SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.logo-skizp-nsp 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný kurz:

  • MOŽNOSTI AAK V RANEJ LOGOPEDICKEJ PRAXI : DAJME DEŤOM ŠANCU KOMUNIKOVAŤ

Prednášajú: PaedDr. Kormanová Anastázia, Ing. Adriana Rojíková

O lektorkách:

kormanovaPaedDr. Kormanová Anastázia, Anastázia Kormanová od ukončenia štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave zameriava 30 rokov svojej odbornej logopedickej praxe na ranú logopedickú intervenciu . V roku 2005 získala špecializáciu v špecializačnom odbore : klinická logopédia . Od roku 2000 pracuje ako klinický logopéd v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave . Denná ambulantná logopedická intervencia v rámci pracoviska : Dlhodobej starostlivosti o rizikových novorodencov ku ktorej je ambulancia klinickej logopédie pričlenená je zameraná na logopedickú intervenciu deti s identifikovaným rizikom vývinu a deti s potenciálnym rizikom vývinu . Snahou pracoviska je včasná identifikácia vývinových ťažkostí v oblasti komunikácie, reči a jazykových schopností , ako aj v celkovom psychomotorickom vývine detí. Dosiahnutá úroveň mnohých detí zahŕňa najťažší stupeň narušenej komunikačnej schopnosti s potrebou zvýšeného individuálneho prístupu so zohľadnením na individuálne možnosti a schopnosti každého jedinca. Kombinácia porúch vyžaduje hľadanie najprijateľnejších diagnostických ako aj terapeutických prístupov .K podpore praktických skúsenosti je nevyhnutné získavanie teoretických východísk a poznatkov . Anastázia Kormanová v rámci uvedeného dopĺňa základné logopedické vzdelanie účasťou na vzdelávaní, workshopoch , kurzoch a konferenciách nielen na Slovensku ale v zahraničí . V oblasti ranej intervencie na Slovensku bola v základom tíme pri zakladaní Centra včasnej intervencie v Bratislave.

 Ing. Adriana Rojíková , konateľka firmy ADROS s.r.o. Ukončené vzdelanie a prax: Slovenská vysoká škola technická, Bratislava - štátna záverečná skúška - r.1987; Doplnkové pedagogické štúdium učiteľskej spôsobilosti, SVŠT Bratislava - štátna záverečná skúška r.1987; Špeciálna pedagogika pre učiteľov – pedagogika mentálne postihnutých, rozširujúce štúdium, Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta - štátna záverečná skúška - r.1998; 15 ročná prax na pozícii špeciálny pedagóg - edukácia žiakov so zdravotným znevýhodnením; 10 rokov vo funkcii Predsedu OZ Slniečko – pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím; Multiplikátorka národného projektu "Integrácia IKT do vyučovania"  a lektorka vzdelávacích kurzov pre pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl; Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania „Autizmus – zdravotné a výchovné aspekty, diagnostika autizmu, autistické správanie“; Lektorská a konzultačná činnosť, organizovanie kurzov, prednášok, školení, workshopov na tému "Augmentatívna a alternatívna komunikácia", "Moderné AAK pomôcky dostupné na Slovensku a ich využitie v praxi", Alternatívna komunikácia a DMO a iné.

ANOTÁCIA WORKSHOPU :

     Máme možnosti rozvíjania AAK v bežnej dennej logopedickej praxi ? Odpovede na otázky : komu je AAK určená , aké sú potrebné kompetencie začínajúcich používateľov AAK, ako naštartovať AAK – v akom prostredí: v ambulancii , v domácom prostredí alebo inde .Aké metódy – systémy AAK máme k dispozícii ? Ako hľadať vhodný prístup k AAK. Spoločné hľadanie odpovedí s vyskúšaním dostupných pomôcok, materiálov bude spoločným cieľom hľadania odpovedí . Účastníci workshopu sa stanú aktívnymi prispievateľmi teoretických aj praktických skúseností aj vďaka tomu, že pre jedného klienta zo svojej ambulantnej praxe vytvoria jeho komunikačný pas . Praktické ukážky a možnosť vyskúšania moderných dostupných pomôcok na Slovensku bude súčasťou worshopu.

Kurz je určený pre logopédov v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia a pre klinických logopédov

ORGANIZÁCIA KURZU:

 Termín: 31.máj a 1.jún 2019 ( piatok, sobota)

 Miesto konania: Centrum Memory, Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava, Petržalka

 Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2019

 pod číslom: SVZ  2019//05/1

 Počet pridelených kreditov: 11

 Max. počet účastníkov:  25

 Odborný garant kurzu: PaedDr. Anastázia Kormanová

 Organizačnýgarant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

 Člen SKIZP- 100 Eur, nečlen SKIZP- 150 Eur

 V cene kurzu je manuál a občerstvenie

 Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 15.5.2019. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

 VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava

  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS:  315162019
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:  do 20. 5.2019   -  50%z ceny kurzu, po 20.5.2019   - 100% z ceny kurzu

UBYTOVANIE: Možnosti ubytovania: napr. www.szu.sk