaujímavú a obohacujúcu. Dĺžku trvania a miesto konania kurzu hodnotilo 36 účastníkov ako vyhovujúcu, 1 za nevyhovujúcu. Zvolenú formu prezentácie danej témy považovalo 37 opýtaných za pútavú s vhodným výberom výkladu a použitím audiovizuálnej techniky.

           V závere dotazníka respondenti pozitívne hodnotili inšpiratívnosť a profesionalitu prednášajúcej. Zároveň by navrhovali začleniť ešte viac praktických ukážok a možností precvičovania získaných poznatkov.

           Ďakujeme Mgr. Zuzane Maštenovej, BCBA za opätovné zdieľanie svojich poznatkov a skúseností, ktoré môžeme aplikovať v našej klinickej praxi. Zároveň ďakujeme SKIZP za organizáciu prvej vzdelávacej aktivity v tomto kalendárnom roku. Tešíme sa na ďalšie kurzy pod záštitou SKIZP v novom roku 2023.

Vypracovala: PaedDr. Mária Šišková, PhD.