SLOVENSKÁ KOMORA

INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

HLAVNÁ PONUKA

PRIHLÁSENIE

Prihlásenie do verejnej časti stránok (nie do registra) je len pre členov SKIZP.ANKETA

Máte záujem o vzdelávanie?
 
Máte záujem o E-LEARNING? (prednášky, testy a získavanie kreditov cez internet)
 
WEBDESIGN & PROGRAMMING
Mgr. Andrej Psota
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje a združuje zdravotnícke povolania – klinický logopéd, liečebný pedagóg, laboratórny diagnostik, klinický fyzik. 
Sú to zdravotnícki pracovníci, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na iných, nie lekárskych, fakultách slovenských i zahraničných univerzít a pôsobia v systéme slovenského zdravotníctva už desiatky rokov.  Všetky tieto povolania majú svoje významné postavenie v zdravotníckych systémoch v Európe a vo svete, iba na Slovensku sa práve týmto povolaniam nedostáva patričného uznania. Ich vzdelanie je docenené skôr v zahraničí ako na Slovensku.
Zdravotníctvo už dávno prestalo byť výhradne  len o lekároch a sestrách, ale je to multidisciplinárny systém založený na úzkej spolupráci rôznych odborov, rôznych povolaní a rôznych úrovní vzdelania, ktorého cieľom je poskytovanie správnej, kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti v prospech pacienta.  
Historicky sa na Slovensku pre skupinu zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na iných, nie lekárskych fakultách našich i zahraničných univerzít zaužívali rôzne názvy. V poslednom čase to bola kategória „iný zdravotnícky pracovník“.  Pod týmto názvom boli označovaní absolventi prírodovedeckých, matematicko-fyzikálnych, pedagogických, filozofických a technických fakúlt, pôsobiaci v zdravotníctve. Pod týmto názvom -  kategóriou -  boli pre laboratórne činnosti špecifikovaní biológovia, chemici a genetici. Tento názov však nevystihuje vykonávajúce zdravotnícke povolanie. Zdravotnícky pracovník – klinický logopéd, liečebný pedagóg, klinický fyzik, laboratórny diagnostik je schopný diagnostický proces, ktorý zavádza, vykonáva, kontroluje a validuje aj plne garantovať. 
Nepochopenie úlohy a pôsobenia jednotlivých povolaní v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti vedie k zbytočným sporom a nedorozumeniam, a tiež ku tvorbe legislatívnych predpisov, ktoré sú často ťažko vykonateľné v praxi. Takto urobené chyby, ukotvené ešte aj v legislatívnych predpisoch sú potom veľkou prekážkou v procese budovania moderných, kvalitných a efektívnych zdravotníckych systémov.
O kvalite zdravotníckeho pracovníka nerozhoduje jeho pregraduálne vzdelanie ale zdravotnícka odbornosť (znalosti a zručnosti), etika a morálka, ktorá vedie k správnemu, kvalitnému a bezpečnému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.
Biblioterapia

13.07.2010

Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, o. z. Brati
KONTROLA KREDITOV

01.07.2010

Ministerstvo zdravotníctva podľa § 42 ods. 5 zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravot
POKYNY PRE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

26.01.2010

Základné ustanovenia 1. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie vedomostí, zručnosti
POKYNY PRE ORGANIZÁTORA

26.01.2010

Postup pri udeľovaní kreditov pre podujatie sústavného vzdelávania 1.Viceprezident preveruje