SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

KLINICKÁ LOGOPÉDIA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.logo-skizp-nsp

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU vás pozývajú na dvojdenný kurz

  • STAROSTLIVOSŤ O DETI S PORUCHAMI SLUCHU Z POHĽADU LOGOPÉDA

PREDNÁŠAJÚ: Mgr. Hudecová Daniela, PhD. a Mgr. Petrík Miroslava

O LEKTORKÁCH:

     Mgr. Daniela Hudecová, PhD., klinická logopédka - v roku 1996 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore klinická logopédia. Po ukončení externého d-hudecovadoktorandského štúdia vo vednom odbore klinická logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského úspešne obhájila dizertačnú prácu„Auditívno-predverbálne správanie a jeho vplyv na vývin jazykových a sluchových schopností u detí s kochleárnym implantátom“a v roku 2006 jej bol udelený vedecko-pedagogický titul PhD.   Špecializačnú prípravu absolvovala v roku 1999 na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave, kde sa neskôr aktívnezúčastňovala na príprave klinických logopédov našpecializáciu v postgraduálnom štúdiu.

     Od roku 1996 do roku 2007 pracovala ako klinická logopédka na Foniatrickom oddelení Fakultnej nemocnice v Bratislave, neskôr na samostatnom oddelení klinickej logopédie. Na vyžiadanie British International School v Bratislave pracovala v rokoch 1999 - 2008 ako externý logopéd kde viedla terapiu v anglickom jazyku. V roku 2008 získala prostredníctvom Fulbright Scholar Program štipendium a zúčastnila sa štúdijno – pracovného pobytu v škole pre nepočujúcich v Massachusetts v USA. Aktívne sa zúčastňuje zahraničných a domácich kongresov a odborných podujatí, spolupodieľa sa na vedení odborných workshopov v zahraničí, zúčastňuje sa panelových diskusií, publikuje odborné články. Spolupracuje so zahraničnými odborníkmi, špecializovanými klinikami a centrami, ktoré sa venujú vzdelávaniu ľudí so sluchovým postihnutím. Od roku 2015 vedie súkromnú logopedickú ambulanciu Logos.Bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania získala v Heineken Slovensko a. s., kde v rokoch 2007 - 2008 pracovala ako HR Manager Commerce ( Ľudské zdroje).

mpetrik     Mgr. Miroslava Petrík, klinická logopédka - v roku 2009 ukončila štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala v rezorte školstva v materskej škole pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Od roku 2010 pôsobí ako logopéd v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku, kde poskytuje diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch. Vo svojej logopedickej praxi sa predovšetkým špecializuje na prácu s detskými a dospelými pacientmi s poruchami sluchu, ktorí užívajú načúvacie prístroje a/alebo kochleárny implantát. Po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky a obhájení práce s názvom Pracovné listy pre rodičov detí s kochleárnym implantátom, získala špecializáciu v odbore klinická logopédia (2016).

  • Kurz je určený klinickým logopédom, ktorí pracujú v ambulanciách klinickej logopédie a logopédom v špecializačnej príprave v odbore klinická logopédia

CIEĽ KURZU:odovzdanie teoretických a praktických skúsenosti smerujúcich k rozvíjaniu sluchových schopností (detekcia, diskriminácia, identifikácia, porozumenie), prostredníctvom ktorých si sluchovo postihnuté dieťa osvojuje hovorenú reč. Kvalitná a cielená terapia, šitá na mieru každého sluchovo postihnutého dieťaťa, pomôže skvalitniť život sluchovo postihnutého jedinca. Pomôže mu integrovať sa do spoločnosti počujúcich ľudí a umožní mu vzdelávať sa a vyvíjať pri jeho počujúcich rovesníkoch

ANOTÁCIA KURZU: Sluch zohráva najdôležitejšiu úlohu pri osvojovaní si reči. Sluchové postihnutie, najmäv závislosti od stupňa a doby vzniku má nepriaznivý vplyv na vývin reči. Úspechy v terapii detí so sluchovým postihnutím sú tým výraznejšie, čím skôr sa začne s terapiou. Podstatnou stránkou, osou celého výchovného snaženia, u sluchovo postihnutých detí je okrem iného aj rozvíjanie hovorenej reči. Včasná stimulácia sluchového a jazykového vývinu je najlepším prostriedkom “prebudenia” mozgu dieťaťa. Využívaním zvyškov sluchu sa stimulujú auditívne kanály a kortikálne oblasti, ktoré prijímajú signály, čo výrazne ovplyvňuje ich vývin. Rozvíjanie hovorenej reči u sluchovo postihnutých detí v ranom veku obsahuje dve základné zložky, ktoré sa navzájom prelínajú

  • rozvíjanie sluchu (sluchová výchova)
  • rozvíjanie hovorenej reči (rečová výchova)

ORGANIZÁCIA KURZU:

Termín: 25-26. máj 2018(piatok, sobota)

Miesto konania:Centrum Memory, Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava, Petržalka

Vzdelávacia akcia je zaregistrovaná v Kalendári vzdelávacích akcií SKIZP 2018

pod číslom: SVZ  2018/3/01

Počet pridelených kreditov: 14

Max. počet účastníkov: Vzhľadom k vysokému záujmu o kurz zvyšujeme počet účastníkov na 30.

Odborný garant kurzu:Mgr. Daniela Hudecová, PhD.

Organizačný garant kurzu: PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

POPLATKY:

Člen SKIZP- 100 Eur, nečlen SKIZP- 150 Eur

V cene kurzu je manuál a občerstvenie

Členovia SKIZP musia mať zaplatené všetky členské poplatky za predchádzajúce roky, ak si budú chcieť uplatniť príslušnú zľavu!!!
Prihlásiť sa na kurz   a zároveň zaplatiť poplatky je potrebné do 30.4.2018. Platby realizujte na podúčet SKIZP (účet klinickej logopédie)

  • VÚB BANKA a.s., Mlynské nivy 1, pobočka Kaštielska 2, Bratislava
  • č. účtu: IBAN:SK41 0200 0000 0024 1909 3655, BIC: SUBASKBX
  • VS: 2526052018
  • KS: 0308, do poznámky napíšte svoje meno a priezvisko
  • STORNO POPLATKY:  do 10.5.2018   -  50%z ceny kurzu, po 10.5.2018   - 100% z ceny kurzu
  • UBYTOVANIE:Možnosti ubytovania: napr. www.szu.sk