SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.SKIZP v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie LF SZU vás pozývajú na kurz, ktorý potvrdzuje dôležitosť interdisciplinárnej spolupráce klinického psychológa a klinického logopéda pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom s neurogénnymi poruchami komunikácie. Kurz je rozdelený na dve časti. Prvú časť prednáša neuropsychológ, druhú klinické logopédky

Názov kurzu:

  • NEUROPSYCHOLÓGIA V PRAXI LOGOPÉDA, NEUROGÉNNE PORUCHY KOMUNIKÁCIE U DOSPELÝCH

Prednášajú:

  • PhDr. Robert Krause, Ph.D, MBA
  • Mgr. Danica Brunclíková
  • Mgr. Mária Došeková  

O lektoroch:

PhDr. Robert KRAUSE, PhD., MBA

robert krauseOdborné a výskumné zameranie: Neuropsychologické aspekty ľudského správania sa, Neuropsychologické aspekty prenatálneho a postnatálneho vývinu, Neuropsychológia pri aplikácii do biznisu, Kognitívne limity efektívneho spracovania informácií a kognitívna neuropsychológia.

Štúdiu psychológie sa začal venovať pred viac než desiatimi rokmi. Už počas vysokej školy napísal dve knihy a niekoľko vedeckých článkov. Ako dobrovoľník pôsobil napríklad na detskej onkológii a tiež v organizácii UNICEF. Svojimi prednáškami sa aktívne zapájal aj do projektu Školy pre Afriku.V roku 2015 bol vybraný medzi TOP 5 podnikateľov zo Slovenska, ktorí popri štúdiu podnikajú, a to ako jediný zástupca z oblasti vzdelávania. Vyškolil niekoľko tisíc ľudí z 18 národností. V súčasnosti zastrešuje významné programy neurovied a neuropsychológie v Mexiku, Španielsku a v Afrike. Ako odborníka ho veľmi často oslovujú popredné slovenské a zahraničné médiá. Začiatkom roku 2020 ukončil postgraduálne certifikačné štúdium na 1. Le­kárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe – v odbore neuropsychológia. V roku 2020 ukončil štúdium Executive Master of Business Administration na Paneurópskej vysokej škole. V súčasnosti prednáša na dvoch slovenských vysokých školách: UKF v Nitre a Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Je odborným garantom online seriálu Televízie Markíza ­ s názvom Spoznaj myseľ s Dr. Krause.

Mgr. Danica BRUNCLÍKOVÁ v roku 2014 ukončila pregraduálne štúdium na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. V diplomovej práci pod vedením prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya. PhD. adaptovala do slovenského jazyka terapiu fonologickej alexie. Od roku 2014 do súčasnosti pracuje v ambulancii klinickej logopédie u Mgr. Kataríny Melichárekovej v Nových Zámkoch. V roku 2021 ukončila špecializačné štúdium na SZU v Bratislave so špecializačnou prácou zameranou na neurogénne poruchy komunikácie s dôrazom na subjektívne hodnotenie kvality života a diskrétne jazykové deficity u pacientov s afáziou. Spolupracovala na praktickej časti adaptácie dotazníka AIQ – 21 do slovenského jazyka. Téme diskrétnych jazykových deficitov u pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie sa venuje aj v pripravovanej rigoróznej práci.

Mgr. Mária DOŠEKOVÁ v roku 2015 úspešne ukončila vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského, Pedagogickej fakulte na Katedre logopédie. V diplomovej práci sa pod vedením PhDr. Dany Buntovej PhD. venovala hodnoteniu vzťahu oromotorických schopností a artikulácie u 5 a 6 ročných detí. Od roku 2015 pracovala v ambulancii klinickej logopédie v Beluši. Popri práci sa venovala špecializačnému štúdiu na Katedre logopédie a liečebnej pedagogiky na Slovenskej zdravotníckej univerzite. V roku 2021 toto štúdium úspešne ukončila skúškou a špecializačnou prácou, ktorej cieľom bolo vytvorenie Súboru terapeutických cvičení pre pacientov s anomickou afáziou. Na jeho rozširovaní pokračuje ďalej a naďalej ho používa s afatickými pacientami v terapii. Od konca roka 2021 pracuje v ambulancii klinickej logopédie LOGOHELP s. r. o. v Trenčianskej Teplej.

Anotácia kurzu:

V prvej časti pod názvom Neuropsychológia v praxi logopéda sa počas kurzu pozrieme na exekutívne funkcie optikou kognitívnej a klinickej neuropsychológie. Zameriame sa na teoretické a praktické uchopenie základných exekutívnych funkcií, ale aj na fungovaniu ľudského mozgu v zdravej, ale i patologickej podobe  

V druhej časti lektorky kurzu oboznámia účastníkov so svojími špecializačnými prácami, z ktorých jedna sa zamerala na zmapovanie subjektívneho hodnotenia kvality života pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie z pohľadu klinického logopéda, možnosti jeho využitia v podmienkach ambulancie klinickej logopédie a ktorá nastolila otázku potreby klinicko – logopedickej terapie diskrétnych jazykových deficitov u pacientov s afáziou. Druhá špecializačná práca sa zamerala na klinicko-logopedickú terapiu amnestickej afázie prostredníctvom súboru cvičení pre pacientov s amnestickou afáziou. Sme si vedomí, že každý pacient s amnestickou afáziou je iný a každý má inú mieru narušenia komunikačných schopností, každého však spájajú určité črty pre nich charakteristické. Styčným bodom je spolupráca s rodinnými príslušníkmi a rešpektovanie záujmov pacientov. Dôraz sa kladie na zlepšenie komunikačných schopností pacientov a tým na skvalitnenie ich životov.

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 2.- 3.6. 2022 (štvrtok, piatok), Centrum Memory Bratislava

Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná pod číslom: 2022/04/1

Počet pridelených kreditov: 9

Max. počet účastníkov: 40 

Odborní garanti kurzu: PhDr. Robert Krause, Ph.D, MBA, PaedDr. Barbora Bunová, Ph.D

Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, Ph.D.

POPLATKY:

Člen SKIZP - 100 Eur, nečlen SKIZP - 150 Eur

V cene kurzu sú handouty a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 10.5.2022. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 042022
  • 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:  do 10.5.2022 -  50%, po 10.5.2022  - 100% z ceny kurzu