SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.SKIZP v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU vás pozývajú na webinár, ktorého tému spracovala lektorka vo svojej špecializačnej práci. S vývinovou verbálnou dyspraxiou sa stretáva každý klinický logopéd, alebo logopéd v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia, pracujúci v  Ambulancii klinickej logopédie.

Prednáša: Mgr. Frederika Malá

Webinár je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

Anotácia:

S diagnózou Vývinová verbálna dyspraxia sa stretávame v ambulanciách klinickej logopédie čoraz častejšie. Ide o poruchu reči, ktorá patrí medzi nedoriešené oblasti logopédie a preto je naďalej aktuálnou témou zahraničných výskumov. Nepresnosti v opise symptómov a diagnostických ukazovateľov reflektujú aj odlišnosti v terminológií a definíciách. Predkladaný webinár ponúka sumár najnovších dostupných poznatkov o tejto diagnóze a podrobne opisuje na dôkazoch založený terapeutický prístup vychádzajúci z princípov motorického učenia - Nuffield Dyspraxia Program.

O lektorke:

frederika-malaMgr. Frederika Malá je klinická logopédka, ktorá ukončila magisterské štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2017 pracuje v ambulancii klinickej logopédie Logopédia Nitra s.r.o v Nitre. Špecializačné štúdium v odbore klinická logopédia úspešne ukončila v roku 2021, pričom v špecializačnej práci sa venovala problematike Vývinovej verbálnej dyspraxie.

 ORGANIZÁCIA WEBINÁRA:

 Termín: 12.2.2022

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná pod číslom: 2022/01/1

 Počet pridelených kreditov: 3

 Max. počet účastníkov: 50 

 Odborný garant kurzu: Mgr. Frederika Malá

 Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

Člen SKIZP - 35 Eur, nečlen SKIZP - 70 Eur

V cene webinára sú handouty, pomocné Dg a Th hárky

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 1.2.2022. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  120222
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY: do 1.2.2022 -  50%z ceny kurzu, po 1.2.2022   - 100% z ceny kurzu